Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv > Rozdělení působnosti

Rozdělení působnosti mezi veřejnou ochránkyní práv a jejím zástupcem

Dne 19. února 2014 veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová využila svého oprávnění podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv a pověřila svého zástupce Stanislava Křečka výkonem části působnosti ochránce. Současně si vyhradila působnost v průřezových tématech sociálně vyloučených lokalit, sociálního bydlení a v dalších konkrétních případech, které předem určí.

Pověření se netýká účasti na jednáních s členy vlády a s orgány obou komor parlamentu, účasti v legislativním procesu ani zákonodárného oprávnění ochránce podat žalobu ve veřejném zájmu a dalších zvláštních oprávnění ochránce.

Rozdělení působnosti

Veřejná ochránkyně práv

Anna Šabatová

Zástupce veřejné ochránkyně práv

Stanislav Křeček

Sociální zabezpečení

(dávky pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené, příspěvky na péči aj.; důchody)

Ochrana práv dětí a rodiny

(činnost orgánů OSPOD, ústavní výchova, dávky pěstounské péče) 

Práce a zaměstnanost

(kontrola orgánů inspekce práce, činnost úřadu práce)

Evidence obyvatel, matriky

(nabývání státního občanství, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matriční úřady, archivní správa, věci volební, státní symboly aj.)

Cizinecké věci

(pobyt cizinců, azylové řízení a integrace azylantů, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, konzulární služba aj.)

Zdravotnictví

(pojistné na zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven, péče o zdraví)

Samospráva

(dozor a kontrola státu nad územní samosprávou, její ochrana, územní členění)

Školství

(správa na úseku školství, akademická samospráva aj.)

Činnost Policie ČR

Činnost Vězeňské služby ČR

Další: Armáda ČR, správa na úseku zbraní a střeliva, služební poměry, právo sdružovací a shromažďovací, registrace církví, práva menšin, svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost Rady pro rozhlas a tel. vysílání; ochranné léčení, veřejné opatrovnictví, sociální služby  aj.)

Dohled nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Stavby, regionální rozvoj a péče o památky

(územní plánování, stavební řízení, užívání staveb, odstranění staveb, výkon rozhodnutí, péče o movité a nemovité památky aj.)

Ochrana životního prostředí

(ochrana přírody a krajiny, EIA, ochrana vod, ovzduší, odpady, zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství aj.) 

Pozemkové právo

(katastr nemovitostí, pozemkové úřady, restituce)

Doprava a komunikace

 (správa pozemních komunikací, dopravně správní agendy aj.)

Přestupky

(proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku aj., pokojný stav)

Státní správa soudů

(průtahy v soudním řízení, nevhodné chování soudních osob, Probační a mediační služba aj.)

Daně, poplatky a cla

(daně a správa daní, místní poplatky, správní poplatky, cla)

Podnikání a ochrana spotřebitele

(správa na úseku podnikání, činnost živnostenských úřadů, ochrana spotřebitele, ČOI)

Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce

 Český telekomunikační úřad

Činnost orgánů veřejného zdraví
Právo na informace

Úřad pro ochranu osobních údajů

Další: Národní bezpečnostní úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Český statistický úřad, správa státního zastupitelství, ochrana hospodářské soutěže, dozor nad peněžními ústavy, cenová regulace aj.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv