Příběh: sdělte jen důležité informace (zelená)

Příběh v úředním textu je skutečný příběh, který se odehrává v právním rámci. Nemůžeme rozhodovat či po čtenáři něco chtít jen tak, potřebujeme právní důvod. Například paní Vomáčkové nemůžeme napsat, že sice překročením povinné rychlosti v obci spáchala přestupek, ale pokutu nemusí platit, protože se nám líbí její pes. Stejně tak jí nemůžeme sdělit, že bude platit dvojnásobek horní hranice sazby za přestupek, protože se nám její pes nelíbí. Pes v právním příběhu nehraje žádnou roli.

Proto všechny informace z příběhu můžeme rozdělit na:

  • důležité, tedy skutková zjištění – informace, které

    1. jsou důležité pro právní posouzení věci nebo
    2. osvětlují kontext věci;
  • nedůležité, tedy všechny ostatní.

Zda je informace důležitá, záleží na kontextu. Pokud například posuzujete, zda obviněný překročil nejvyšší povolenou rychlost v obci svým motorovým vozidlem, je celkem jedno, zda je to auto, či motorka. Tatáž informace by však byla důležitá, kdyby se zákaz vztahoval jen na dvoustopá vozidla.

Důležité informace příběhu jsou většinou velmi stručné. Jednou z nejcennějších dovedností úředníka je umět oddělit důležité informace od nedůležitých a ty nedůležité nesdělovat.

Důležitá informace pro právní posouzení věci v našem očkovacím příkladu bude třeba tato:

Anežka Dvořáková má doklad ošetřujícího lékaře o tom, že jí epilepsie trvale brání v podání očkovací látky.

Důležitá kontextuální informace bude například tato:

Epilepsii má již od dvou let a léčba byla prozatím neúspěšná.

To je sice nepodstatné pro náš právní závěr, protože nám stačí, že má doklad od lékaře o trvalé kontraindikaci. Protože se však epilepsie léčit dá, informace čtenáři osvětluje, že je situace dlouhodobá.

Naopak nedůležitá informace bude například tato:

Anežka Dvořáková má staršího bratra, který má taky epilepsii.