Příklad, v němž uplatníme pravidla této kapitoly i obecné části příručky

Provázet nás bude rozhodnutí, kterým Městský úřad Krásné Obce zrušil paní Fialové údaj o místu jejího trvalého pobytu. Zkuste číst jejíma očima:

Rozhodnutí

 1. Městský úřad Krásné Obce, odbor vnitřních věcí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) v řízení zahájeném podle ustanovení § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh Františka Stavitele, narozeného 1. 1. 1950, trvale hlášeného na adrese Křížová 55, 000 07 Krásná Obec, zastoupeného Janem Bojovníkem, advokátem se sídlem Mečová 8, 000 06 Hradby, rozhodl podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, takto:

 2. Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel se údaj o místu trvalého pobytu Violy Fialové, narozené 1. 1. 1970, na adrese: Bílá 1, 000 07 Krásná Obec, zastoupené Mgr. Antonínem Obhájcem, advokátem se sídlem Rázná 3, 000 03 Bulíkov, ruší.

  Odůvodnění

 3. Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu bylo zahájeno dne 29. 3. 2018 podáním návrhu Františka Stavitele, narozeného 1. 1. 1950, trvale hlášeného na adrese Křížová 55, 000 07 Krásná Obec, zastoupeného Janem Bojovníkem, advokátem se sídlem Mečová 8, 000 06 Hradby.

 4. Navrhovatel doložil kopii rozsudku Okresního soudu Místního Města č. j. xx ze dne 22. 10. 2009 o rozvodu manželství, kopii náhledu do katastru nemovitostí, LV 56, kopii rozsudku Okresního soudu Místního Města č. j. xx ze dne 7. 10. 2010 o zrušení práva společného členství a nájmu družstevního bytu a garáže, kopii rozsudku Krajského soudu Tamního Města č. j. xx ze dne 13. 6. 2012, kopii mandátní smlouvy s realitní kanceláří ze dne 6. 5. 2013, kopii dopisu realitní kanceláře ze dne 17. 12. 2013, kopie inzerátů volných bytů k pronájmu nabízených jako bytová náhrada pro Violu Fialovou, kopii zajištění bytové náhrady realitní kanceláří ze dne 24. 5. 2013, kopii zajištění bytové náhrady realitní kanceláří ze dne 11. 6. 2013, kopii výzvy k úhradě navrhovatele ze dne 27. 2. 2013, kopii předžalobní upomínky navrhovatele ze dne 26. 4. 2013, kopii opakované výzvy k úhradě navrhovatele ze dne 19. 9. 2016, kopii výzvy k úhradě poplatků za užívání bytu č. 8 advokáta, ze dne 18. 1. 2016, kopie vyúčtování nákladů a záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním prostoru, kopie faktur za elektřinu, plyn a vodu, fotografie vodoměru z února 2017 a března 2018, údaje Místních vodovodů a kanalizací z jejich webových stránek a kopii plné moci ze dne 5. 10. 2017, kterou navrhovatel zplnomocňuje advokáta pro správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 5. Z ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel vyplývá, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Odstavec druhý téhož paragrafu stanoví, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle odst. 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v § 12 odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. Všechny podmínky musí být naplněny současně.

 6. Navrhovatel je vlastníkem předmětného bytu, což doložil kopií náhledu do katastru nemovitostí, LV 56; je tedy oprávněn ve smyslu § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Violy Fialové, narozené 1. 1. 1970, na adrese: Bílá 1, 000 07 Krásná Obec, v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel.

 7. Rozsudkem Okresního soudu Místního Města č. j. xx ze dne 7. 10. 2010 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu Tamního Města č. j. xx ze dne 13. 6. 2012, které oba nabyly právní moci dne 23. 7. 2012, bylo po rozvodu manželství navrhovateli a Viole Fialové soudem zrušeno právo společného nájmu předmětného bytu, jakož i jejich společné členství ve Stavebním bytovém družstvu Krásná Obec s tím, že členem bytového družstva a jediným nájemcem předmětného bytu a garáže se stal navrhovatel. V roce 2013 posléze došlo ke zrušení stavebního bytového družstva a navrhovatel získal předmětný byt do výlučného vlastnictví. Z výše uvedeného vyplývá, že Viole Fialové zaniklo v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel užívací právo k předmětnému bytu.

 8. Splnění další zákonné podmínky, tj. že občan předmětný objekt neužívá, vyplynulo ze svědecké výpovědi svědka Petra Všudybyla, ročník 1952, která se konala dne 18. 4. 2018.

 9. Jak z výše uvedeného vyplývá, byly splněny všechny podmínky, které ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana požaduje. Proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
  10. 10.V případě, že si Viola Fialová nezvolí nové místo trvalého pobytu, bude údaj o místu trvalého pobytu na předmětné adrese po nabytí právní moci rozhodnutí zrušen, a místem jejího trvalého pobytu se stane, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 věta druhá zákona o evidenci obyvatel, sídlo úřadu, v jehož územním obvodu jí byl trvalý pobyt úředně zrušen. Adresa jejího trvalého pobytu pak bude v informačním systému evidence obyvatel uvedena na adrese: Krásné Město, Náves 11/5.

