AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Vysvětlete odborné termíny a jiné právní pojmy, než je začnete používat (pokud máte za to, že to čtenáři pomůže)

Odborné termíny

Odborné termíny jsou obdobou „cizích“ slov (předchozí kapitola). Jsou nezbytné, pokud potřebujeme něco sdělit přesně a nemůžeme je nahradit neodbornými výrazy. Například:

pravomoc, působnost, právní moc, promlčení.

Proto pokud použijete odborný termín a máte za to, že mu čtenář neporozumí nebo že mu může porozumět špatně, vysvětlete ho při prvním použití:

Vyměřený místní poplatek je splatný do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Pokud se neodvoláte, nastane právní moc, jakmile uplyne lhůta k podání odvolání (lhůta je 30 dní od doručení výměru). Pokud se odvoláte, nastane právní moc, jakmile vám bude doručeno rozhodnutí o odvolání.

Nebo:

Exekuce nemůže začít bez takzvaného exekučního titulu. Nejčastěji jde o rozhodnutí soudu ukládající povinnost (rozhodnutí z „nalézacího řízení“). Může to být také rozhodčí nález, rozhodnutí úřadu či třeba notářský (dříve i exekutorský) zápis se svolením k vykonatelnosti. Jeho kopii Vám exekutor pošle s vyrozuměním o zahájení exekuce.

Pokud máte za to, že ani vaše vysvětlení čtenáři stačit nebude, můžete připojit příklad, na kterém si čtenář představí, jak odborný termín či koncept funguje v praxi (více v kapitole Složitá témata…).

Je-li v textu více odborných termínů, které budete soustavně používat, můžete napsat na začátek či konec textu jejich seznam. Dobře to však zvažte, protože pak bude čtenář muset vyhledávat význam termínu jinde v textu a nebude moci číst plynule (více o odkazech na jiný text v kapitole Odkazy, …).

Neurčité právní pojmy

Zvláštním případem odborných termínů jsou neurčité právní pojmy (občanské soužití, veřejný pořádek, stavba zvlášť rozsáhlá, pohoda bydlení, bez zbytečného odkladu). Ty jsou často pro laika obtížně pochopitelné a měli byste je vysvětlit nejlépe ve vztahu k řešenému případu.

Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez náležité omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu (§ 62 odst. 1 správního řádu).

V tomto poučení máme neurčité právní pojmy dva: „závažně ztěžuje“ a „náležitá omluva“. Čtenáři pomůže, pokud mu vysvětlíme „náležitou omluvu“, aby věděl, co po něm chceme:

Uveďte konkrétní důvody, proč se nemůžete dostavit, a doložte je, abychom mohli posoudit, zda jsou Vaše důvody skutečně závažné.

Naopak mu napoprvé nemusíme vysvětlovat „závažně ztěžuje“: předpokládáme dobrou vůli. Závažné ztěžování bychom mu vysvětlili až poté, co by se nedostavil bez náležité omluvy a měli bychom za to, že „závažně ztížil“ postup řízení.