AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zásady poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Kdo vyřizuje žádosti?

 1. Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahujícím se k činnosti veřejného ochránce práv nebo Kanceláře veřejného ochránce práv, je odpovědný vedouocí Kanceláře veřejného ochránce, (dále také „Kancelář“).
 2. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací se řídí Směrnicí k poskytování informací o činnosti veřejného ochránce práv a Kanceláře veřejného ochránce práv

Jak má vypadat žádost?

 • Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře veřejného ochránce práv podatelnaochrance.cz  nebo prostřednictvím datové schránky ID: jz5adky
 • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Žádost nemusí být zaslána na zvláštním formuláři nebo být odůvodněna a nemusí obsahovat žádné podklady. Za její podání se nehradí žádné poplatky. Kancelář za poskytnutí informací může vyžadovat úhradu. Výše úhrady se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, viz níže.

Vyřizování žádostí

 • Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Kancelář posoudí obsah žádosti a v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, Kancelář žádost odloží.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve Kancelář žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Kancelář rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Kanceláře či veřejného ochránce práv, Kancelář žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Nerozhodne-li Kancelář způsobem, jak je výše popsáno, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
 • Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou:
  – vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  – vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  - konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud Kancelář žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání prostřednictvím Kanceláře.
 • Kancelář předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů nadřízenému orgánu, kterým je podle ust. § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu osobních údajů..

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

 • Žadatel:
  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
  • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací
  • může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti.
 • Stížnost se podává ve lhůtě do 30 dnů na adrese Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Kancelář předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví. Nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník vychází z Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.

Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv (dále „Kancelář“) stanoví sazebník podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a podle instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 286/2011-OT-OSV,[1] aby zajistil jednotný postup podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


[1]       Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. července 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Náklady na pořízení kopií

formát

A4

A3

 

černobílá

barevná

černobílá

barevná

jednostranná

2 Kč

4 Kč

4 Kč

8 Kč

oboustranná

3 Kč

6 Kč

6 Kč

12 Kč

2. Náklady na výtisk publikace Kanceláře

Pokud se požadované informace poskytují formou prodeje výtisku publikace či tiskoviny vydané Kanceláří, je úhradou prodejní cena výtisku.

3. Náklady na pořízení technických nosičů dat

 1. Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel: 10 Kč.
 2. Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel: 15 Kč.
 3. V případě použití jiného technického nosiče dat (např. USB flash disk) se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

4. Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů podle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
 2. Náklady na balné se nehradí.

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, činí úhrada 200 Kč za každou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem.
 2. Mimořádně rozsáhlé není vyhledávání informací, které trvá celkově méně než 1 hodinu.

6. Společná ustanovení

Úhrada nákladů podle tohoto sazebníku se požaduje, jen pokud přesáhnou 100 Kč bez nákladů na poštovní služby.

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 15. září 2022.