 10. Viola Fialová je zároveň povinna požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu [§14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů], neboť podle ust. § 11 odst. 1 písm. d) cit. zákona, nabytím právní moci tohoto rozhodnutí platnost jejího občanského průkazu skončí.

  Poučení o odvolání

 11. Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Velkého kraje, odboru živnostenského a občansko-správních agend, prostřednictvím Městského úřadu Krásné Obce, odboru vnitřních věcí, do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Paní Fialové by možná vadilo, že úřad:

 • napsal mnoho nepodstatných informací a ty podstatné nenapsal srozumitelně;
 • odůvodnění neuspořádal logicky;
 • informace o tom, co musí udělat, nezařadil do poučení, ale do odůvodnění.

Zkusili jsme napsat rozhodnutí tak, aby mu paní Fialová snadno rozuměla.

Ve výroku:

Používali jsme „my“ a „vy“ (kapitola Pište čtenářům…Správní rozhodnutí)

Psali jsme jen to, co vyžaduje zákon, a zbytečně jsme se neopakovali (kapitola Výroková část…)

Rozhodnutí

Městský úřad Krásné Obce (dále „my“) na návrh Františka Stavitele, narozeného 1. 1. 1950, trvale hlášeného na adrese Křížová 55, Krásná Obec (dále „navrhovatel“), rozhodl podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále „zákon o evidenci obyvatel“), takto:

Viole Fialové, narozené 1. 1. 1970, rušíme údaj o místu trvalého pobytu na adrese Bílá 1, Krásná Obec.

V odůvodnění:

Podklady jsme uvedli věcně a stručně až při právním posouzení (kapitola Odůvodnění…)

První odstavec odůvodnění (odstavec 4) můžete klidně vynechat. Obsahuje přehled všech dokumentů, které navrhovatel předložil. Většinu z nich však úřad nepotřeboval a při rozhodování je nepoužil. Ty, které použil, uvedeme u konkrétní podmínky, jejíž splnění prokazují.

Sestavili jsme pro paní Fialovou právní pravidlo, podle kterého jsme rozhodli (kapitola Právní pravidla…Odůvodnění…), a uvedli je na začátku (kapitola Jádro sdělení…Správní rozhodnutí)

Úřad sice napsal, co vyplývá z § 12 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona o evidenci obyvatel, ale neudělal to příliš šikovně. Lepší by to bylo například takto:

Údaj o místu trvalého pobytu, tedy adresu, kterou má někdo v evidenci obyvatel zapsanou jako místo svého trvalého pobytu, zrušíme, pokud

 1. zaniklo jeho užívací právo k domu (bytu nebo místnosti) na této adrese,
 2. neužívá ho
 3. a zrušení navrhne jeho vlastník nebo ten, kdo je oprávněn ho užívat.

[§ 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel]

Uvedli jsme jen ty věcné informace, které jsou pro vyřízení věci podstatné (kapitola Příběh…)

Pravidlo jsme již vysvětlili, proto nyní vybereme podstatné informace z příběhu a zhodnotíme je, a to vše v pořadí podmínek pro splnění pravidla. Zakončíme právním posouzením.

Právo užívat daný byt Vám zaniklo, protože soudy po rozvodu manželství zrušily právo společného nájmu bytu i vaše společné členství ve Stavebním bytovém družstvu Krásná Obec a členem bytového družstva a jediným nájemcem se stal navrhovatel. Prokazuje to rozsudek Okresního soudu Místního Města č. j. xx ze dne 7. 10. 2010 a rozsudek Krajského soudu Tamního Města č. j. xx ze dne 13. 6. 2012, oba v právní moci od 23. 7. 2012. První podmínka je tedy splněna.

Byt neužíváte, jak potvrdil svědek Petr Všudybyl, ročník 1952, dne 18. 4. 2018. Druhá podmínka je tedy také splněna.

Po zrušení stavebního družstva získal navrhovatel byt do výlučného vlastnictví. Prokázal to kopií náhledu do katastru nemovitostí, LV 56. Dne 29. 3. 2018 podal návrh na zrušení údaje o místu Vašeho trvalého pobytu. Třetí podmínka je tedy také splněna.

Údaj o místu trvalého pobytu jsme Vám zrušili, protože byly splněny všechny tři podmínky zákona o evidenci obyvatel.

V poučení

Napsali jsme, co zákon vyžaduje, a doplnili praktická poučení (kapitola Poučení…)

Podle zákona musíte paní Fialovou poučit o tom, že se může odvolat. Pokud jí chcete vysvětlit, co vaše rozhodnutí způsobí a co paní Fialová musí udělat, nepište to do odůvodnění, ale do poučení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od jeho doručení (§ 81 odst. 1 správního řádu). Odvolání pošlete na naši adresu: Městský úřad Krásné Obce, Krásná Obec, 000 07, Náves 11/5. O odvolání rozhodne Krajský úřad Velkého kraje.

