Článek 27: Práce a zaměstnávání

Odst. (1) (13.9 MB, MP4)

(1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na práci na rovnoprávném základě s ostatními; patří sem zejména právo na možnost živit se prací svobodně zvolenou nebo přijatou na trhu práce a v pracovním prostředí, které je otevřené, inkluzívní a přístupné osobám se zdravotním postižením. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zabezpečují a podporují realizaci práva na práci, mimo jiné i pro osoby, u kterých dojde ke vzniku zdravotního postižení v průběhu zaměstnání, přijímáním příslušných opatření, včetně opatření legislativních, s cílem zejména:

Odst. (1a) (5.6 MB, MP4)

(a) zakázat diskriminaci na základě zdravotního postižení ve všech otázkách týkajících se kterékoli formy zaměstnávání, včetně podmínek náboru, přijímání a zaměstnávání pracovníků, setrvání v zaměstnání, profesního postupu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

Odst. (1b) (4.2 MB, MP4)

(b) chránit, na rovnoprávném základě s ostatními, práva osob se zdravotním postižením na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, včetně rovných příležitostí a rovného odměňování za práci rovnocenné hodnoty, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně ochrany před obtěžováním, a na nápravu křivd;

Odst. (1c) (3 MB, MP4)

(c) zajistit osobám se zdravotním postižením možnost uplatňovat svá pracovní a odborová práva na rovnoprávném základě s ostatními;

Odst. (1d) (5.6 MB, MP4)

(d) umožnit osobám se zdravotním postižením účinný přístup k programům obecného odborného a profesního poradenství, ke službám zprostředkování práce a odborné přípravě na výkon povolání i dalšímu vzdělávání;

Odst. (1e) (6.1 MB, MP4)

(e) podporovat pracovní příležitosti a profesní postup osob se zdravotním postižením na trhu práce, jakož i asistenci při hledání, získávání a udržení si zaměstnání a při návratu do práce;

Odst. (1f) (4 MB, MP4)

(f) podporovat příležitosti k samostatné výdělečné činnosti, soukromému podnikání, rozvíjení činnosti družstev a zahájení vlastního podnikání;

Odst. (1g) (2.2 MB, MP4)

(g) zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve veřejném sektoru;

Odst. (1h) (6.2 MB, MP4)

(h) podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením v soukromém sektoru prostřednictvím vhodné politiky a opatření, která mohou zahrnovat programy pozitivní diskriminace, pobídky a další opatření;

Odst. (1i) (2.9 MB, MP4)

(i) zajistit, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava na pracovišti;

Odst. (1j) (3.1 MB, MP4)

(j) podporovat u osob se zdravotním postižením získávání pracovních zkušeností na otevřeném trhu práce;

Odst. (1k) (4.1 MB, MP4)

(k) podporovat pracovní a profesní rehabilitaci osob se zdravotním postižením, stejně jako programy zaměřené na udržení pracovního místa a návrat do zaměstnání.

Odst. (2) (4.3 MB, MP4)

(2) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením nebyly drženy v otroctví nebo nevolnictví a byly chráněny, na rovnoprávném základě s ostatními, před nucenou nebo povinnou prací.

Článek 26: Habilitace a rehabilitace Článek 28: Přiměřená životní úroveň a sociální ochrana