AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv

Na obrázku je logo Norských fondů.

Partneři projektu

Kancelář vybuduje nové partnerství s Norwegian National Human Rights Institution, která působí jako norská národní lidskoprávní instituce (dále jen „NHRI“) a má zkušenosti s uplatňováním lidskoprávního přístupu ve své činnosti. Zaměstnanci Kanceláře navštíví tuto norskou instituci, aby získali know-how, příklady dobré praxe a inspirovali se v metodách práce.

Stručný popis projektu

Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce“) dle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, od samého počátku chrání osoby před jednáním vybraných veřejných úřadů a institucí, čímž má dle výslovného zákonného požadavku přispívat k ochraně základních práv a svobod. Jeho referenčním rámcem má být nejen prostá zákonnost, nýbrž vedle principů dobré správy rovněž principy demokratického právního státu, mezi něž v moderních demokraciích neodmyslitelně patří ochrana základních práv a svobod. V následujících letech se navíc působnost ochránce rozrostla o výsostně lidskoprávní agendy jako je např. ochrana osob omezených na svobodě a agenda rovného zacházení a ochrany před diskriminací.

Současný stav je takový, že ochránce, resp. Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „Kancelář“), která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce, má k dispozici dostatečné zdroje na pokrytí výkonu svých základních úkolů. Nedostává se však dalších prostředků na širší okruh aktivit s plošným celospolečenským dopadem, které by přispívaly k systémovým změnám.

Cíl projektu

Projekt cílí na vyvážení zmiňovaného stavu tím, že personálně posiluje čtyři odbory Kanceláře:

 • Posílení činnosti sekretariátu ochránce a jeho zástupce s cílem důsledně a systematicky uplatňovat mezinárodní a ústavní standardy ochrany lidských práv ve výstupech ochránce;
 • Posílení prevence špatného zacházení (odbor dohledu nad omezováním osobní svobody);
 • Posílení ochrany ohrožených dětí a jejich rodin a podpora práv dětí (odbor rodiny, zdravotnictví a práce) a
 • Posílení práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací (odbor rovného zacházení).

Tento předem definovaný projekt pod registračním číslem LP-PDP3-001 je financován z Norských fondů 2014 – 2021 (program Lidská práva) a umožní provádění analytické, výzkumné a osvětové činnosti, které napomohou zlepšení situace ohrožených a marginalizovaných skupin, a to jak z hlediska ochrany jejich práv, tak z hlediska získávání kompetencí při jejich prosazování. 

Aktuality

22.4.2024 – v rámci aktivit ochránce, které směřují k vyšší srozumitelnosti písemných výstupů veřejné správy, zveřejňujeme Závěrečnou zprávu z provedeného výzkumu testování srozumitelnosti výstupů veřejného ochránce práv.

1.4.2024 – zveřejňujeme závěrečnou zprávu z výzkumu, kdy ochránce mapoval, jak probíhá proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb pro lidi s postižením. Zaměřil se především na to, jak kraje tyto procesy nejen definují, ale také na to, jak do plánování transformace ústavů zapojují přímo lidi s postižením.  Výzkum s názvem Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb (English version: Deinstitutionalisation and transformation of social services), spočíval v obsahové analýze střednědobých plánů sociálních služeb krajů a dále také v rozhovorech se zástupci krajů.

4.3.2024 – zveřejňujeme závěrečnou zprávu z výzkumu, který se zaměřil na přístupnost veřejných budov a služeb v jednotlivých krajských městech. Přímo lidé s postižením ověřili přístupnost vybraných poboček české správy sociálního zabezpečení, České pošty, krajských nemocnic, úřadu práce, soud, ale také veřejné dopravy nebo webových stránek navštívených úřadů. Žádná z testovaných institucí požadavky na přístupnost lidem se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením nesplňuje úplně. Výzkum s názvem Přístupnost veřejných budov a služeb lidem s postižením (Englisgh version: Accessibility of public buildings and services to people with disabilities) ukázal, že u jednotlivých typů postižení se míra přístupnosti a množství překážek liší. Nejpřístupnější jsou budovy pro lidi s tělesným postižením. Naopak největší bariéry musí překonávat lidé s postižením sluchu.

27.2.2024 – uspořádali jsme závěrečnou tiskovou konferenci k projektu. Více se dozvíte zde.