Pokud nám neohlásíte své místo trvalého pobytu, zapíšeme Vám jako místo trvalého pobytu naši adresu: Krásná Obec, Náves 11/5 (§ 10 odst. 5 věta druhá zákona o evidenci obyvatel). Uděláme to, až toto rozhodnutí nabude právní moci. To se stane uplynutím lhůty pro odvolání, pokud se neodvoláte, nebo doručením rozhodnutí o odvolání, pokud se odvoláte.

Také musíte požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tedy uplynutím lhůty pro odvolání, pokud se neodvoláte, nebo doručením rozhodnutí o odvolání, pokud se odvoláte. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí totiž skončí platnost Vašeho občanského průkazu [§ 11 odst. 1 písm. d) a § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech].

A vysvětlili jsme odborné termíny (kapitola Vysvětlete…)

Paní Fialová nejspíš nebude vědět, co znamená právní moc rozhodnutí a kdy nastane. Proto jí to musíte napsat. V tomto případě opakování nevadí, protože paní Fialová nemusí poučení číst celé. Je možné, že první odstavec s vysvětlením nedočte, proto bude vysvětlení k právní moci potřebovat i v tom dalším.

Celé rozhodnutí by pak mohlo vypadat například takto:

Rozhodnutí

Městský úřad Krásné Obce (dále „my“) na návrh Františka Stavitele, narozeného 1. 1. 1950, trvale hlášeného na adrese Křížová 55, Krásná Obec (dále „navrhovatel“), rozhodl podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále „zákon o evidenci obyvatel“), takto:

Viole Fialové, narozené 1. 1. 1970 (dále „Vy“), rušíme údaj o místu trvalého pobytu na adrese Bílá 1, Krásná Obec.

Odůvodnění

Údaj o místu trvalého pobytu, tedy adresu, kterou má někdo v evidenci obyvatel zapsanou jako místo svého trvalého pobytu, zrušíme, pokud

 1. zaniklo jeho užívací právo k domu (bytu nebo místnosti) na této adrese,
 2. neužívá ho
 3. a zrušení navrhne jeho vlastník nebo ten, kdo je oprávněn ho užívat.

[§ 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel]

Právo užívat daný byt Vám zaniklo, protože soudy po rozvodu manželství zrušily právo společného nájmu bytu i vaše společné členství ve Stavebním bytovém družstvu Krásná Obec a členem bytového družstva a jediným nájemcem se stal navrhovatel. Prokazuje to rozsudek Okresního soudu Místního Města č. j. xx ze dne 7. 10. 2010 a rozsudek Krajského soudu Tamního Města č. j. xx ze dne 13. 6. 2012, oba v právní moci od 23. 7. 2012. První podmínka je tedy splněna.

Byt neužíváte, jak potvrdil svědek Petr Všudybyl, ročník 1952, dne 18. 4. 2018. Druhá podmínka je tedy také splněna.

Po zrušení stavebního družstva získal navrhovatel byt do výlučného vlastnictví. Prokázal to kopií náhledu do katastru nemovitostí, LV 56. Dne 29. 3. 2018 podal návrh na zrušení údaje o místu Vašeho trvalého pobytu. Třetí podmínka je tedy také splněna.

Údaj o místu trvalého pobytu jsme Vám zrušili, protože byly splněny všechny tři podmínky zákona o evidenci obyvatel.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů od jeho doručení (§ 81 odst. 1 správního řádu). Odvolání pošlete na naši adresu: Městský úřad Krásné Obce, Krásná Obec, 000 07, Náves 11/5. O odvolání rozhodne Krajský úřad Velkého kraje.

Pokud nám neohlásíte své místo trvalého pobytu, zapíšeme Vám jako místo trvalého pobytu naši adresu: Krásná Obec, Náves 11/5 (§ 10 odst. 5 věta druhá zákona o evidenci obyvatel). Uděláme to, až toto rozhodnutí nabude právní moci. To se stane uplynutím lhůty pro odvolání, pokud se neodvoláte, nebo doručením rozhodnutí o odvolání, pokud se odvoláte.

Také musíte požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, protože nabytím právní moci tohoto rozhodnutí skončí platnost Vašeho občanského průkazu [§ 11 odst. 1 písm. d) a § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech].

Odpověď na otázku, jak dlouho by vám trvalo přečíst všechny právní předpisy ČR, které se vás týkají:

Přesně nevíme, pouze velmi hrubým odhadem. V ČR máme asi 16 tisíc platných předpisů. Řekněme, že se vás týká třeba čtvrtina a že předpis má v průměru deset stran. To je 40 tisíc stran textu. Stranu odborného textu budete číst zhruba 5 minut. Budete-li číst 8 hodin denně, budete číst 140 dní. Přejeme příjemně strávený čas :).

Pokud jste dospěli k jinému číslu, prosíme, pošlete nám je, budeme rádi.