AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Jsem občan Evropské unie

Díky Evropské unii každý členský stát určil jeden nebo více orgánů, které mají za úkol pomáhat občanům Evropské unie v jiných státech a tím přispívat k naplňování práva volného pohybu občanů EU. Seznam těchto orgánů je dostupný na webových stránkách Evropské komise. V České republice je tímto orgánem ochránce.

Na ochránce se mohou obracet lidé, kteří se setkali s nerovným zacházením z důvodu své státní příslušnosti a jsou občany Evropské unie (tj. jsou občany některého členského státu EU) nebo rodinnými příslušníky občana Evropské unie (i když sami občany EU nejsou). Stejná práva jako občané EU mají také občané států tvořících Evropský hospodářský prostor (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci pracovníků (zaměstnanců) z jiných členských států Unie a jejich rodinných příslušníků především v oblasti přístupu a podmínek v zaměstnání, tedy zejména co se týče pracovních podmínek, odměňování, kariérního postupu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo členství v odborech; dále také v přístupu k sociálním a daňovým výhodám, odborné přípravě, k bydlení a při poskytování pomoci úřady práce.

K hlavním úkolům ochránce v této oblasti patří:

 • Poskytovat informace občanům EU o jejich právech, kam se obracet a jak postupovat
 • Poskytovat metodickou pomoc při podezření na diskriminaci z důvodu státní příslušnosti a při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace
 • Komunikovat s úřady a soukromými osobami ve věcech výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie a rovného zacházení z důvodu státní příslušnosti
 • Provádět výzkumy, vydávat zprávy a doporučení ve věcech výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie a rovného zacházení z důvodu státní příslušnosti
 • Komunikovat s orgány v jiných členských státech EU, které mají obdobné postavení jako ombudsman

Díky Evropské unii každý členský stát určil jeden nebo více orgánů, které uvedené úkoly vykonává. Jejich seznam je dostupný na webových stránkách Evropské komise.

Cílem ochránce v této oblasti je usnadnění volného pohybu pracovníků po Evropské unii. Občané EU mají právo odejít do jiného členského státu za účelem výkonu práce a mají přitom právo na stejné zacházení jako domácí příslušníci daného státu. Volný pohyb pracovních sil pro Evropské unii je zaručen už v zakládacích smlouvách – ve Smlouvě o fungování Evropské unie a je dále rozveden v řadě navazujících právních předpisů. Rovného zacházení požívají občané EU a také jejich rodinní příslušníci, pokud jde o přístup k zaměstnání, podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, zejména pokud jde o odměňování, skončení pracovního poměru a daňové a sociální výhody. Ochránce má sloužit jako kontaktní místo, na které se tyto osoby mohou obracet v případě, že budou v uvedených oblastech čelit nějakým problémům. Ochránce se může zabývat i případy osob, které nejsou unijními pracovníky (osob s příjmy z jiných zdrojů než ze zaměstnání, studentům, apod.), i když jim právo na rovné zacházení nesvědčí za všech okolností.

Více informací o tom, jak vám může ochránce pomoci, najdete v letáku.

Pokud se budete chtít podívat, jakými případy s přesahem do evropského práva se ochránce v minulosti zabýval, můžete si přečíst Sborník stanovisek Občanství Evropské unie

Jak bránit svá práva

Máte-li nějaké další otázky, můžete se pokusit najít odpověď na stránkách Vaše Evropa

Pokud máte problém se soukromým subjektem:

 • Vždy je nejlepší se nejprve pokusit se dohodnout a vyřešit problém smírně.
 • V některých případech můžete podat podnět inspekčnímu orgánu – např. Oblastnímu inspektorátu práce v případě zaměstnání, České obchodní inspekci ve spotřebitelských věcech při prodeji zboží a služeb, České školní inspekci ve věcech vzdělávání, krajskému úřadu v oblasti zdravotní péče, apod.; bližší informace najdete výše vždy u konkrétních oblastí.
 • Můžete podat žalobu na soud – v takovém případě je vhodné věc nejprve konzultovat s advokátem, který se specializuje na danou oblast práva. Nebo můžete využít mediaci.

Pokud máte problém s veřejným subjektem/úřadem:

 • Pokud nesouhlasíte se správním rozhodnutím, můžete ho napadnout opravnými prostředky – podat odvolání, rozklad nebo námitky. Poučení o možných opravných prostředcích najdete vždy na konci rozhodnutí.
 • Pokud není jiná možnost, můžete podat stížnost tomu správnímu orgánu, který se zabývá vaším případem.
 • Pokud vyčerpáte řádné opravné prostředky, můžete proti rozhodnutí podat žalobu. V takovém případě je vhodné věc nejprve konzultovat s advokátem, který se specializuje na danou oblast práva.
 • Alternativně můžete využít SOLVIT – SOLVIT je bezplatná online služba, která vám může pomoci vyřešit problémy s úřady, pokud nepostupovaly podle práva Evropské unie. Pro více informací se podívejte na webové stránky SOLVIT.

V každém případě se můžete obrátit na ombudsmana – můžeme vám poradit, jaká jsou vaše práva a jak se nejlépe bránit. Také se můžete obrátit na neziskové organizace, které pomáhají cizincům v Česku.

