AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing)

Oznamovaní porušení práva Unie dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznámení o protiprávním jednání k němuž došlo nebo má dojít v Kanceláří veřejného ochránce práv lze podat pověřenkyni pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenkyně“), kterou je JUDr. Veronika Gabrišová, vedoucí odboru veřejného pořádku a místní správy.   

 

Oznámení lze podat ústně nebo písemně (elektronicky či v listinné podobě). Požádá-li o to oznamovatel, je pověřenkyně povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.

 

Ústně lze oznámení podat v kanceláři pověřenkyně č. 218 ve druhém patře v sídle Kanceláře po předchozí ústní či telefonické domluvě nebo telefonicky (kl. 311, mobil 724 090 372).

 

V listinné podobě lze oznámení podat poštou na adresu Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00, Brno. Na obálce musí být uvedeno „Oznámení podle směrnice 2019/1937“ a „K rukám příslušné osoby - pověřenkyně pro ochranu osobních údajů“.

V listinné podobě lze oznámení podat i osobně pověřenkyni.

 

Elektronicky lze oznámení učinit na emailové adrese oznameni@ochrance.cz, k níž má přístup pouze pověřenkyně.

 

Oznámení o protiprávním jednání lze podat i ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení.

 

Postup při přijímání a vyřizování oznámení se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a směrnicí vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv č. 5/2023, Vnitřní oznamovací systém.