17.1.2024 – zveřejňujeme Doporučení pro zaměstnavatele – Jak se vyhnout diskriminaci na pracovišti (English version: How to avoid workplace discrimination), dále související praktickou příručku Nejčasnější případy diskriminace a jak se jim vyhnout (English version: The most frequent cases of workplace discrimination and how to avoid them) a přinášíme rovněž poznatky z naplňování práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací za rok 2023 v monitorovací zprávě Naplňování práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací (English version: Implementation of the Right to Equal Treatment and Protection against Discrimination).

5.1.2024 – Zveřejňujeme výzkumnou zprávu Dobrá praxe v zajišťování bydlení pro zranitelné lidi ((English version: Good Practice in the Provision of Housing to Vulnerable People) Pomocí výzkumu jsme se rozhodli najít příklady dobré praxe při zajišťování bydlení napříč regiony i různými cílovými skupinami. Tím chceme přispět k lepšímu povědomí o tom, co se daří a funguje, ale také pojmenovat nedostatky, které by měl stát do budoucna vyřešit.

Co jsme realizovali v roce 2023 v rámci projektu

 • 19.12.2023 – jak vypadá Mezinárodní úmluva o právech lidí s postižením ve formátu pro snadné čtení se můžete podívat zde.
 • 15.12.2023 – v návaznosti na partnerství Kanceláře s norskou národní lidskoprávní institucí - Norges institusjon for menneskerettigheter, přinášíme aktuální pohled na vznik národní lidskoprávní instituce v České republice. Článek si můžete přečíst zde.
 • 14.12.2023 – zveřejňujeme dvacátou zprávu z následné návštěvy zařízení z Dětského domova Radkov – Dubová zde.
 • 30.11.2023 – jsme zrealizovali workshop Můj život, moje volba, aneb sebeurčení, kde jsme představili předběžné výsledky výzkumu týkajícího se tématu deinstitucionalizace, který mapuje přístup krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí v kontextu naplňování práv lidí s postižením. Zde můžete zhlédnout prezentaci k workshopu.
 • 29.11.2023 – jsme uspořádali workshop Přístupnost a bezbariérové užívání staveb, kde jsme se zaměřili na výsledky výzkumu týkající se postupů stavebních úřadů a krajských úřadů v této oblasti. Zde můžete zhlédnout prezentaci k workshopu.

pristupnost_a_bezbarierove.png

 • 24.11.2023 – zveřejňujeme osmnáctou zprávu z následné návštěvy policejní cely Obvodního oddělení Mělník zde a devatenáctou zprávu z následné návštěvy Domova pro seniory Uničov, s.r.o. zde.
 • 22.11.2023 – zveřejňujeme šestnáctou zprávu z následné návštěvy Výchovného ústavu Žulová zde a sedmnáctou zprávu z následné návštěvy policejní cely obvodního oddělení Litoměřice zde.

 • 22.11.2023 – jsme zrealizovali workshop Dobrá praxe při zajišťování bydlení pro zranitelné skupiny s cílem představit hlavní výsledky našeho výzkumu a diskutovat nad příklady dobré praxe, ale i nad překážkami, na které pomáhající organizace naráží. Zde můžete zhlédnout prezentaci k workshopu.  

dobra_praxe_v_zajistovani_bydleni.png

 • 20.11.2023 – uskutečnili jsme druhý běh třetí dětské participační skupiny, jak vše probíhalo můžete zjistit zde.

 • 13.11.2023 – dnes jsme uspořádali 3. setkání dětské participační skupiny. Jak probíhalo, se můžete dozvědět zde.

3_setkani.png

 • 13.11.2023 – zveřejňujeme Zprávu o šetření z vlastní iniciativy a doporučení ve věci ve věci kontaktů dětí a rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) zaměřenou na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zde. V posledních letech si totiž rodiče ve VTOS stále častěji stěžovali na to, že jim není umožněn osobní ani nepřímý styk s jejich dětmi. Prošetření několika individuálních stížností na postup OSPOD odhalilo mnohdy závažná pochybení, jakož i nejednotnou praxi OSPOD podpořenou absencí metodické podpory. Šetření bylo zaměřeno na děti, které mají alespoň jednoho rodiče ve VTOS a které OSPOD vede v evidenci ohrožených dětí, vykonává preventivní a poradenskou činnost nebo kolizní opatrovnictví. Sledovali jsme období od 1. ledna 2019 do 31. března 2022.
 • Šetření proběhlo formou elektronického dotazníku, kterého se zúčastnily všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Výsledky dotazníkového šetření jsou součástí sociologického výzkumu, který je přílohou zprávy o šetření zde.
 • Současně zveřejňujeme Zprávu o šetření z vlastní iniciativy a doporučení Vězeňské službě České republiky (VS) ve věci kontaktů dětí s uvězněnými rodiči zde. V této zprávě shrnujeme výsledky šetření postupu VS při zajišťování kontaktů dětí s uvězněnými rodiči. Bez její součinnosti totiž není možné kontakty uvězněného rodiče s dětmi zajišťovat. Závěry a doporučení z této zprávy lze zobecnit a přiměřeně použít pro všechny skupiny uvězněných rodičů – obviněných ve vazbě, odsouzených ve výkonu trestu i chovanců ve výkonu zabezpečovací detence.
 • 18.9.2023 – Uspořádali jsme kulatý stůl za účasti norského partnera. Více se můžete dočíst zde.