Přístup k zaměstnání

 • Jako občané Evropské unie máte právo na přístup k zaměstnání v České republice za stejných podmínek jako občané České republiky.
 • Pracovat můžete bez omezení i ve veřejném sektoru. Výjimkou mohou být pouze pracovní pozice spojené s výkonem veřejné moci a zajišťováním základních bezpečnostních zájmů státu. Podrobnosti jsou uvedené zde(https://europa.eu/youreurope →  Občané → Práce a důchod → Hledání práce v zahraničí → Pracovní místa ve veřejném sektoru)
 • Pokud hledáte zaměstnání v České republice, můžete využít EURES – evropský portál pracovní mobility. Evidence volných míst je dostupná také na webových stránkách Úřadu práce (www.uradprace.cz  → Zaměstnanost → Pro občany → Hledání volných míst)
 • Poradci EURES jsou dostupní i na pobočkách Úřadu práce v regionech, jejich seznam naleznete zde (www.uradprace.cz  → EURES → Kontakty na EURES poradce)
 • Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání naleznete zde (www.uradprace.cz  → Zaměstnanost → Pro občany → Práva a povinnosti uchazeče). Další podrobnosti k zaměstnávání cizinců potom zde(www.mpsv.cz  → Působnost MPSV → Zahraniční zaměstnanost).
 • Pracovní smlouva musí být v České republice vždy uzavřena písemně. Kromě standardního pracovního poměru lze sjednat také dohodu o pracovní činnosti (nejvýše 20 hodin týdně) nebo dohoda o provedení práce (nejvýše 300 hodin ročně), pro něž platí trochu jiné podmínky.
 • V pracovním poměru lze sjednat zkušební dobu (nejvýše 3 měsíce, u vedoucích pracovníků 6 měsíců), během níž je možné pracovní poměr vypovědět okamžitě a bez udání důvodu.
 • Při práci v ČR máte právo na stejné podmínky jako čeští občané. Toto právo se vztahuje také na vaše rodinné příslušníky. Podrobnosti zde(https://europa.eu/youreurope →  Občané → Práce a důchod → Práce v zahraničí → Rovné zacházení).
 • Základní informace k úpravě pracovněprávních vztahů jsou dostupné zde  (www.suip.cz → Otázky a odpovědi → Pracovněprávní vztahy → Pracovní poměr).

Pracovní podmínky

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání
 • Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakkoli diskriminovat, zejména z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.
 • Platí zásada stejné odměny za stejnou práci. Odměna za práci také nesmí být nižší než minimální mzda (resp. zaručená mzda).
 • Dodržování pracovních podmínek je oprávněn kontrolovat Státní úřad inspekce práce  (www.suip.cz → Pracovněprávní vztahy)
 • Pokud si chcete stěžovat na pracovní podmínky, můžete podat stížnost zaměstnavateli. Ten se jí musí zabývat a dát vám vědět výsledek. Můžete také podat podnět Státnímu úřadu inspekce práce nebo se obrátit na soud.

Vysílání pracovníků

 • Pokud vás zaměstnavatel vyšle k výkonu práce z jiného členského státu do ČR, je povinen to oznámit písemně příslušné pobočce Úřadu práce.
 • Při vyslání zaměstnance na území ČR se na něj vztahuje česká právní úprava za podmínky, že je pro něj výhodnější, pokud jde o některá práva (např. maximální délku pracovní doby, minimální délku dovolené, minimální mzdu, bezpečnost práce nebo zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace). Podrobnosti jsou uvedeny zde  (www.suip.cz → Vysílání pracovníků).

Agenturní zaměstnávání

 • Pro získání zaměstnání v ČR můžete využít také služeb některé z agentur práce. V takovém případě se stanete zaměstnancem agentury práce, která vás následně přidělí k výkonu práce k takzvanému uživateli (zaměstnavatel, u kterého práci fakticky vykonáváte).
 • I v případě agenturního zaměstnávání je třeba dodržet zásadu rovného zacházení. Uživatel (zaměstnavatel) vás nesmí diskriminovat vůči svým kmenovým zaměstnancům.
 • Podrobnosti k agenturním zaměstnání je možné najít zde (www.uradprace.cz → Zaměstnanost → Pro zaměstnavatele → Agentury práce) a zde  (www.suip.cz → Otázky a odpovědi → Pracovněprávní vztahy → Agenturní zaměstnávání).

Členství a účast v odborech

 • Právo odborově se organizovat je garantováno Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 87
 • Odborově organizovat je možné bez jakéhokoli rozdílu, tedy i bez rozdílu státního občanství. Je možné založit i novou odborovou organizaci, k jejímu založení jsou potřeba nejméně 3 zakládající členové.

