AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která jim umožní pracovat

Zástupkyně ombudsmana v letošním roce zveřejnila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením. Jednou z hlavních překážek, která brání většímu pracovnímu zapojení lidí s postižením, jsou chybějící přiměřená opatření v zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou povinni přiměřená opatření realizovat, stát je může kontrolovat a splnění povinnosti také vymáhat.

Tisková zpráva

Většina českých knihoven nabízí občanům EU rovné podmínky, problémy se ale objevují, zjistil ombudsman ve svém výzkumu

Ombudsman zkoumal podmínky poskytování knihovních služeb občanům z členských států Evropské unie ve srovnání s podmínkami platnými pro české občany. „Je důležité, aby měli ke knihovním službám přístup nejen čeští občané, ale – za dodržení principu rovnosti a zásady zákazu diskriminace – i občané členských států Evropské unie,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. Obsahová analýza knihovních řádů 22 nejvýznamnějších českých knihoven ale ukázala, že se tak ne vždy děje. Knihovní řády některých knihoven stanovují pro občany EU problematické podmínky nejen při registraci, ale zejména při absenčním a vzdáleném půjčování knih a dokumentů.

Tisková zpráva

Praha a ombudsman Křeček vyzývají ministerstvo ke změně přístupu stavebních úřadů k bytům využívaným ke sdílenému ubytování

Současná praxe poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech určených k trvalému bydlení není v souladu s legislativou a měla by být vyžadována rekolaudace těchto bytů na odpovídající typ provozoven. Ombudsman Stanislav Křeček dnes seznámil zástupce hlavního města Prahy s rozsahem a cíli svého šetření, které k této problematice zahajuje.

Tisková zpráva

Pracující senioři nesmí být diskriminování kvůli svému věku

Na ombudsmana se obrátil muž pracující v cukrovaru. Ten motivoval své zaměstnance odměnou, na kterou měli nárok v případě splnění cíle stanoveného pro daný rok. Podmínky poskytnutí odměny každoročně upravovala kolektivní smlouva. Na odměnu v minulosti pravidelně dosáhl také muž, který pro cukrovar dlouhodobě pracoval. To se však změnilo poté, kdy v kolektivní smlouvě přibyla podmínka, podle níž odměnu nemohou dostat poživatelé starobního důchodu. Stěžovatel se proto ve věci obrátil inspektorát práce a na ombudsmana.

Tisková zpráva

Obce musí zajistit školky pro své děti

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se zabývala dostupností mateřské školy. Obrátil se na ni otec malého chlapce, v jehož obci není zřízena mateřská škola a obec nezajistila ani vzdělávání dětí jinde. Školka v nejbližší obci chlapce tudíž nepřijala. Otec se neúspěšně obracel na svou obec i na krajský úřad. Za pravdu mu dalo kromě zástupkyně ombudsmana také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Tisková zpráva

Ombudsman jednal s Ministerstvem práce a sociálních věcí o důchodové reformě

Ombudsman a jeho spolupracovníci dnes jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o tématu důchodové reformy. Ombudsman byl informován o aktuálním stavu legislativního procesu a náhledu MPSV na zásadní připomínky vznesené především Ministerstvem financí. Ocenil zejména návrh zmírnění 35 let doby pojištění potřebných pro vznik nároku na starobní důchod. Ombudsman dlouhodobě upozorňuje, že se jedná o extrémní podmínku.

Tisková zpráva

Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům.

Tisková zpráva

Ombudsman informoval Poslaneckou sněmovnu o činnosti v 1. čtvrtletí 2021

Ombudsman obdržel v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 2069 podnětů, což je oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 16 procent. Lidé u ombudsmana nejčastěji hledali pomoc s důchody a dávkami či se stavebním a územním řízením. Stěžovatelé se také obraceli na ombudsmana ohledně činnosti vězeňské služby a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V 56 podnětech lidé namítli nerovné zacházení, z toho v 39 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem.

Tisková zpráva

Ombudsman varuje: nekupujte černé stavby!

Ombudsman Stanislav Křeček se stále častěji setkává s problémem, který je obvykle spojen s činností některých developerů. Ti realizují stavbu, nebo provedou změnu stavby bez potřebného povolení stavebního úřadu, následně stavbu stavebně rozdělí na více bytových jednotek a ty podle občanského zákoníku nechají jako bytové jednotky vložit do evidence katastrálního úřadu a nabízejí k prodeji občanům. Noví majitelé bytů, kteří byt koupili v dobré víře, že je vše v pořádku, se o problému dozví většinou až od stavebního úřadu, který s nimi začne řešit existenci černé stavby. Pokud byty užívají bez platné kolaudace, dopouštějí se přestupku, za který jim hrozí pokuta a může dojít i k požadavku na odstranění stavby. Ombudsman proto varuje kupující, aby si ověřili, zda stav kupovaného objektu odpovídá nejen zápisu v katastru nemovitostí, ale také  zda je řádně  kolaudován podle stavebních předpisů. Současně ombudsman zahajuje ve věci šetření.