2.png

2._participacni_skupina.png

 • 26.4.2023 – Zveřejňujeme další moduly e-learningového kurzu o antidiskriminačním právu. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě zde.
 • 7.3.2023 – o našem novém e-learningovém kurzu informují média například zde.

 • 1.3.2023 - u příležitosti Zero Discrimination Day, který připadá právě na 1. března, spouštíme první modul on-line kurzu, který je zaměřený na antidiskriminační právo. Více se dočtete v tiskové zprávě zde a do kurzu se podíváte zde.

 • 6.2.2023 – zveřejňujeme devátou zprávu z následné návštěvy zařízení a to z Psychiatrické kliniky FN v Plzni. Zpráva je dostupná zde.

 • 20.1.2023 – zveřejňujeme osmou zprávu z následné návštěvy zařízení a to z Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek. Zpráva je dostupná zde.

Co jsme realizovali v roce 2022 v rámci projektu

prvni_participacni_skupina1.jpg

 • 19.10.2022 – ombudsman se dlouhodobě věnuje srozumitelnosti písemností, aby lidé rozuměli tomu, co jim píše. Zkoumáme, proč jsou některé úřední texty srozumitelné veřejnosti a jiné ne, v čem bývají největší potíže a zda je můžeme napravit. Proto jsme dne 14.10.2022 uspořádali kulatý stůl, kde jsme s odborníky mohli diskutovat na toto téma. Tiskovou zprávu k aktivitě naleznete zde.
 • 19.10.2022 – zveřejňujeme šestou zprávu z Následné návštěvy zařízení a to z Dětské psychiatrické nemocnice Louny. Zpráva je dostupná zde.
 • 12.10.2022 – zveřejňujeme Doporučení ve věci vyhledávání obecných pěstounů a osvojitelů pro děti v pěstounské péči na přechodnou dobu za rok 2021 zde. Opakovaně se při řešení individuálních stížností setkáváme s nejednotným přístupem krajských úřadů České republiky při vyhledávání obecných pěstounů a osvojitelů pro děti, které jsou v pěstounské péči na přechodnou dobu. Rozhodli jsme se proto zahájit šetření z vlastní iniciativy a prostřednictvím výzkumu postup krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností blíže prozkoumat. Výzkumná zpráva Analýza spisů dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu je k dispozici zde.
 • 27. 9. 2022 – zveřejňujeme tiskovou zprávu o stavu projektu, který se překlopil do své druhé poloviny. Co vše jsme zrealizovali se můžete dočíst v uceleném přehledu zde.
 • 16.9.2022 – zveřejňujeme poslední 7. díl videa s vlogerkou Aničkou, ve kterém si Anička povídá s ombudsmanem. Video je ke zhlédnutí zde.
 • 9.9.2022 – zveřejňujeme 6. díl videa s vlogerkou Aničkou o tom, jak pomáhá ombudsman dětem, které žijí v dětských domovech, nebo výchovných ústavech. Video je ke zhlédnutí zde.
 • 2.9.2022 - zveřejňujeme 5. díl videa s vlogerkou Aničkou na téma práva lidí s postižením. Video je ke zhlédnutí zde.