Uznávání vzdělání

 • Proces uznávání zahraničního vzdělání nebo jeho části se nazývá nostrifikace.
 • Veškeré informace naleznete přehledně v brožuře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  (www.msmt.cz → EU a zahraničí → Aktuality a publikace → Publikace)
 • V případě základních, středních a vyšších odborných škol provádí nostrifikaci krajský úřad v místě vašeho pobytu v Česku. Pro více informací se obraťte na krajský úřad, další informace najdete také na webu Ministerstva školství  (www.msmt.cz → EU a zahraničí → Uznávání kvalifikací a vzdělání EU → Uznávání vzdělání) nebo v brožuře
 • Nostrifikaci vysokoškolského vzdělání provádí veřejné vysoké školy, které mají obsahově podobný studijní program, na základě písemné žádosti. Pro více informací se obraťte na vysokou školu (rektorát), další informace najdete také na webu Ministerstva školství  (www.msmt.cz → EU a zahraničí → Uznávání kvalifikací a vzdělání EU → Postup při uznávání akademické kvalifikace) nebo v brožuře
 • S některými státy má Česko uzavřené mezinárodní smlouvy o uznávání vzdělání, které stanoví jednodušší režim, více informací naleznete na webu Ministerstva školství (pod výše uvedenými odkazy) nebo v brožuře

Uznávání odborné kvalifikace

 • Uznávání odborné kvalifikace je postup, při kterém se posuzuje, zda má osoba dostatečnou kvalifikaci (tedy že splňuje předepsané požadavky) pro výkon určitého regulovaného povolání. Regulované povolání je to, pro jehož výkon stanovují právní předpisy určité podmínky, například vzdělání v určitém oboru, určitá délka praxe nebo třeba zdravotní způsobilost.
 • Pokud chcete vykonávat regulované povolání, musíte podat žádost uznávacímu orgánu. Seznam regulovaných povolání v Česku a jejich uznávacích orgánů, stejně jako stanovených požadavků, je dostupný v Databázi regulovaných povolání.
 • Více informací naleznete v brožuře nebo na webu Ministerstva školství  (www.msmt.cz → EU a zahraničí → Uznávání kvalifikací a vzdělání EU → Uznávání kvalifikací). Databáze regulovaných povolání v celé Evropské unii najdete na webu Evropské komise.

Profesní komory

Jako občané EU máte v oblasti zaměstnání téměř stejné možnosti jako občané ČR. Pro výkon některých povolání je však povinností se stát členem profesní komory. Jedná se zejména o výkon povolání lékaře, zubaře, advokáta (včetně advokátních koncipientů), notáře, daňového poradce, architekta atd.

Seznam profesních komor naleznete v tomto odkaze.

Podnikání

 • Pokud nechcete pracovat na území ČR v pracovním poměru, můžete začít podnikat(resp. být osobou samostatně výdělečně činnou – OSVČ). V České republice se používá pojem živnost. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
 • V České republice lze provozovat živnosti pouze na základě živnostenského oprávnění.
 • Živnosti se dělí v České republice do několika skupin, z nichž každá má pro její výkon vlastní požadavky. Jedná o živnost volnou, vázanou, řemeslnoua o koncesi.
 • Pro účely podnikání na základě živnostenského oprávnění je možné si nechat uznatodbornou kvalifikaci ze zahraničí. Žádost je zpoplatněna. (www.mpo.cz → Podnikání → Živnostenské podnikání → Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání)
 • V ČR si také můžete požádat o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR. Žádost o vydání osvědčení je zpoplatněna. (www.mpo.cz → Podnikání → Živnostenské podnikání → Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR)
 • Důležité: Pro výkon některých povolání je však povinností se stát členem profesní komory. Jedná se zejména o výkon povolání lékaře, zubaře, advokáta (včetně advokátních koncipientů), notáře, daňového poradce, architekta atd. Seznam profesních komor naleznete v tomto odkaze.
 • Dočasné poskytování služeb – pokud máte sídlo v jiném členském státě a na území České republiky poskytujete dočasně nebo příležitostně služby, jejichž součástí je výkon regulované činnosti, která je živností (viz výše), jste oprávněn/a vykonávat tuto činnost bez dalšího. Zda je regulovaná činnost vykonávána dočasně a příležitostně se posuzuje zejména s ohledem na dobu, trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu činnosti na území České republiky.
 • Pokud dočasně a příležitostně poskytujete služby na území České republiky v činnosti, které se řadí k živnosti řemeslné, vázané a koncesované, jste povinen/povinna před tím, než začnete vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit poskytování služeb Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Více se o dočasném poskytování služeb dozvíte na webových stránkáchMinisterstva průmyslu obchodu. (www.mpo.cz → Podnikání → Živnostenské podnikání → Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky)
 • Usazení — jestliže Vaše podnikatelské aktivity v jiném státě EU rozšiřujete a nelze je proto již považovat za dočasné nebo příležitostné, nebo tam jednoduše chcete začít podnikat, je třeba se v daném státě „usadit". Více se o podmínkách usazení dozvíte v tomto odkaze.

Vstup a pobyt na území České republiky

 • Jako občané EU můžete vstoupit a pohybovat se neomezeně na území ČR. Stačí, když budete mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. (www.mvcr.czSlužby pro veřejnostInformace pro cizinceObčané EU a jejich rodinní příslušníci → Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu → Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska)

 • Odepření vstupu – Policie ČR Vám může odepřít vstup na území ČR. Jedná se například o situace, kdy nemáte platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) a nemůžete svou totožnost prokázat jiným dokladem, nebo jste zařazen/a do evidence nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že byste mohl/a při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Pokud Vám byl odepřen vstup na základě utajovaných informací, podívejte se níže. O odepření vstupu musí policie, až na výjimky, vydat rozhodnutí. V sekci  „Opravné prostředky“ se dozvíte, jak se proti němu můžete bránit.

 • Budete-li chtít na území ČR zůstat déle než po dobu 30 dní, musíte nahlásit Váš pobyt na Policii ČR. V tomto případě musíte do 30 dnů od vstupu na území ČR ohlásit Vaši přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie, který se určí dle místa Vašeho pobytu.

