Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Péče o děti se závislostí na návykových látkách v prostředí institucionální výchovy

Ve čtvrtek 4. března zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková uspořádala seminář k systému péče o děti se závislostí na návykových látkách v prostředí institucionální výchovy. Setkání se zúčastnili zástupci Úřadu vlády, MŠMT, školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a také zástupci z oblasti dětské a dorostové adiktologie. Stěžejními body semináře byla prezentace poznatků ze systematických návštěv dětských ústavních zařízení, která se specializují na problematiku závislostí, a diskuse o problémech současného systému, které pramení zejména z nekvalitní a nesrozumitelné právní úpravy. V neposlední řadě pak účastníci debatovali o možných změnách stávajícího systému a o podobě nové koncepce péče o děti s drogovou zátěží, kterým byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova.

Tisková zpráva

Úřady nemohou doručovat dopisy na adresy, které si určí bez souhlasu adresáta

Na ombudsmana Stanislava Křečka se obrátil muž, jemuž Magistrát města Ústí nad Labem doručoval ve správním řízení písemnosti na adresu, na které nežil. Stěžovatel žije trvale v Německu, ale dopisy mu byly doručovány na adresu v Mostě. Stěžovatel však správní orgán žádným způsobem nepožádal, aby doručoval písemnosti na tuto adresu. Magistrátu přitom mohla být známa jeho skutečná adresa v Německu, jelikož na ni ve sporu mezi tímto mužem a tímto úřadem doručoval soud.

Tisková zpráva

Události České televize jsou nově dostupné v archivu iVysílání ve znakovém jazyce

Na zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou se v minulém roce obrátily neziskové organizace zastupující práva neslyšících. Upozornily ji, že hlavní zpravodajská relace České televize – Události – není dostupná v archivu ČT ve znakovém jazyce. Znakový jazyk je přitom mateřským pro tisíce lidí v České republice a tito lidé mají právo na přístup k informacím v tomto svém primárním jazyce. Zástupkyně se proto obrátila na ředitele ČT Petra Dvořáka, který jejímu doporučení i přes technické problémy vyhověl a Události jsou od 1. března přístupné také v archivu ve znakovém jazyce.

Tisková zpráva

Po osmi letech nemůže úřad vymáhat místní poplatek, který nevyměřil

Ombudsman se zastal vlastníka pozemku, po němž úřad žádal po osmi letech zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku, aniž by mu poplatek vyměřil. Ombudsman o tomto případu informoval Poslaneckou sněmovnu v rámci své čtvrtletní zprávy o činnosti. Upozornil, že pokud úřad v průběhu tříleté lhůty od vzniku poplatkové povinnosti nepodnikl žádné kroky, aby poplatek vyměřil, nemůže už dnes žádat jeho uhrazení.

Tisková zpráva

Očkování klientů zařízení zdravotních a sociálních služeb se sníženou schopností rozhodování nebo s podpůrným opatřením

V lednu vydala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková informační leták popisující, jak postupovat při očkování klientů s omezenou svéprávností. Na základě podnětů ze strany poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, veřejných opatrovníků či blízkých osob klientů, se nyní rozhodla vydat podrobnější doporučení. To se kromě klientů s omezenou svéprávností věnuje také klientům s jiným podpůrným opatřením (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávností) či klientům bez podpůrného opatření, kteří nejsou schopni udělit souhlas.

Tisková zpráva

Pracovní setkání – podpora lidí s postižením v zaměstnání

Ve středu 3. března uspořádaly zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, organizace Rytmus a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pracovní on-line setkání, které se věnovalo tématu podpory lidí s mentálním postižením v zaměstnání. Na setkání byly prezentovány závěry výzkumů ombudsmana, které se věnovaly možnostem pracovního uplatnění klientů žijících v DOZP a lidí s postižením ve veřejném sektoru. Na setkání byla diskutována metoda podporovaného zaměstnání, která přispívá k zaměstnávání lidí s mentálním postižením na běžném trhu práce, a byly zde také probírány zkušenosti samotných zaměstnavatelů.

Tisková zpráva

OSPOD navrhl odebrání dítěte z péče matky, aniž by pro to existovaly závažné důvody

Na zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou se obrátila matka, které bylo odebráno z péče její dítě. Jeden a půl roční chlapec byl svěřen do péče nejprve svému otci a následně babičce z jeho strany. Při šetření případu jsme shledali několik vážných pochybení, jichž se Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) dopustil.

Tisková zpráva

Ombudsman upozorňuje, že přijetí návrhů měnících zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o státní sociální podpoře povede k zásadnímu zhoršení situace osob v hmotné nouzi i osob pobírajících příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek

Ombudsman varuje před přijetím dvou poslaneckých návrhů (sněmovní tisky č. 290 a 652, ve znění komplexních pozměňovacích návrhů poslance Ing. Jana Bauera a poslance Marka Nováka, MBA), kterými se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další zákony. Obává se, že přijetím předmětných návrhů dojde k podstatnému zhoršení situace osob v hmotné nouzi a osob čerpajících příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek. To platí obzvláště v současném období pandemie koronaviru, kdy se sociální situace mnoha lidí výrazně zhoršuje. Ombudsman v dopisu adresovaném členům Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a ministryni práce a sociálních věcí shrnul své výhrady a apeluje na poslance, aby přijetí návrhů zvážili.

