AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Veřejný ochránce práv

JUDr. Stanislav Křeček

Funkční období od 19. února 2020.

JUDr. Stanislav Křeček se narodil 20. května 1938 v Praze. Vystudoval průmyslovou školu geologickou a výtvarnou školu. Pracoval jako výtvarník, geolog, horník, dělník aj. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy se stal soudním čekatelem u Městského soudu v Praze, avšak v 70. letech 20. století byl nucen z politických důvodů justici opustit. Od roku 1990 se věnoval advokacii.

V letech 2006 – 2010 zasedal v zastupitelstvu Městské části Praha 2.

Od roku 1998 do dubna 2013 byl poslancem za ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 1. dubna 2013 byl zvolen zástupcem veřejného ochránce práv a v souladu se zákonem se poslaneckého mandátu vzdal. Funkci zástupce veřejného ochránce práv vykonával od 5. 4. 2013 do 3. 12. 2019.
 2. února 2020 byl zvolen veřejným ochráncem práv.

Dlouhodobě se věnuje problematice nájemních vztahů – v roce 1991 se stal spoluzakladatelem a předsedou Sdružení na ochranu nájemníků.

Angažoval se v Československé straně socialistické, za níž se stal v roce 1990 v rámci procesu kooptace poslancem České národní rady. Od roku 1993 byl členem České strany sociálně demokratické (ČSSD).

V rámci poslaneckého mandátu byl mj. místopředsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, členem mandátového a imunitního výboru, petičního výboru, volebního výboru, podvýboru pro lidská práva a dalších.

Jako zástupce veřejného ochránce práv v letech 2013 – 2019 se věnoval zejména problematice stavebního řádu, státní správy soudů, ochraně spotřebitele, pozemkovému právu a činnosti katastrálních úřadů, problematice pozemních komunikací, práva na informace, přestupkům aj.

„Právo je tu proto, aby mocní nemohli vše.“

Veřejný ochránce práv má na starosti

 • Sociální zabezpečení
  Dávky pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené, příspěvky na péči aj.; důchody
 • Stavby, regionální rozvoj a péče o památky
  Územní plánování, stavební řízení, užívání staveb, odstraňování staveb, výkon rozhodnutí, péče o movité a nemovité památky aj.
 • Ochrana životního prostředí
  Ochrana přírody a krajiny, EIA, ochrana vod, ovzduší, odpady, zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství aj.
 • Pozemkové právo
  Katastr nemovitostí, pozemkové úřady, restituce
 • Doprava a komunikace
  Správa pozemních komunikací, dopravně správní agendy aj.
 • Evidence obyvatel, matriky
  Nabývání státního občanství, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matriční úřady, archivní správa, věci volební, státní symboly aj.
 • Přestupky
  proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, přestupky v doprav
 • Daně, poplatky a cla
  daně a správa daní, místní poplatky, správní poplatky, cla
 • Podnikání a ochrana spotřebitele
  správa na úseku podnikání, činnost živnostenských úřadů, ochrana spotřebitele, ČOI
 • Český telekomunikační úřad; Energetický regulační úřad; Státní energetická inspekce
 • Rovné zacházení a ochrana před diskriminací
 • Práce a zaměstnanost
  Kontrola orgánů inspekce práce, činnost úřadu práce
 • Zdravotnictví
  Pojistné na zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven, péče o zdraví
 • Samospráva
  Dozor a kontrola státu nad územní samosprávou, její ochrana, územní členění
 • Činnost Policie ČR
 • Právo na informace
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Další:
  ochrana hospodářské soutěže, správa na úseku zbraní a střeliva, dozor nad peněžními ústavy, sociální služby, právo sdružovací a shromažďovací, registrace církví, práva menšin, Národní bezpečnostní úřad, svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost RRTV, konzulární služba aj.