 • Budete-li chtít zůstat na území déle než po dobu 3 měsíců, jste povinen/povinna si požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Podání žádosti je bezplatné. Formulář žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu a další náležitosti naleznete zde:  www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Formuláře a žádosti → Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků).

 • Zamítnutí a zrušení přechodného pobytu – Ministerstvo vnitra může Vaši žádost o vydání potvrzení k přechodnému pobytu zamítnout (pokud jste se stal/a zátěží dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému v hmotné nouzi; ohrožujete nebo je důvodné podezření z možného ohrožení bezpečnosti státu nebo jste narušil/a veřejný pořádek; jste veden/a v seznamu nežádoucích osob státu a trvá důvodné podezření z nebezpečí nebo ohrožení státu), popř. toto potvrzení zrušit(www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). V obou případech vydá ministerstvo rozhodnutí a určí lhůtu, ve které musíte z území ČR vycestovat. Jak se proti zamítnutí či zrušení přechodného pobytu bránit, se dozvíte v sekci „Opravné prostředky“.

 • Po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR si můžete požádat o vydání povolení k trvalému pobytu. V některých případech můžete žádost o vydání povolení k trvalému pobytu podat i dříve (např. jste-li manžel/ka občana ČR). Podání žádosti je bezplatné. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Trvalý pobyt) Formulář žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu a další náležitosti naleznete zde. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Formuláře a žádosti → Trvalý pobyt.

 • Zamítnutí a zrušení trvalého pobytu – Ministerstvo může Vaši žádost o povolení k trvalému pobytu zamítnout nebo Vaše povolení k trvalému pobytu zrušit. Ministerstvo vydá rozhodnutí, proti kterému se můžete bránit. Jaké možnosti obrany máte, se dozvíte níže. Více informací o důvodech zamítnutízrušenítrvalého pobytu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR)

 • Žádosti o pobyt se podávají v českém (případně slovenském) jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musíte zpravidla předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud neovládáte český jazyk, budete potřebovat pomoc překladatele. Náklady na  překladatele si hradíte sami. Seznam překladatelů a tlumočníků naleznete zde.

 • V případě, že bude Vaší žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu vyhověno, bude Vám také přiděleno tzv. úřední rodné číslo. Úřední rodné číslo je osobním identifikačním číslem a je důležité například pro placení zdravotního a sociálního pojištění a pro placení daní.

 • Vyhoštění – informace k opravným prostředkům v případech správního vyhoštění naleznete v části „Opravné prostředky“. Důvody k vyhoštění se liší podle toho, na základě jakého oprávnění pobýváte v České republice:

  <p>&lt;p&gt;&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;přechodný pobyt&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;amp;ndash; Policie ČR vás může vyhostit, pokud ohrožujete bezpečnost státu; závažným způsobem narušujete veřejný pořádek (to neplatí, pokud pobýváte na&amp;amp;nbsp;území nepřetržitě po&amp;amp;nbsp;dobu nejméně 10&amp;amp;nbsp;let, přičemž se do&amp;amp;nbsp;této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody); ohrožujete veřejné zdraví tím, že&amp;amp;nbsp;trpíte nemocí uvedenou v&amp;amp;nbsp;požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k&amp;amp;nbsp;takovému onemocnění došlo do&amp;amp;nbsp;3&amp;amp;nbsp;měsíců po&amp;amp;nbsp;vstupu na&amp;amp;nbsp;území.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;trvalý pobyt&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;amp;ndash; v&amp;amp;nbsp;případě oprávnění k&amp;amp;nbsp;trvalému pobytu Vás může Policie ČR vyhostit jen, pokud závažným způsobem ohrožujete bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušujete veřejný pořádek a&amp;amp;nbsp;s&amp;amp;nbsp;ohledem na&amp;amp;nbsp;závažnost vašeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k&amp;amp;nbsp;pobytu.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;/li&amp;gt;&lt;/p&gt; &lt;/li&gt;</p>
  </li>
  

Výjimka: Rozhodnutí o správním vyhoštění, pobýváte-li na území na základě oprávnění k trvalému pobytu, nelze vydat

a) v případě osob mladších 18 let (ledaže by správní vyhoštění bylo v jejich nejlepším zájmu)

b) pokud pobýváte na území ČR po dobu delší než 10 let, přičemž se do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody (ledaže ohrožujete bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem).

 • Důležité! Pokud bude rozhodnutí o odepření vstupu, zamítnutí či zrušení pobytu nebo rozhodnutí o správním vyhoštění založené i na utajovaných informacích, důvody budou uvedeny pouze v tom rozsahu, v němž nejsou utajovanými informacemi. Bude-li se rozhodnutí opírat o to, že ohrožujete bezpečnost státu, v rozhodnutí bude uvedeno pouze, že důvodem je ohrožení bezpečnosti státu. I v těchto případech musí rozhodnutí obsahovat posouzení přiměřenosti dopadů rozhodnutí do Vašeho rodinného a soukromého života.
 • Možnosti právní obrany (opravné prostředky) – informace o tom, jak se bránit proti odepření vstupu, zamítnutí žádosti o přechodný/trvalý pobyt, rozhodnutí o zrušení přechodného/trvalé pobytu, se dozvíte v sekci Opravné prostředky.
 • Více informací a užitečné kontakty najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra, případně zavolejte na infolinku Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/ služby pro veřejnost → informace pro cizince → Kontakty). V případě potřeby se můžete obrátit i na tyto organizace, které se zabývají pomocí cizincům.

