AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v českém znakovém jazyce

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále také jen „Úmluva“) byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi lidmi s postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.

Česká republika podepsala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením dne 30. března 2007. Po dovršení procesu ratifikace vstoupila Úmluva pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009.

Obsah