Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Tvrdé omezení vstupu do ČR z mimounijních zemí s extrémním rizikem výskytu nákazy COVID-19 dopadá na mezinárodní rodiny

Na ombudsmana se obrátili lidé, jejichž rodinní příslušníci se nemohli dostat do České republiky – nevztahovala se na ně totiž výjimka z protiepidemického opatření. To zakazuje vstup do Česka cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Ze zákazu ministerstvo sice stanovuje několik výjimek, jak ale při svém šetření zjistila zástupkyně ombudsmana, některé skupiny rodinných příslušníků opatření ve výjimkách zcela opomíjí.

Tisková zpráva

Nejistota kolem protikoronavirových opatření ohrožuje podle ombudsmana důvěru lidí ve fungování právního státu

Veřejný ochránce práv je mimořádně znepokojen aktuálním děním v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Na jedné straně jsou ministerstvem zdravotnictví přijímána opatření s cílem zamezit šíření koronaviru, na straně druhé jsou desítky těchto opatření soudy rušeny jako nezákonná. To může mezi lidmi vyvolávat nejistotu a otřásat jejich důvěrou v řádnou správu věcí veřejných a právní stát jako takový.

Tisková zpráva

Příspěvky pro přechodné pěstouny by se podle doporučení ombudsmana měly zvýšit

Ombudsman se dlouhodobě zabývá problematikou odměn pěstounů. V rámci legislativních doporučení za rok 2020 doporučil Poslanecké sněmovně, aby příspěvky pro pěstouny zvedla z dnešních 20 000 korun měsíčně pro pěstouny pečující o jedno dítě na 27 000 korun. Úměrně tomu by se měly zvýšit i odměny pro pěstouny pečující o více dětí. V případě péče o děti s postižením ombudsman navrhuje příspěvek 36 000 korun. Dnes budou o příspěvcích v rámci návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí hlasovat poslanci.

Tisková zpráva

Oběti nezákonných sterilizací se po letech dočkají odškodnění – zákon schválil Senát, zbývá jen podpis prezidenta

Senát na čtvrtečním jednání schválil zákon o odškodnění obětí nezákonných sterilizací. Budou mít nárok na jednorázovou částku 300 000 korun. Zákon se vztahuje na sterilizace provedené mezi červencem 1966 a koncem března 2012, tedy na dobu platnosti někdejšího zákona o zdraví lidu. Ombudsman na protiprávně prováděné sterilizace upozorňuje už přes 15 let.

Tisková zpráva

Sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství poslouží nejen vedení škol nebo úředníkům a pedagogům, ale i rodičům a žákům

Nový sborník stanovisek z oblasti školství přináší shrnutí nejčastějších témat, a to chronologicky od předškolního vzdělávání přes to základní až po problematiku středoškolského studia. Samostatná kapitola se věnuje školnímu stravování. Sborník uzavírá přehled úplných nebo zkrácených znění závěrů ombudsmana z konkrétních kauz.

Tisková zpráva

Neobvyklé jméno může způsobit problémy při registraci k očkování proti COVID-19

Díky případu stěžovatelky, jejíž totožnost nedokázal registrační systém k očkování proti COVID-19 ověřit v registru obyvatel, jsme zjistili, že může jít o víc než jen individuální problém. Přestože má stěžovatelka české občanství i české rodné číslo a údaje v prvním kroku registrace vyplnila správně, systém ji nepustil dál. Zůstala bez PIN2 a nemohla pokračovat k výběru termínu očkování. Podle zjištění ombudsmana není jediná s podobným problémem – na vině mohlo být její neobvyklé jméno.

Tisková zpráva

Diskuze o znaleckém posuzování nemajetkové újmy na zdraví bude pokračovat u kulatého stolu na Ministerstvu spravedlnosti

Veřejný ochránce práv zveřejnil zprávu o šetření ve věci Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Zabýval se okolnostmi jejího vzniku a zejména aspekty nově vytvořeného znaleckého odvětví. Za jeho nejzávažnější problém považuje skutečnost, že bylo vytvořeno bez hlubší diskuze s lékaři a aniž by bylo jasné, co bude a může být náplní znalecké činnosti a k čemu se mohou znalci (lékaři) ve znaleckých posudcích vyjadřovat.

Tisková zpráva

Ombudsman vydal první z řady monitorovacích zpráv o rovném zacházení – čtyřletý projekt sleduje vzdělávání Romů, rovné odměňování žen a mužů a procesní otázky

V úvodní monitorovací zprávě o rovném zacházení představujeme tři oblasti, které bude veřejný ochránce práv do roku 2023 systematicky sledovat. Při jejich výběru jsme vycházeli především z monitorovací a rozhodovací činnosti orgánů mezinárodních lidskoprávních úmluv jako je Výbor pro lidská práva, Výbor pro odstranění rasové diskriminace nebo Evropský výbor pro sociální práva. První monitorovací zpráva popisuje indikátory, které budeme v jednotlivých oblastech následující tři roky vyhodnocovat.

Tisková zpráva

Sankce: Spolek pro seniory Mír Práče funguje jako domov pro seniory, zákonem vyžadovanou registraci odmítá

Spolek pro seniory Mír Práče, poskytuje podle zjištění ombudsmana bez oprávnění ubytování a sociální či zdravotní služby seniorům se sníženou soběstačností. Formálně se jedná pouze o spolek, jehož členy jsou právě ubytovaní senioři. Reálně ale zařízení funguje jako domov pro seniory a mělo by se tedy registrovat coby pobytová sociální služba. To Spolek téměř dva roky vytrvale odmítá.