Rodinní příslušníci

 • Kdo je rodinným příslušníkem občana EU, se dozvíte zde a zde.
 • Vstup – u vstupu na území ČR se rozlišuje mezi rodinným příslušníkem s vízovou povinností a bez vízové povinnosti. Zdese dočtete, občané kterých států podléhají vízové povinnosti. Více informací o vízech pro rodinné příslušníky se dozvíte zde a zde.
 • Rodinný příslušník bez vízové povinnosti – může přechodně pobývat na území ČR bez víza. Přesné podmínky jsou stanoveny na webu Ministerstva zahraničníchvěcí (www.mzv.cz Vstup a pobyt → Schengenské vízum → Rodinný příslušník občana EU).
 • Rodinný příslušník s vízovou povinností – musí podat osobně žádost na zastupitelském úřadě ČR v zemi, jíž je občanem, nebo která mu udělila pobyt, nebo na zastupitelském úřadě, který zastupuje ČR. Občané těchto zemí mohou podat žádost o vízum na kterémkoli zastupitelském úřadu České republiky: zde. Zastupitelský úřad Vám po obdržení žádosti stanoví termín schůzky. Před schůzkou si na zastupitelském úřadě ověřte, jestli bude potřeba zajistit si tlumočníka z Vašeho jazyka. V případě, že je nejbližší zastupitelský úřad výrazně vzdálen od Vašeho bydliště, můžete při osobním předání žádosti požádat o následnou e-mailovou komunikaci.

O udělení víza musí zastupitelský úřad rozhodnout do 14 dnů. V sekci „Opravné prostředky“ naleznete informace, jak se bránit proti neudělení víza.

Další informace, na kterém zastupitelském úřadě lze podat žádost o vízum, například pokud ve Vaší zemi nemá Česká republika žádné zastoupení, naleznete zdea zde(www.mzv.cz → Vstup a pobyt → Schengenské vízum → Zastupování).

Odepření vstupu – ve výjimečných případech se může stát, že Vám policie na hranicích odepře vstup na území a vízum zruší. Nejčastějším důvodem odepření může být např., že nepředložíte vízum, ačkoli podléháte vízové povinnosti nebo povolení k pobytu; nebo je-li důvodné nebezpečí, že byste mohl/a ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu, nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Důvodem odepření může být i skutečnost, když nemáte platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) a nemůžete svou totožnost prokázat jiným dokladem. V části Opravné prostředky naleznete informace, jak se bránit proti rozhodnutí o odepření vstupu.

 • Po příjezdu do ČR je třeba, abyste se jako rodinný příslušník nahlásil/a na odboru cizinecké policiepodle místa pobytu, a to do 30 dnů ode dne příjezdu. (www.policie.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu → Rodinní příslušníci občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska – občané třetích zemí)
 • Pobyt kratší než 3 měsíce – u pobytu do tří měsíců se taktéž rozlišuje mezi rodinnými příslušníky s a bez vízové povinnosti. Podrobnosti jsou vypsány zde. U pobytu do tří měsíců Vám doporučujeme vypočíst si pomocí Schengenské kalkulačky (zde), jak dlouho můžete pobývat v Evropské unii. Pozor! U tohoto typu pobytu musíte po uplynutí tří měsíců opustit nejen území ČR, ale musíte vycestovat mimo území EU!
 • Přechodný pobyt – Jako rodinný příslušník musíte podat žádosto vydání povolení k přechodnému pobytu do 3 měsíců ode dne vstupu na území Česka, pokud jeho pobyt přesáhne 3 měsíce. Žádost se podává na příslušném pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Přechodný pobyt → Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU) Po dobu řízení můžete pobývat na území ČR a také pracovat, pokud se jedná o Vaši první žádost. V tomto případě dostanete tzv. vízový štítek do cestovního dokladu. Pokud takový štítek nemáte, nemůžete zde pobývat a musíte vycestovat! Zamítnutí a zrušení přechodného pobytu – Ministerstvo vnitra nemusí vždy Vaší žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu vyhovět. Pobyt rodinného příslušníka může Ministerstvo za určitých podmínek i zrušit. Podrobnosti naleznete zde. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). Jak se můžete bránit proti rozhodnutí o zrušení pobytu, najdete v části „Opravné prostředky“.
 • Trvalý pobyt – I rodinní příslušníci občanů EU si mohou za určitých okolností požádat o trvalý pobyt.

Přesné podmínky naleznete zde. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Přechodný pobyt → Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU – občana třetí země).

Zamítnutí a zrušení trvalého pobytu – Ministerstvo vnitra nemusí vždy Vaší žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu vyhovět. Trvalý pobyt rodinného příslušníka může Ministerstvo za určitých podmínek i zrušit. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). Více informací o důvodech zamítnutí a zrušení přechodného a trvalého pobytu naleznete webových stránkách Ministerstva vnitra. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). Jak se můžete bránit proti rozhodnutí o zamítnutí a zrušení pobytu, najdete v části „Opravné prostředky“.

