AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

GDPR a ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám ukládá informovat subjekty údajů, že Kancelář veřejného ochránce práv je správce osobních údajů.

Čí osobní údaje, proč a jak zpracováváme?

Zpracováváme, tj. shromažďujeme a uchováváme v papírové a elektronické podobě osobní údaje:

 1. těch, kdo se na nás obrátí podnětem podle zákona o veřejném ochránci práv za účelem vyřízení podnětu (viz zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů);
 2. těch, kdo žádají o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím za účelem vyřízení žádosti o informace (viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů);
 3. osob omezených na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, nacházející se v zařízeních a dalších místech vyjmenovaných v zákoně o veřejném ochránci práv; osobní údaje potřebujeme proto, abychom mohli plnit svoji zákonnou povinnost a předcházet špatnému zacházení;
 4. našich současných i bývalých zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich rodinných příslušníků v rozsahu nezbytném pro splnění smluvních ujednání a souvisejících právních povinností Kanceláře veřejného ochránce práv coby zaměstnavatele;
 5. uchazečů a uchazeček o zaměstnání v Kanceláři veřejného ochránce práv za účelem realizace výběrových řízení a pro obhajobu případných právních nároků;
 6. našich smluvních partnerů a jejich zaměstnanců a zaměstnankyň za účelem splnění smluvních ujednání;
 7. těch, kdo se přihlásí na naše vzdělávací a osvětové akce a se zpracováváním údajů souhlasí;
 8. osob zachycených kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku a oprávněných zájmů Kanceláře veřejného ochránce práv a třetích osob;
 9. zástupců spolupracujících úřadů, institucí a organizací za účelem seznámení s činností ochránce a poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly.

S  osobními údaji, které zpracováváme, se mohou seznámit pouze zaměstnanci a zaměstnankyně Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří jsou na základě svého organizačního a pracovního zařazení oprávněni s  osobními údaji nakládat. Mimo Kancelář veřejného ochránce práv můžeme zpracovávané osobní údaje zpřístupnit:

 • úřadům, institucím, zařízením a dalším osobám, jejichž činností se veřejný ochránce práv může zabývat, pokud je to nezbytné pro vyřízení podnětu;
 • na základě zákona a se souhlasem ochránce orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, soudu);
 • kontrolním orgánům, je-li to nezbytné v souvislosti s kontrolou činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv.

Jak právo chrání Vaše osobní údaje?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům

Můžete nás požádat o vydání potvrzení, že Vaše osobní údaje zpracováváme a proč; komu jsme je sdělili, po jakou dobu je budeme zpracovávat a kdo nám Vaše osobní údaje sdělil, pokud jsme je nezískali přímo od Vás. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně jejich kopii.

 1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.

 3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo na opravu svých osobních údajů

Dejte nám vědět, pokud jsou některé Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neúplné, a uveďte, co máme změnit nebo doplnit. Pokud budeme potřebovat ověřit, zda jsou údaje opravdu nepřesné, jejich zpracování omezíme.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“)

Nechcete-li, abychom některé Vaše údaje zpracovávali, dejte nám vědět. Zvážíme jejich potřebnost a možnost jejich likvidace a dáme Vám vědět.

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

 2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace b. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3; d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů

Sdělíte-li nám konkrétní důvody, pro které bychom podle Vás neměli zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracování osobních údajů do doby, než posoudíme, zda Vaše zájmy a práva převažují nad našimi důvody zpracování osobních údajů. Podle výsledku upustíme od dalšího zpracování nebo Vás seznámíme s důvody, kvůli kterým budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále.

 1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě č. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

 5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zůstanou uloženy a nebudou jinak dále zpracovávány (ani smazány) po dobu potřebnou pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků. 

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu nebo je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jste stranou, můžete zpět získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo je můžeme předat jinému správci, kterého určíte.

 1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

  a. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b. zpracování se provádí automatizovaně.

 2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu

Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o činnosti tohoto Úřadu naleznete zde www.uoou.cz.


Všechna svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované Kanceláři veřejného ochránce práv, obdobně jako v případě podání podnětu veřejnému ochránci práv.

Ve všech případech, kdy uplatníte svá práva, Vás do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti vyrozumíme o přijatých opatřeních. Pokud budeme potřebovat tuto lhůtu prodloužit, budeme Vás předem informovat, včetně důvodů prodloužení.

V případě, že žádost podáte v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, pokud tomu nebude nic bránit nebo nepožádáte-li o jiný způsob poskytnutí informací.

Chcete vědět víc o zpracování svých osobních údajů v Kanceláři veřejného ochránce práv? Obraťte se na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, jíž je JUDr. Veronika Gabrišová, tel. 542 542 311, e-mail poverenkyne@ochrance.cz.