Tisková zpráva

Bránit se proti diskriminaci má smysl

Ombudsman v minulosti ukončil dva případy, u nichž konstatoval zjištění diskriminace. V obou případech se pak stěžovatel a stěžovatelka obrátili na soud, před nímž je zastupovali právníci Pro bono aliance. V obou případech jim dal soud v uplynulých týdnech za pravdu a potvrdil tak závěry ombudsmana. Jeden případ se týkal diskriminace kvůli věku a zdravotnímu postižení, v druhém šlo o diskriminaci kvůli těhotenství.

Tisková zpráva

Světový den proti násilí na seniorech: přestupek „špatného zacházení“ nebo zavedení nezávislého stížnostního mechanismu v sociálních službách mohou působit jako prevence

Veřejný ochránce práv opakovaně – a dosud neúspěšně — vyzývá zákonodárce k vytvoření dalších pojistek proti špatnému zacházení s klienty sociálních služeb a pacienty ve zdravotnických zařízeních. U příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech upozorňujeme na dvě legislativní doporučení, která se v minulých letech opakovala: zavedení nezávislého stížnostního mechanismu v sociálních službách a definování přestupku „špatného zacházení“.

Tisková zpráva

Zástupkyně veřejného ochránce práv kritizuje laxní přístup státu k ochraně zranitelných dospělých osob

Chybějící komplexní zákon o podpůrných opatřeních, neefektivní kontrola opatrovníků a nejasné pravomoci obcí při výkonu opatrovnictví — to jsou hlavní problémy, na které upozornila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková v Senátu u kulatého stolu k problematice veřejného opatrovnictví. Ten pořádal senátní Výbor pro sociální politiku.

Tisková zpráva

Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která jim umožní pracovat

Zástupkyně ombudsmana v letošním roce zveřejnila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením. Jednou z hlavních překážek, která brání většímu pracovnímu zapojení lidí s postižením, jsou chybějící přiměřená opatření v zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou povinni přiměřená opatření realizovat, stát je může kontrolovat a splnění povinnosti také vymáhat.

Tisková zpráva

Většina českých knihoven nabízí občanům EU rovné podmínky, problémy se ale objevují, zjistil ombudsman ve svém výzkumu

Ombudsman zkoumal podmínky poskytování knihovních služeb občanům z členských států Evropské unie ve srovnání s podmínkami platnými pro české občany. „Je důležité, aby měli ke knihovním službám přístup nejen čeští občané, ale – za dodržení principu rovnosti a zásady zákazu diskriminace – i občané členských států Evropské unie,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. Obsahová analýza knihovních řádů 22 nejvýznamnějších českých knihoven ale ukázala, že se tak ne vždy děje. Knihovní řády některých knihoven stanovují pro občany EU problematické podmínky nejen při registraci, ale zejména při absenčním a vzdáleném půjčování knih a dokumentů.

Tisková zpráva

Praha a ombudsman Křeček vyzývají ministerstvo ke změně přístupu stavebních úřadů k bytům využívaným ke sdílenému ubytování

Současná praxe poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech určených k trvalému bydlení není v souladu s legislativou a měla by být vyžadována rekolaudace těchto bytů na odpovídající typ provozoven. Ombudsman Stanislav Křeček dnes seznámil zástupce hlavního města Prahy s rozsahem a cíli svého šetření, které k této problematice zahajuje.

Tisková zpráva

Pracující senioři nesmí být diskriminování kvůli svému věku

Na ombudsmana se obrátil muž pracující v cukrovaru. Ten motivoval své zaměstnance odměnou, na kterou měli nárok v případě splnění cíle stanoveného pro daný rok. Podmínky poskytnutí odměny každoročně upravovala kolektivní smlouva. Na odměnu v minulosti pravidelně dosáhl také muž, který pro cukrovar dlouhodobě pracoval. To se však změnilo poté, kdy v kolektivní smlouvě přibyla podmínka, podle níž odměnu nemohou dostat poživatelé starobního důchodu. Stěžovatel se proto ve věci obrátil inspektorát práce a na ombudsmana.

Tisková zpráva

Obce musí zajistit školky pro své děti

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se zabývala dostupností mateřské školy. Obrátil se na ni otec malého chlapce, v jehož obci není zřízena mateřská škola a obec nezajistila ani vzdělávání dětí jinde. Školka v nejbližší obci chlapce tudíž nepřijala. Otec se neúspěšně obracel na svou obec i na krajský úřad. Za pravdu mu dalo kromě zástupkyně ombudsmana také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Tisková zpráva

Ombudsman jednal s Ministerstvem práce a sociálních věcí o důchodové reformě

Ombudsman a jeho spolupracovníci dnes jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o tématu důchodové reformy. Ombudsman byl informován o aktuálním stavu legislativního procesu a náhledu MPSV na zásadní připomínky vznesené především Ministerstvem financí. Ocenil zejména návrh zmírnění 35 let doby pojištění potřebných pro vznik nároku na starobní důchod. Ombudsman dlouhodobě upozorňuje, že se jedná o extrémní podmínku.