Tisková zpráva

Novela zákona o sociálních službách je v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

Poradní orgán ombudsmana se usnesl, že aktuálně projednávaná poslanecká novela zákona o sociálních službách (sněmovní tisk č. 1143) je v rozporu s Úmluvou o právech lidí s postižením. Poradní orgán proto vyzval zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou, která má monitorování Úmluvy ve své působnosti, aby se v této věci neprodleně obrátila na premiéra Andreje Babiše, zmocněnkyni vlády pro lidská práva, ministryni práce a sociálních věcí a na předkladatele novely, a aby je informovala o případných negativních dopadech novely na klienty sociálních služeb. Poradní orgán považuje za nezbytné, aby bylo projednávání novely ukončeno a byla stažena z legislativního procesu.

Tisková zpráva

Ombudsman apeluje na předsedu Českého statistického úřadu, aby obnovil pomoc sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním formulářů pro sčítání lidu

Ombudsman se obrátil na předsedu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně průběhu sčítání lidu, konkrétně ve věci omezení činnosti sčítacích komisařů z důvodu současné epidemické situace způsobené šířením nemoci COVID-19. Apeluje na obnovení povinnosti pomoci sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním sčítacích formulářů na žádost osoby, která potřebuje pomoc. Vzhledem k blížícímu se konci sčítání lidu ombudsman žádá o rychlé zapracování změny.

Tisková zpráva

Ombudsman ukončil šetření dvou kauz z oblasti stavebního práva ve Středočeském kraji

Ombudsman vedl dvě samostatná šetření, jejichž předmětem byly postupy obecných stavebních úřadů ve Středočeském kraji. Obě šetření jsou důkazem složitosti stavebně-správních řízení, která ne vždy poskytují jistoty účastníkům řízení, že nezákonná rozhodnutí budou nadřízenými správními orgány zrušena. Právní otázky, které ze šetřených kauz vyvstaly, ochránce proto při nejbližší příležitosti projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem veřejného stavebního práva.

Tisková zpráva

V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem jsou klienti omezováni nezákonně

V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem stále trvá zákaz vycházení pro klienty, a to již nepřiměřené dlouhou dobu. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se proto v této věci obrátila na ministra zdravotnictví, protože nelze akceptovat, aby byli tito lidé omezováni ve svých základních právech.

Tisková zpráva

Zasedání poradního orgánu se věnovalo problémům dětí s postižením

Ve středu 28. dubna se uskutečnilo zasedání poradního orgánu ombudsmana, který pomáhá monitorovat naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Hlavním tématem jednání byly děti s postižením. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která poradnímu orgánu předsedá, shrnula své aktivity a výzkumy v této oblasti. Během jednání byly diskutovány podněty členek a členů poradního orgánu. Velkou diskuzi vyvolal návrh novely zákona o sociálních službách, k němuž členové a členky poradního orgánu vznesli mnoho kritických připomínek.

Tisková zpráva

Úřad práce vyřadil uchazeče o zaměstnání z evidence nezákonně

V roce 2019 se na ombudsmana obrátil stěžovatel, který byl vyřazen z úřadu práce. Do evidence byl zařazen v srpnu 2018. V září se měl dostavit na stanovený termín jednání. Z toho se pro hospitalizaci v nemocnici omluvil. Po ukončení hospitalizace se měl stěžovatel dostavit na úřad práce v nejbližší úřední den, což stěžovatel z neznalosti neučinil a úřad práce ho následně vyřadil. Jak ukázalo šetření ombudsmana, toto vyřazení bylo nezákonné. Úřad práce ani nadřízené Ministerstvo práce a sociálních věcí však závěry z šetření ombudsmana neakceptovalo, a proto ombudsman přistupuje k informování veřejnosti v rámci sankční tiskové zprávy.

Tisková zpráva

V rámci „měsíce bláznovství“ ombudsman radí ohledně invalidních důchodů lidem s duševním onemocněním

Duben je označován za „měsíc bláznovství“. Pravidelně se v něm konají osvětové akce ke  zvýšení povědomí společnosti o lidech s duševním onemocněním a k odstranění předsudků vůči nim. Protože konání těchto akcí bylo utlumeno epidemií koronaviru, ombudsman připravil alespoň osvětový informační materiál s praktickými radami ohledně invalidního důchodu pro lidi s duševním onemocněním.

Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana se obrátila na ministra zdravotnictví ohledně testování žáků

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se obrátila na ministra zdravotnictví ve věci testování žáků základních škol. V dopise vyjádřila své pochybnosti ohledně frekvence testování, místa testování, využití antigenních testů a otázky testování dětí s postižením. Požádala ministra o jeho vyjádření.

Tisková zpráva

Sleva na manžela či manželku – pozor na úrok z prodlení

Ombudsman se opakovaně setkává s problémem chybně uplatněných slev na manžela nebo manželku, za kterou následně finanční úřady požadují nejen vrácení slevy, ale i úrok z prodlení. Díky šetření ombudsmana se podařilo dosáhnout alespoň možnosti prominutí úroku z prodlení. Ombudsman právě ukončil další takový případ, kdy finanční správa uznala své pochybení a přijala opatření k nápravě.