Tisková zpráva

Policejní prezident v reakci na dopis ombudsmana opětovně kontaktuje tvůrce pořadu „Policie v akci“, aby jim sdělil zásadní výhrady Policie ČR

Ombudsman se dopisem obrátil na policejního prezidenta s upozorněním na pořad TV Prima „Policie v akci“ zobrazující ve formě reality show policisty, kteří v rámci plnění běžných služebních povinností porušují zákony. Policejní prezident nyní přislíbil, že se na tvůrce pořadu s výtkami znovu obrátí.

Tisková zpráva

Ani po nálezu Ústavního soudu nejsou spolky účastníky řízení podle stavebního zákona

Ombudsman v roce 2017 vstoupil jako vedlejší účastník do řízení před Ústavním soudem. Podpořil tak návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Napadená právní úprava od 1. ledna 2018 vylučovala účast spolků v řízeních vedených podle stavebního zákona. Omezovala také přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů oproti obecné právní úpravě správního řádu.

Tisková zpráva

Krajský úřad Středočeského kraje vydává v případech veřejně přístupných účelových komunikací dlouhodobě nesrozumitelná správní rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje vydává v oblasti správních řízení o existenci veřejně přístupných účelových komunikací dlouhodobě a opakovaně správní rozhodnutí, která jsou nesrozumitelná, věcně vadná a neodpovídají platnému právu. Ombudsman Stanislav Křeček na tuto záležitost krajský úřad opakovaně upozorňoval, aniž by došlo k nápravě. Proto o tomto případu informuje veřejnost v rámci sankční tiskové zprávy.

Tisková zpráva

Posilování přístupnosti voleb pro lidi s postižením

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková jednala ve středu 10. února se zástupci Ministerstva vnitra ohledně přístupnosti voleb pro lidi s postižením. Tématem byla přístupnost volebních místností, informování o konání voleb přístupnou formou, vzdělávání volebních komisí nebo otázka omezení svéprávnosti v oblasti volebního práva. Ministerstvo přislíbilo v jednotlivých oblastech zlepšení. Již v minulosti se nám společně podařilo zajistit například informace o volbách ve znakovém jazyce.

Tisková zpráva

Život klientů a klientek v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Životem klientek a klientů v domovech pro osoby se zdravotním postižením se ombudsman zabývá již od roku 2006. Jelikož z dlouhodobých poznatků vyplývá, že realizace práv garantovaných Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením není naplňována, rozhodla se zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková systematicky zmapovat situaci v domovech pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Tématy výzkumu byly především otázky týkající se nastavení služby pro nezletilé, zaměstnávání klientů a zajištění zdravotní péče. Na základě výsledků šetření budou připravena doporučení pro tato zařízení. Osloveny byly všechny dané služby registrované k červnu 2019. Tři čtvrtiny z nich se výzkumu zúčastnilo, celkem tedy 156 zařízení.

Tisková zpráva

Ombudsman informoval Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí 2020

Počet podnětů byl v říjnu, listopadu a prosinci stejný jako v předešlém roce a potvrdil, že se na problémech lidí s úřady příliš neprojevilo ani určité utlumení života společnosti a opatření proti šíření nákazy COVID-19. Lidé stále hledali pomoc ombudsmana především v oblasti sociálního zabezpečení, v oblasti staveb, činnosti Vězeňské služby ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a správy daní. V 75 případech lidé namítali nerovné zacházení, z toho ve 41 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem. Ve 4. čtvrtletí se s ohledem na prevenci šíření nákazy COVID-19 neprováděly systematické návštěvy zařízení, s výjimkou karanténních prostor v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová.

Tisková zpráva

TV pořad o skutečné práci policie by neměl ukazovat policisty porušující zákony

Ombudsman se dopisem obrátil na policejního prezidenta s upozorněním na pořad TV Prima „Policie v akci“ zobrazující ve formě reality show skutečné policisty, kteří v rámci plnění běžných služebních povinností porušují zákony. Varuje ho, že se tím deformuje právní povědomí občanů o tom, jaké jsou pravomoci policistů.

Tisková zpráva

Vyřadit z evidence úřadu práce ze zdravotních důvodů lze již jen na základě lékařského posudku, pouhá lékařská zpráva nestačí

Úřad práce vyřadil muže z evidence uchazečů o zaměstnání. Vyhodnotil, že muž není ze zdravotních důvodů schopen spolupráce při zprostředkování zaměstnání. Stěžovatel kvůli tomuto rozhodnutí přišel následně o příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení a ocitl se prakticky bez prostředků. Úřad práce přitom své rozhodnutí opřel o jedinou větu v lékařské zprávě. Na základě podnětu tohoto stěžovatele se nám podařilo změnit praxi úřadů práce a k podobným případům by již nemělo docházet.

Tisková zpráva

Zasedání poradního orgánu pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením

Ve středu 27. ledna se sešel poprvé v tomto roce poradní orgán pro monitorování práv lidí s postižením. Setkání se vzhledem k epidemii konalo online. Hlavním tématem jednání bylo zaměstnávání a práce lidí s postižením a problémy, kterým na pracovním trhu čelí. Na jednání byla diskutována také aktuální problematika týkající se přístupnosti testovacích a očkovacích míst pro lidi s postižením. V této věci se zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která poradnímu orgánu předsedá, obrátila na ministra zdravotnictví. Zvolen byl také nový místopředseda poradního orgánu, jímž se stal právník Jiří Černý.

Tisková zpráva

Ombudsman jednal se zástupci školských odborů o pedagogické intervenci

Ombudsman se sešel se zástupci školských odborů k projednání problematiky pedagogické intervence v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Podstatnou otázkou diskuze byly nejasnosti v tom, jak budou ředitelé škol řešit odměňování či rozvrhování prací mezi jednotlivé vyučující.