 • 1.9.2022 – zpracovali jsme Úmluvu o právech dítěte do podoby vhodné pro dětského čtenáře. Více informace ke zhlédnutí zde.

umluva.jpg

 • 22.8.2022 – zveřejňujeme pátou Zprávu z následné návštěvy zařízení a to z Přijímacího střediska a zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová. Zpráva je dostupná zde.
 • 3.8.2022 – zveřejňujeme čtvrtou Zprávu z následné návštěvy zařízení a to z Výchovného ústavu Kostomlaty pod Milešovkou. Zpráva je dostupná zde.
 • 16.7.2022 – zveřejňujeme druhou Zprávu z následné návštěvy zařízení a to z Vazební věznice Liberec. Zpráva je dostupná zde a třetí Zprávu z následné návštěvy zařízení a to z Dětského domova se školou Býchory. Zpráva je dostupná zde.
 • 30.6.2022 – zveřejňujeme 4. díl videa s vlogerkou Aničkou na téma školství. Video je ke zhlédnutí zde.
 • 30.6.2022 – zveřejňujeme tiskovou zprávu, která shrnuje témata, která vyvstala na dětské konferenci. Tisková zpráva je ke zhlédnutí zde.  
 • 22.6.2022 – zveřejňujeme 3. díl ze série o ombudsmanovi pro děti Anička vloguje. Tentokrát je tématem diskriminace. Video je ke zhlédnutí zde.
 • 21.6.2022 –  jak to vypadlo na dětské konferenci můžete zhlédnout zde.
 • 16.6.2022 – zveřejňujeme 2. díl ze série Anička vloguje, na téma Úřady. Video je ke zhlédnutí zde.
 • 15.6.2022 – zveřejňujeme druhou projektovou monitorovací zprávu z oblasti naplňování práva ochrany před diskriminací a to za rok 2021.
 • 15. 6. 2022 – v rámci osvěty zaměřené na děti jsme uspořádali historicky první konferenci určenou dětem. Účast na konferenci vyhrály školní kolektivy v kreativní soutěži na téma „Jak ombudsman pomáhá dětem“. Do ní se přihlásily čtyři stovky žáků z 33 základních škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Mezi osmdesáti soutěžními příspěvky byly písničky, povídky, plakáty, obrázky, básničky, prezentace nebo videa a komiksy. Mladí účastníci řešili témata jako participace dětí na veřejném životě nebo to, kde hledají pomoc při řešení různých problémů, a co by podle nich měl dělat dětský ombudsman.

detska_konference1.jpg

Co jsme realizovali v roce 2021 v rámci projektu

 • K 15.12.2021, tj. za 6. monitorovací období zveřejňujeme odborné výstupy sekretariátu ochránce a jeho zástupkyně. Jedná se o sankční materiál na vládu (problematika aktuálně účinné právní úpravy příspěvku na péči), sankční materiál na vládu (nezákonný postup krajských poboček ÚP a MPSV při vyřazování uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání a nepřiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti), sankční materiál na vládu (nezákonný postup OAMP MV při zastavení řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu), dále o vyjádření vedlejšího účastníka v řízení před ÚS (návrh na zrušení § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb. pro rozpor s ústavním pořádkem), o vyjádření vedlejšího účastníka v řízení před ÚS(návrh na zrušení vybraných ustanovení zákonů č. 111/2006 Sb. a č. 251/2016 Sb. pro rozpor s ústavním pořádkem), o zprávu VOP o činnosti za III. čtvrtletí 2021 (zahrnutí samostatné části obsahující stěžejní informace o aktuální fázi realizace projektu v KVOP) a o legislativní připomínky (připomínky VOP k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.).
 • K 12.11.2021 zveřejňujeme analytickou zprávu z výzkumu Občané Evropské unie v České republice, jejímž cílem je prozkoumat zkušenosti migrujících pracovníků EU a jejich rodinných příslušníků, kteří v současné době pobývají v ČR, v různých oblastech života. V návaznosti na výzkumnou zprávu zveřejňujeme Doporučení, jehož smyslem je využít poznatky vzešlé z analytické zprávy výzkumu a z činnosti ochránce a na základě nich navrhnout jednotlivá dílčí doporučení, která by pomohla nevyhovující situaci zlepšit. Dokumenty lze nalézt i v Evidenci stanovisek ombudsmana
 • 14.10.2021 - dnes jsme započali třídenní on-line setkání s norským partnerem Norges institusjon for menneskerettigheter. Interaktivní workshop jsme zaměřili na téma „Paris Principles in Practice“. 