 • Formulář žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu, popř. vydání povolení k trvalému pobytu naleznete zde a zde. (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Formuláře a žádosti → Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků/ Trvalý pobyt)
 • Žádosti se podávají v českém (případně slovenském) jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musíte zpravidla předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud neovládáte český jazyk, budete potřebovat pomoc překladatele. Náklady na překladatele si hradíte sami. Seznam překladatelů a tlumočníků naleznete zde.
 • V případě, že bude Vaší žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu vyhověno, bude Vám také přiděleno tzv. úřední rodné číslo.  Úřední rodné číslo je osobním identifikačním číslem a je důležité například pro placení zdravotního a sociálního pojištění a pro placení daní.
 • Vyhoštění – informace k opravným prostředkům v případech správního vyhoštění naleznete v sekci „Opravné prostředky“. Důvody k vyhoštění jsou následující:
 • přechodný pobyt – Policie ČR vás může vyhostit, pokud ohrožujete bezpečnost státu/ závažným způsobem narušujete veřejný pořádek (to neplatí, pokud pobýváte na území nepřetržitě po dobu nejméně 10 let, přičemž se do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody)/ ohrožujete veřejné zdraví tím, že trpíte nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území.
 • trvalý pobyt – v případě oprávnění k trvalému pobytu vás může Policie ČR vyhostit jen v případě, že závažným způsobem ohrožujete bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušujete veřejný pořádek a s ohledem na závažnost vašeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu.

Výjimka: Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat

a) v případě osob mladších 18 let (ledaže by správní vyhoštění bylo v jejich nejlepším zájmu)

b) pokud pobýváte na území ČR po dobu delší než 10 let (ledaže ohrožujete bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem).

 • Důležité! Pokud bude rozhodnutí o odepření vstupu, zamítnutí či zrušení pobytu nebo rozhodnutí o správním vyhoštění založené i na utajovaných informacích, důvody budou uvedeny pouze v tom rozsahu, v němž nejsou utajovanými informacemi. Bude-li se rozhodnutí opírat o to, že ohrožujete bezpečnost státu, v rozhodnutí bude uvedeno pouze, že důvodem je ohrožení bezpečnosti státu. I v těchto případech musí rozhodnutí obsahovat posouzení přiměřenosti dopadů rozhodnutí do Vašeho rodinného a soukromého života. Pokud Vám bude odepřen vstup, zamítnutá žádost o pobyt, či zrušen pobyt nebo budete vyhoštěn na základě utajovaných informací, platí totéž, co u občanů EU (viz sekce „Pobytová práva“).
 • Možnosti právní obrany (opravné prostředky) – informace o tom, jak se bránit proti odepření vstupu, zamítnutí žádosti o přechodný/trvalý pobyt, rozhodnutí o zrušení přechodného/trvalé pobytu, se dozvíte v sekci „Opravné prostředky“.
 • Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/ služby pro veřejnost → informace pro cizince → Kontakty), případně zavolejte na infolinku Ministerstva vnitra.

Zdravotní pojištění a zdravotní péče

 • Zdravotní péče – jako občan EU máte právo na stejnou zdravotní péči jako čeští občané
 • Na kvalitu poskytnuté zdravotní péče nebo přístup personálu si můžete stěžovat, více informací zdenebo zde   (www.mzcr.cz/cizinci → Postup podání stížnosti na poskytnutí zdravotní péče)
 • Zdravotně pojištění (v systému veřejného zdravotního pojištění) můžete být jen v jednom státě Evropské unie
 • Za stát pojištění se automaticky považuje ten stát, kde pracujete nebo podnikáte (s výjimkou dočasného vyslání zaměstnance nebo podnikatele nebo sezónního zaměstnání, zvláštní pravidla se vztahují na příhraniční pracovníky)
 • Pokud nepracujete nebo nepodnikáte, je pravděpodobně státem pojištění ten, kde se dlouhodobě zdržujete, bližší informace zde , kancelarzp.cz → Pro pojištěnce → Práva a nároky v zahraničí → O zdravotním pojištění a péči v EU
 • Pojistné – pokud pracujete v pracovním poměru, pojistné z vašeho příjmu odvádí zaměstnavatel (práce na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce není považována za práci v pracovním poměru); pokud nepracujete v pracovním poměru, musíte si pojistné platit sami – informujte se u své zdravotní pojišťovny
 • Pokud jste pojištěn v jiném členském státě EU, můžete po předložení EHIC karty (modrá kartička prokazující zdravotní pojištění) čerpat nezbytnou zdravotní péči i v Česku
 • O veškerých změnách (jméno a příjmení, adresa, změna zaměstnání) je potřeba zdravotní pojišťovnu informovat
 • Některé pojišťovny nabízí i komerční zdravotní pojištění, to ale nemusí pokrývat veškerou zdravotní péči a zpravidla bude méně výhodné než veřejné zdravotní pojištění
 • Více informací naleznete na www.kancelarzp.cz

