AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Děti mají právo před hospitalizací na psychiatrii i během léčby vyjádřit svůj názor

Návštěvy týmu kanceláře ombudsmana v zařízeních poskytujících péči v oblasti dětské a dorostové psychiatrie ukázaly, že k účasti nezletilých pacientů na rozhodování o léčbě přistupují nemocnice nesourodě a někdy účast dítěte zanedbávají. Zástupkyně ombudsmana proto vydala Doporučení, které by mělo pomoci praxi sjednotit a posílit práva dítěte. Doporučení vzniklo ve spolupráci s odborníky z oboru, představiteli nemocnic a ve shodě s Ministerstvem zdravotnictví.

Za zásadní považuje zástupkyně ombudsmana informování dětských pacientů, a to přiměřeně věku. To se týká téměř každého dětského pacienta. Od vyspělosti dítěte se pak odvíjí další postup při jeho zapojování do rozhodování o záležitostech spojených s hospitalizací na psychiatrii.

U každého dítěte by měl lékař nemocnice individuálně posoudit, zda je způsobilé poskytnout (ne)souhlas s hospitalizací nebo navrhovanou léčbou. Musí zhodnotit, jestli jde o situaci, která je přiměřená rozumové a volní vyspělosti dítěte, tedy zda dítě dokáže vyjádřit volbu, rozvažovat a zhodnotit důsledky svých rozhodnutí.

Pokud dítě k rozhodnutí způsobilé je, měl by se podle Doporučení poskytovatel zdravotní péče vůlí dítěte řídit. Nemůže tedy upřednostnit například rozhodnutí rodiče. Za podmínek stanovených zákonem je ale možná hospitalizace nebo léčba i bez souhlasu.  

Lékaři by měli věnovat patřičnou pozornost i názorům dítěte, které není schopné situaci plně posoudit a dát souhlas či nesouhlas. Měli by také dítě informovat o jeho právech včetně možnosti, že se samo může obrátit na soud, pokud by chtělo zvrátit rozhodnutí rodičů. Děti mají také právo podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.

„Na otázky spojené s právem dětí rozhodovat samy za sebe není jednotná odpověď. Skupina „děti“ je tak různorodá – rozdíl mezi 8 a 17letým pacientem je veliký. Za klíčové považuji, že právo být slyšeno má každé dítě schopné formulovat vlastní názor,“ upozorňuje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. 

Doporučení vychází z českých zákonů, Listiny základních práv a svobod a mezinárodních dokumentů jako je Úmluva o právech dítěte a Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.

V rámci prevence špatného zacházení navštěvuje zástupkyně ombudsmana a tým Kanceláře veřejného ochránce práv systematicky místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, a to jak z moci úřední, tak v důsledku závislosti na poskytované péči. V letech 2018–2019 navštívili pět zařízení z oblasti dětské psychiatrie s celkovou kapacitou 239 míst. V současnosti připravujeme souhrnnou zprávu z těchto návštěv.

Vytisknout

Zpět na aktuality