AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Stavební řád a životní prostředí

Stavebnictví je druhou největší oblastí, kterou se ombudsman zabývá. Odbor stavebního řádu se však kromě stavebnictví věnuje také problematice životního prostředí, památkové péči, pohřebnictví, ale také ochraně před nadměrným hlukem nebo ochranou zvířat před týráním. Ročně řešíme asi 900 podnětů.

Stavebnictví

Lidé nejčastěji hledají pomoc v souvislosti s umístěním a povolením stavby. Dalším velkým tématem je řízení o odstranění stavby a s tím související řízení o dodatečném povolení stavby. Zabýváme se například i stížnostmi na užívání stavby k jinému účelu, než k jakému je zkolaudovaná. Lidé si také stěžují na nečinnost stavebního úřadu při řešení havarijního stavu staveb.

Ombudsman zakročil proti stavbě v přírodním parku

Média upozornila, že někdo staví v přírodním parku na místě, kde se to vůbec nesmí. Pokračoval v tom i přes zákaz stavebního úřadu. Ombudsman přiměl stavební úřad, aby rychle jednal. Stavebníkovi pak úřad uložil pokutu za to, že začal stavět, i za to, že porušil jeho zákaz pokračovat, a zahájil řízení o odstranění stavby.

Domek polopatě

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Životní prostředí

Oblast ochrany životního prostředí zahrnuje např. nakládání s vodami (budování kanalizací, studní či jiných vodních děl, vypouštění odpadních vod, realizace protipovodňových opatření aj.), ochranu před znečištěním ovzduší, ochranu lesů a zemědělského půdního fondu, řešíme problém skládek odpadů a také hornickou a báňskou činnost. K tématu životního prostředí řadíme i záležitosti související s myslivostí nebo rybolovem.

Případ zápachu, prachu a hluku z průmyslového podniku

Paní Markéta si stěžovala na dlouhodobé obtěžování hlukem, zápachem a prachem z linky na drcení skla. Zjistili jsme, že vzhledem k možným negativním dopadům na okolí, povolil stavební úřad provozovateli na 9 měsíců zkušební provoz, během kterého měla být provedena měření znečišťujících látek a hluku. Krajský úřad provozovateli vydal povolení k provozu zdroje znečištění. Stavební úřad pak zkušební provoz dvakrát prodloužil, aniž by ověřoval výsledky a bral v úvahu stížnosti lidí na hluk, zápach a prach.

Vytkli jsme tyto skutečnosti stavebnímu úřadu a upozornili jsme ho, že měl věc projednat s krajským úřadem, do jehož působnosti spadá ochrana životního prostředí. Krajský úřad by mohl stanovit specifické podmínky a zhodnotit, jestli je vůbec možné zkušební provoz prodloužit. Po našem šetření nás paní Markéta informovala, že se situace výrazně zlepšila a provozovatel provádí opatření proti obtěžování okolí prachem a hlukem.

Památková péče

Obracejí se na nás lidé, kteří vlastní domy v památkových zónách a rezervacích, když nesouhlasí s omezeními např. při rekonstrukcích a přestavbách. Zabýváme se také tématem chátrání památek a nedostatečné snahy vlastníků udržet památkově chráněné stavby v dobrém stavu. Vyskytují se i případy, kdy lidé nesouhlasí s tím, že má být odstraněna historická stavba, která není památkově chráněná.

Pohřebnictví

Specifickou oblastí, kterou se zabýváme, je i pohřebnictví. Podívejte se na náš sborník – Pohřebnictví obsahující stanoviska ke konkrétním případům a odpovědi na nejčastější dotazy, s nimiž se ochránce při své činnosti na úseku pohřebnictví setkal.

Problém zrušení hrobu bez informování příbuzných

Sestra zesnulého při návštěvě hřbitova zjistila, že hrob jejího bratra a rodičů byl zrušen. Na jeho místě byla jen prázdná jáma bez pomníčku. Na správě hřbitova se dozvěděla, že hrob nechal zrušit její synovec a zpopelněné ostatky si odnesl. Na její dopisy a prosby o sdělení, kam ostatky přenesl, nereagoval.

Nikdo dopředu neočekává, že se jednou dostane s příbuznými do sporu o hrob, přesto k tomu dochází. Jde o jeden z opakujících se problémů, kdy dojde ke zrušení hrobu proti vůli některých pozůstalých, aniž by byli informováni, kam byly zpopelněné ostatky přemístěny. Podle zákona o pohřebnictví totiž může s hrobovým místem nakládat výlučně jeho nájemce. Je jen na jeho úvaze, jestli bude v nájmu pokračovat, nebo ho ukončí a zpopelněné ostatky v urně a hrobové zařízení si odebere. Zákon nevyžaduje, aby se zrušením hrobu souhlasili ostatní příbuzní, ani není povinností nájemce či hřbitovní správy ostatní příbuzné informovat o zrušení hrobu.

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Řešíte podobnou situaci a domníváte se, že vám ombudsman může pomoct?

Podejte podnět