Sociální zabezpečení

 • Aby bylo pro občany Evropské unie jednodušší se za prací přestěhovat do zahraničí, přijala Unie pravidla pro určení, který stát je odpovědný za vyplácení dávek sociálního zabezpečení
 • Podle těchto pravidel vždy podléháte předpisům pouze jednoho státu – státu pojištění
 • Za stát pojištění se automaticky považuje ten stát, kde pracujete nebo podnikáte (s výjimkou dočasného vyslání zaměstnance nebo podnikatele nebo sezónního zaměstnání, zvláštní pravidla se vztahují na příhraniční pracovníky). Pokud nepracujete, je státem pojištění zpravidla stát, ve kterém bydlíte
 • Ve státě pojištění byste měli mít stejný přístup k dávkám sociálního zabezpečení, jako mají občané toho státu
 • Při rozhodování o vašem nároku na dávky sociálního zabezpečení započítává příslušná instituce doby pojištění, zaměstnání nebo podnikání získané v jiných zemích EU
 • Placení pojistného na sociální zabezpečení – pokud pracujete v pracovní poměru, pojistné z vašeho příjmu odvádí zaměstnavatel; pokud nepracujete v pracovním poměru, musíte si pojistné platit sami – informujte se na Okresní správě sociálního zabezpečení
 • V některých případech vám může Okresní správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce předložit dotazník, aby zjistil stát vašeho bydliště
 • Pro více informací o důchodech (starobní, invalidní atd.), o nemocenském a dávkách v mateřství a otcovství se můžete informovat u Okresní správy sociálního zabezpečení; pro více informací o dávkách v nezaměstnanosti, rodinných dávkách (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek) nebo pomoci v hmotné nouzi se můžete obrátit na Úřad práce
 • Když skončíte s prací v jednom státě a plánujete se přestěhovat do jiného státu, je dobré získat potvrzení o době trvání sociálního pojištění (informujte se na úřadu práce ve státě, kde pracujete)
 • Více informací je dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce
 • Více informací o koordinaci sociálního zabezpečení v Evropské unii je dostupné zde a Praktický průvodce použitelnými právními předpisy koordinace sociálního zabezpečení je ke stažení zde (www.cssz.cz → životní situace → Práce a pobyt v zahraničí → Evropská unie)
 • Pokud se chystáte vycestovat z Česka, užitečné informace najdete v Příručce pro migrující osoby (www.cssz.cz → životní situace → Práce a pobyt v zahraničí → Evropská unie), kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kurzy češtiny

 • Pro zlepšení jazykových schopností můžete navštěvovat jazykové kurzy v integračních centrech. Ta se nacházejí v každém kraji. Kontakty na jednotlivé pobočky a další informace o jejich aktivitách naleznete na www.integracnicentra.cz

Poskytování zboží a služeb

 • Poskytovatelé zboží a služeb nesmí diskriminovat příjemce služeb/kupujícího z důvodu jeho státní příslušnosti, pokud k tomu není objektivně ospravedlnitelný důvod. Pokud se cítíte být diskriminován, můžete podat podnět České obchodní inspekci.
 • Poskytování finančních služeb (úvěry, hypotéky, pojištění) má svá specifika. V případech diskriminace se můžete obrátit na Českou národní banku (www.cnb.cz → Dohled a regulace → Ochrana spotřebitele a finanční gramotnost → Ochrana spotřebitele), nebo v případě spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty na Českou obchodní inspekci).
 • Důležité je, že každý, kdo se legálně zdržuje v Česku nebo jiném státě EU, má právo na zřízení jednoho základního platebního účtu v daném státě.

Daně

 • Placení daně z příjmů se odvíjí od toho, jste-li českým daňovým rezidentem nebo nerezidentem. Pokud jste českým daňovým rezidentem, máte vůči českému finančnímu úřadu neomezenou daňovou povinnost, tj. zdaňujete zde tuzemské i zahraniční příjmy. Pokud jste českým daňovým nerezidentem, zdaňujete v ČR pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.
 • Určení daňového rezidenství není jednoduché. Pravidla je třeba hledat nejprve v zákoně o daních z příjmů (§ 2) a zahraničních daňových předpisech. Pokud jste daňovým rezidentem podle „místních“ předpisů ve více zemích, podívejte se do příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění (do čl. 4). (https://www.financnisprava.cz → daně → daně → daň z příjmu → fyzické osoby → obecné informace)
 • Daňové rezidentství se zpravidla určuje postupně podle těchto kritérií: 1. stálý byt, 2. centrum životních zájmů, 3. obvyklý pobyt (v ČR např. alespoň 183 dní v roce), 4. státní občanství. Pokud tedy celý rok bydlíte a pracujete na území ČR, lze předpokládat, že budete i českým daňovým rezidentem. Záleží však na mnoha okolnostech, v případě pochybností je proto dobré využít služeb profesionálů.
 • Pokud na území ČR bydlíte a pracujete, až na výjimky zde musíte platit daň z příjmů ze zaměstnání. Pokud jste zaměstnanci, zaměstnavatel Vám zpravidla sráží zálohu na daň z příjmů. Do 15. února následujícího roku můžete požádat zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování daně, popř. si můžete sami podat daňové přiznání do 1. dubna následujícího roku (pokud termín dopadne na den pracovního klidu, posunuje se na první pracovní den). Pokud podnikáte, budete muset daňové přiznání k dani z příjmů podat sami.
 • Nebudete-li si vědět rady, můžete se obrátit na profesionála, který Vám za úplatu s daňovým přiznáním pomůže.
 • Více informací naleznete v tom odkaze (www.financnisprava.cz Daně → Daň z příjmů → Fyzické osoby).

