AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Justice, migrace, finance

Odbor justice, migrace a financí se ročně zabývá asi 1000 podnětů ze tří tematických skupin: státní správa soudnictví, cizinecké právo a daně, poplatky a cla.

Státní správa soudů

V souvislosti s činností soudů si lidé nejčastěji stěžují na průtahy v soudních řízeních nebo na nevhodné chování soudních osob a narušování důstojnosti řízení. Tyto stížnosti má podle zákona o soudech a soudcích za úkol vyřizovat předseda soudu a ombudsman může prověřit, jak stížnost vyřídil. Zabýváme se také činností Ministerstva spravedlnosti, správou státního zastupitelství nebo tím, jak je vykonávána správa nad znalci/tlumočníky či jinými právnickými profesemi.

Případ průtahů u soudu při stanovení výživného

Paní Alice se u soudu domáhala zvýšení výživného pro svou dceru. S ohledem na zdravotní postižení dcery měla pro ni otázka výživného zásadní význam. Ačkoliv podle procesních předpisů mají řízení týkající se nezletilých dětí trvat maximálně šest měsíců, první jednání u soudu proběhlo až po pěti měsících od podání žaloby. I v dalším postupu soudu docházelo ke zbytečným prodlevám. Paní Alice si stěžovala na průtahy v řízení. Předseda soudu však stížnost neshledal důvodnou.

Na nás se obrátila v době, kdy řízení trvalo již téměř čtyři roky. Předsedu soudu jsme požádali, aby znovu prověřil plynulost řízení. Upozornili jsme ho také na konkrétní zjevné průtahy v řízení, aby věděl, proč z našeho pohledu měl stížnost vyřídit jako důvodnou a přijmout opatření k zamezení dalších průtahů. Předseda soudu naše argumenty uznal a zajistil zvýšený dohled nad tímto řízením. Paní Alici jsme doporučili i podání žádosti o odškodnění za průtahy v řízení.

Finance

Daňová problematika je komplikovaná a do potíží se dostávají lidé i firmy. Mezi daně se přitom neřadí jen ty, které to mají přímo v názvu, jako například daň z příjmu, daň z nemovitých věcí nebo DPH. Spadají sem i cla, místní nebo správní poplatky. Kromě toho se v této agendě zabýváme i postupem dalších správních úřadů při vybírání veřejnoprávních pohledávek státu (např. když úřad vymáhá nezaplacenou pokutu).

Případ nepřiznané slevy na poplatku za komunální odpad

Pan Rudolf se na ochránce obrátil, protože nesouhlasil s postupem úřadu městyse, který mu nepřiznal slevu na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Spor mezi panem Rudolfem a úřadem městyse spočíval v tom, zda mají slevu na poplatku ve výši 200 Kč získat jen poplatníci s pobytem v obci nebo i poplatníci vlastnící na území obce nemovitosti, kde není nikdo hlášen k pobytu. Úřad městyse po šetření ochránce uznal, že obecně závazná vyhláška je formulována šířeji, než původně zamýšlela, a slevu na poplatku stěžovateli přiznal.

Případ slevy na manželku z daně z příjmů
Řešili jsme případ pana Václava, který na základě potvrzení od OSSZ uplatnil slevu na manželku z daně z příjmů. Později se však ukázalo, že v potvrzení byla chybně uvedena nižší částka vyplacených dávek, než měla. Potvrzení totiž nezahrnovalo lednovou výplatu mateřské za prosinec předchozího roku. Po zjištění chyby finančním úřadem musel slevu vrátit, protože příjmy jeho manželky přesáhly rozhodnou hranici 68 000 Kč. Současně mu finanční úřad vyměřil úrok z prodlení ve výši 8 584 Kč. Stěžovatel požádal o prominutí úroku, ale finanční úřad jeho žádost zamítl.

Na základě systémového šetření veřejného ochránce práv Generální finanční ředitelství vydalo nový Pokyn č. GFŘ – D – 45 k promíjení příslušenství daně, ve kterém tyto situace zařadilo mezi ospravedlnitelné důvody pro prominutí úroku. Finanční úřad následně svůj postup přehodnotil a panu Václavovi úrok v celé výši prominul.

Cizinecké záležitosti

Na ombudsmana se obracejí cizinci, kteří mají potíže s vízem, s řízením týkajícím se povolení k pobytu v České republice nebo v azylovém řízení. Podněty podávají i čeští občané, kteří tyto problémy řeší zejména u svých partnerů nebo manželů. Řešíme však i situace, kdy se čeští občané ocitnou v nouzi v zahraničí a považují konzulární ochranu zastupitelského úřadu za nedostatečnou.

Případ náhradního cestovního průkazu pro dítě v zahraničí

Paní Eva žila se svou rodinou v zahraničí. Narodil se jí syn, český občan, s vrozenou vadou nohy, kterou bylo nutné co nejdříve operovat. Chtěla proto se synem vycestovat do České republiky, kde mohl získat potřebnou péči. Zastupitelský úřad jí ale odmítl vydat náhradní cestovní průkaz, bez kterého nemohla s dítětem odjet. Matka podala stížnost u Ministerstva zahraničních věcí. To stížnost uznalo a uvedlo, že náhradní cestovní průkaz měl být vydán i s ohledem na zdravotní stav dítěte. Zastupitelský úřad jí však opět odmítl vyhovět.

Obrátila se proto na nás. Ministerstvo zahraničních věcí se ztotožnilo se s naším výkladem a tíživou situaci se po našem zásahu povedlo vyřešit.

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Řešíte podobnou situaci a domníváte se, že vám ombudsman může pomoct?

Podejte podnět