Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv

Na obrázku je logo Norských fondů.

Partneři projektu

Kancelář vybuduje nové partnerství s Norwegian National Human Rights Institution, která působí jako norská národní lidskoprávní instituce (dále jen „NHRI“) a má zkušenosti s uplatňováním lidskoprávního přístupu ve své činnosti. Zaměstnanci Kanceláře navštíví tuto norskou instituci, aby získali know-how, příklady dobré praxe a inspirovali se v metodách práce.

Stručný popis projektu

Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce“) dle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, od samého počátku chrání osoby před jednáním vybraných veřejných úřadů a institucí, čímž má dle výslovného zákonného požadavku přispívat k ochraně základních práv a svobod. Jeho referenčním rámcem má být nejen prostá zákonnost, nýbrž vedle principů dobré správy rovněž principy demokratického právního státu, mezi něž v moderních demokraciích neodmyslitelně patří ochrana základních práv a svobod. V následujících letech se navíc působnost ochránce rozrostla o výsostně lidskoprávní agendy jako je např. ochrana osob omezených na svobodě a agenda rovného zacházení a ochrany před diskriminací.

Současný stav je takový, že ochránce, resp. Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „Kancelář“), která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce, má k dispozici dostatečné zdroje na pokrytí výkonu svých základních úkolů. Nedostává se však dalších prostředků na širší okruh aktivit s plošným celospolečenským dopadem, které by přispívaly k systémovým změnám.

Cíl projektu

Projekt cílí na vyvážení zmiňovaného stavu tím, že personálně posiluje čtyři odbory Kanceláře:

Tento předem definovaný projekt pod registračním číslem LP-PDP3-001 je financován z Norských fondů 2014 – 2021 (program Lidská práva) a umožní provádění analytické, výzkumné a osvětové činnosti, které napomohou zlepšení situace ohrožených a marginalizovaných skupin, a to jak z hlediska ochrany jejich práv, tak z hlediska získávání kompetencí při jejich prosazování.

Aktuality

Co jsme realizovali v roce 2020 v rámci projektu

Fotografie zobrazuje dva přednášející a pohled na sál s posluchači.

Fotografie zobrazuje dva přednášející a pohled na sál s posluchači.

Fotka zachycuje místnost plnou posluchačů.

Na fotce sedí za stolem během tiskové konference ombudsmanka Anna Šabatová, právnička a tisková mluvčí.

https://www.eeagrants.cz/