Školství a vzdělávání

 • V České republice je veřejné školství (základní školy, střední školy, vysoké školy) zdarma. Výjimkou jsou mateřské školy, kde se platí menší poplatek. Musíte však počítat s tím, že svačiny i obědy pro děti nejsou zdarma.
 • V České republice existují i soukromé školy. Ty bývají placené. Výše poplatku se liší.
 • Hledaní mateřské i základní školy může být náročné. Pokud je v místě Vašeho bydliště více škol, obec je povinna stanovit tzv. školské obvody. Pro každý školský obvod je stanovena i tzv. spádová škola. Spádovou školou se rozumí škola, která má povinnost přijmout Vaše dítě starší 3 let přednostně před dítětem, které je tzv. nespádové. Informujte se proto, která škola v místě Vašeho bydliště je pro Vás spádová.
 • Mateřské školy (MŠ) – poslední rok v MŠ se nazývá předškolní. V ČR platí povinná předškolní docházka. To znamená, že dítě, které v jednom roce dovršilo pět let, musí následující školní rok nastoupit do mateřské školy. V tomto případě má Vaše dítě garantováno místo ve spádové školce. (www.msmt.cz → Vzdělávání → Předškolní vzdělávání → Dotazy a odpovědi → Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání)
 • Základní školy (ZŠ) – v ČR platí povinná školní docházka. Děti musí absolvovat 9 let základní školy. Děti zpravidla nastupují do první třídy ZŠ v 6 letech a dokončí ji v 15 letech.
 • Střední školy (SŠ) – V České republice existuje několik typů středních škol. Více informací naleznete v příručce pro rodiče.
 • Univerzity – v České republice existuje několik vysokých škol a univerzit. Jejich seznam naleznete zde (www.msmt.cz → Vzdělávání → Vysoké školství → Přehled vysokých škol v ČR)
 • Pro děti, jejichž mateřským jazykem není čeština, tzv. děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) existují v ČR podpůrná opatření (např. kurz českého jazyka). Podpůrná opatření spočívají především v individuálním přizpůsobení výuky pro dítě. Více informací o podpůrných opatřeních pro děti s OMJ naleznete zde (www.nuv.cz  Témata → Společné vzdělávání → SVP, nadaní, cizinci → Děti/žáci–cizinci a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem → Cizinci – podpůrná opatření) a zde (www.inkluzivniskola.cz Domů → Podpora ve škole → Předškolní vzdělávání).
 • Přehledné informace o českém vzdělávacím systému naleznete v této příručce. Jak Vám může pomoct ombudsman v oblasti školství, se dozvíte v našem letáku.

Bydlení

 • V ČR existují dva druhy bydlení – obecní a soukromé.
 • V oblasti soukromého bydlení byste neměli být oproti českým občanům znevýhodněni. Je však důležité, abyste své aktuální místo pobytu (i při změně) nahlásili Policii ČR (příslušnému odboru cizinecké policie) v místě pobytu.
 • V ČR máte možnost si koupit vlastní bydlení (byt, dům), popř. si byt nebo dům pronajmout. Bydlení můžete hledat buď sami, nebo se obrátit na realitní kancelář, která Vám s hledáním pomůže. Musíte však počítat s tím, že služby realitní kanceláře jsou placené. Proto se nejdříve informuje, jakou odměnu bude realitní kancelář za její služby požadovat.
 • Nájem vzniká písemnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem (Vámi). Práva nájemců jsou chráněna občanským zákoníkem. Stručný přehled o nájmu obsahuje také náš leták.
 • Pokud si chcete pořídit vlastní nemovitost, můžete se obrátit na některou z bank, která nabízí hypoteční služby.
 • Více informací naleznete zdezde.
 • Některá města nabízejí i tzv. obecní bydlení, které slouží osobám s nižším finančním příjmem. Proto bývá nájem nižší. Informujte se v místě bydliště, zdali město tuto možnost nabízí a zdali splňujete podmínky, abyste se mohli ucházet o obecní byt.
 • Více informací o obecním bydlení Vám poskytne náš informační leták.

Ve volbách do zastupitelstev obcí máte právo volit jako občan Evropské unie, pokud máte potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a jste přihlášen k pobytu v dané obci, pokud podáte na obecním úřadě žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Více informací také zde (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Hlasování ve volbách)

Kromě účasti ve volbách se mohou občané EU s trvalým pobytem účastnit politického života v obci jejich pobytu i jinými způsoby – mohou volit v obecním referendu, vyjadřovat své názory k projednávaným otázkám na zasedání zastupitelstva, nahlížet do rozpočtu obce a usnesení orgánů obce, podávat orgánům obce podněty, apod.

Ve volbách do Evropského parlamentu můžete volit jako občan Evropské unie, pokud jste alespoň po dobu 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, pokud nejméně 40 dní přede dnem voleb podáte u obecního úřadu v místě vašeho pobytu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Více informací také zde (www.mvcr.cz → Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané EU a jejich rodinní příslušníci → Hlasování ve volbách)

Registrace vozidel a řidičské oprávnění

Řidičská oprávnění vydaná ve státě Evropské unie jsou automaticky uznávaná v ostatních státech EU. Pokud se přestěhujete do jiného státu EU na dobu delší než 6 měsíců, máte povinnost své vozidlo zaregistrovat v nové zemi. Lhůty pro registraci se v jednotlivých státech liší, v Česku je to 10 pracovních dní. Registraci provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho bydliště. S nutností registrovat vozidlo se pojí také nutnost mít povinné pojištění odpovědnosti platné pro daný stát. Více informací naleznete zde.