on-line_setkani_s_norskym_partnerem.jpg

Co jsme realizovali v roce 2020 v rámci projektu

 • 18.12.2020 – zveřejňujeme doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv ke kontaktům dítěte v pěstounské péči nejen s rodiči  zde. Doporučení má za cíl přispět k dodržování práv dětí svěřených do pěstounské péče. Primárně je určeno pro rodiče dětí, pěstouny, doprovázející organizace pěstounů, organizace pomáhající rodičům, orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy.
 • K 15.12.2020, tj. za třetí monitorovací období projektu, zveřejňujeme odborné výstupy sekretariátu ochránce a jeho zástupkyně. Jedná se o Analýzu k navrhování kandidátů do Výborů OSN  zde, dále o připomínky k návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví s ohledem na pandemickou situaci  zde. Dále jde o dvě vyrozumění veřejného ochránce práv vládě ČR k problematice týkající se osob bez státní příslušnosti  zde a  zde a o vyjádření veřejného ochránce práv k individuální ústavní stížnosti, v němž byly sděleny poznatky k některým aspektům účinného vyšetřování násilí na vězněných osobách zde.
 • 10.11.2020 – nachystali jsme další informační materiál v rámci osvěty dětí a mládeže. Přehledný leták popisuje kdo je ombudsman, ve kterých situacích může pomáhat dětem a jak se na něj mohou děti obrátit. Leták je ke zhlédnutí zde.
 • K 15.8.2020, tj. za druhé monitorovací období projektu, zveřejňujeme odborné výstupy sekretariátu ochránce a jeho zástupkyně. Jedná se o vyjádření veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka k návrhu na zrušení části usnesení Vlády ČR u Ústavního soudu, který se týkal pravidel přeshraničního styku pro tzv. pendlery a další osoby. Ve vyjádření byl podpořen návrh skupiny senátorů na zrušení části usnesení vlády týkající se přeshraničních pracovníků během koronavirové krize zde. A o vyjádření pro experty OSN (Special Procedures) o tom, jak byla v České republice dodržována lidská práva v průběhu koronavirové krize. Zpráva se zaměřuje na řadu oblastí, např. dopad na klienty cestovních kanceláří, otázku omezení přítomnosti otců u porodu, situaci přeshraničních pracovníků, studentů, situaci ve vězeňství zde.
 • 29.7.2020 jsme uskutečnili interní školení pro právníky a právničky Kanceláře, které se skládalo z prezentace jak teoretických lidskoprávních východisek, tak aplikace lidskoprávní argumentace v praxi činnosti Kanceláře.

Fotografie zobrazuje dva přednášející a pohled na sál s posluchači.

 • V červenci 2020 jsme vytvořili, pro zlepšení informovanosti dětí o jejich právech a povinnostech, speciální leták. Dotýká se dětí žijících v dětských domovech, či výchovných ústavech a naleznete jej zde.
 • Dne 23.6.2020 jsme v rámci projektu započali cyklus vzdělávacích seminářů, tentokrát pro pracovníky v sociální oblasti. Prvním tématem byly vybrané otázky a odpovědi na poli sociálně-právní ochrany a náhradní rodinné péče. Další informace o semináři naleznete  zde.

Fotografie zobrazuje dva přednášející a pohled na sál s posluchači.

 • K 15.4.2020, tj. za první monitorovací období projektu, zveřejňujeme odborné výstupy sekretariátu ochránce a jeho zástupkyně. Jedná se o vyjádření pro Výbor pro sociální, hospodářská a kulturní práva OSN  zde, vyjádření veřejné ochránkyně práv ke kasační stížnosti k NSS ČR  zde, vyjádření zástupkyně veřejného ochránce práv jako kolizní opatrovnice k ústavní stížnosti adresované ÚS ČR  zde, připomínky v legislativním procesu k návrhu zákona o občanských průkazech  zde a přílohy ke zprávě ombudsmanky pro Poslaneckou sněmovnu za 4. čtvrtletí roku 2019 zde.
 • Dne 5.3.2020 jsme v rámci projektu započali cyklus vzdělávacích seminářů pro pracovníky zařízení, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na osobní svobodě. Prvním tématem byly poznatky ze systematických návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Odborný seminář zahájila zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Další informace o semináři naleznete zde.

Fotka zachycuje místnost plnou posluchačů.

 • Dne 15.1.2020 jsme uspořádali zahajovací tiskovou konferenci, kde veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová představila projekt Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv. Přítomným novinářům přiblížila jeho cíle s akcentem na mezinárodní spolupráci. Tiskovou zprávu máte možnost shlédnout zde.

Na fotce sedí za stolem během tiskové konference ombudsmanka Anna Šabatová, právnička a tisková mluvčí.