AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Výzva k odstranění vad podání

Čtěte v podání mezi řádky

Po právních laicích totiž nelze požadovat, aby svá podání formulovali precizně, pojmenovali věci právními termíny nebo citovali dotčené právní předpisy. Podání proto posuzujte podle skutečného obsahu, nikoliv podle toho, jak je formálně označeno, a přizpůsobte se neodbornému jazyku. Pokud něčemu podstatnému nerozumíte, vyzvěte podatele, aby vám to objasnil.

Například paní Papoušková požádala úřad práce o příspěvek na bydlení. Ten její žádost zamítl, protože na výzvu nedoložila požadované doklady. Paní Papoušková odeslala úřadu práce tento dopis:

Stížnost

Dnes jsem od vás obdržela rozhodnutí. Tvrdíte mi v něm, že mi nemůžete přiznat příspěvek na bydlení, protože jsem nereagovala na vaši výzvu. S tím zásadně nesouhlasím. Žádnou výzvu jsem nedostala. Úřednice, která o mojí žádosti rozhodovala, musí být vůči mně podjatá, nebo si mě s někým spletla. Žádám vás o prošetření mého případu.

Papoušková

Z dopisu paní Papouškové je zřejmé, že napadá rozhodnutí úřadu práce. Přestože dopis formálně označila jako „stížnost“, měli byste ho posoudit jako odvolání.

Prakticky podateli poraďte, jak má vady svého podání odstranit

Výzva má podateli umožnit odstranit nedostatky podání, kvůli kterým ho nemůžete projednat, nebo doplnit náležitosti, bez kterých mu nemůžete vyhovět.

Ve výzvě proto žadateli vysvětlete:

 • co je v podání špatně, co v něm chybí,
 • jak to může napravit,
 • dokdy, a
 • co se stane, pokud to neudělá.

Sdělte ve výzvě to, co je pro čtenáře podstatné, vypusťte všechno ostatní

Popsali jsme, jak vyjádřit právní pravidlo, příběh a průvodní informace. Naše doporučení se v psaní výzev projeví takto:

Z ustanovení právních předpisů nebo judikatury zmiňujte jen to, co je podstatné pro vyřízení věci

Odvolání nemá náležitosti podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. („Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.“).

Vyzýváme Vás, abyste odstranil vady odvolání.

Čtenář výzvy nepotřebuje znát všechny náležitosti odvolání, ale jen ty, které v jeho podání chybí, lhůtu k doplnění a případné následky.

Dne 1. května 2022 jsme obdrželi Váš dopis. Uvádíte, že podáváte odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 17. dubna 2022, č. j. 1234/SÚ-2022.

Podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí odvolání obsahovat také údaje o tom, proč odvolatel považuje rozhodnutí za nezákonné nebo nesprávné nebo proč za takové považuje řízení, které rozhodnutí předcházelo.

V odvolání jste neuvedl, proč nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem stavebního úřadu, proto Vás žádáme o doplnění těchto informací, a to do 10 dnů od doručení této výzvy.

I když to neuděláte, posoudí odvolací orgán (krajský úřad), jestli napadené rozhodnutí a předcházející řízení odpovídá právním předpisům. Nemusí se však vždy zabývat tím, zda je rozhodnutí správné (zda odpovídá tomu, co se skutečně stalo).

Ustanovení právních předpisů a judikaturu čtenáři vysvětlete

Dne 1. 4. 2022 byla Městskému úřadu v Kocourkově doručena žádost o nahlížení do spisu ve věci pana Horáčka. Žádost nesplňuje požadavky stanovené zákonem.

Podle § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. platí, že jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokážou-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob, anebo veřejný zájem.

Žádáme Vás proto, abyste opravil vady svého podání.

Čtenář pravděpodobně nepochopí, oč jde. Vysvětlete mu to.

Vážený pane Nováku,

obdrželi jsme Vaši žádost o nahlížení do spisu o přestupkovém řízení proti Vašemu sousedovi, panu Horáčkovi.

Vaší žádosti zatím nemůžeme vyhovět.

Jiné osoby než účastníci řízení totiž mohou do spisu nahlížet, jen pokud tvrdí a prokážou právní zájem nebo vážný důvod (§ 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) – například pokud informace ze spisu potřebují

 • kvůli jinému řízení (např. podání žaloby na náhradu škody),
 • aby mohly zvážit, zda podle § 18 odst. 4 správního řádu podají stížnost proti obsahu protokolu o jednání nebo provedení úkonu, který se jich přímo týká,
 • ke své vědecké či pedagogické činnosti.

Proto Vás žádáme, abyste nám sdělil důvod nahlížení do spisu, a to do 10 dnů od doručení této výzvy.

Pokud to neuděláte, Vaši žádost zamítneme.

Právní pravidlo pro čtenáře sestavte (ustanovení právních předpisů a judikatury převyprávějte)

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění [podle § 39 odst. 1 písm. a) a § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti].

To znamená, že podporu v nezaměstnanosti můžete získat, pokud jste byla v posledních dvou letech alespoň jeden rok výdělečně činná v České republice. To nám musíte prokázat.

Zatím jste nám sdělila, že jste byla zaměstnána u společnosti Rychlá rota, s. r. o.

Vyzýváme Vás proto, abyste nám předložila tyto doklady od svého zaměstnavatele:

 1. potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
 2. potvrzení o výši Vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Doklady prosím doplňte ve lhůtě 14 dnů od doručení této výzvy.

Pokud to neuděláte, vyzveme k předložení dokladů Rychlou rotu nebo jiného zaměstnavatele, o kterém se od Vás dozvíme. Když však neodpoví ani on, Vaši žádost o podporu v nezaměstnanosti zamítneme.

Poraďte čtenáři, jak může dosáhnout toho, co chce

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného sloučení rodiny jsou cizinci podle § 42b odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb. povinni předložit „doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet

 1. částek životních minim členů rodiny a
 2. nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny“.

Bude cizinec vědět, které doklady má předložit?