AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Poučení: vysvětlete adresátovi, co může dělat

Smyslem poučení je informovat účastníka o jeho dalších možnostech tak, aby jich mohl skutečně využít (rozsudek NSS ze dne 19. 1. 2007, sp. zn. 4 As 68/2005). Proto pište prakticky, přehledně a jasně, jako návod k pračce.

Napište v poučení, co vyžaduje zákon; můžete doplnit další poučení, která jsou pro účastníka praktická

Podle § 68 odst. 5 a 6 správního řádu musíte v poučení uvést:

  • zda se dá proti rozhodnutí odvolat,
  • v jaké lhůtě a od kterého dne se lhůta počítá,
  • který správní orgán o odvolání rozhoduje,
  • u kterého orgánu se odvolání podává,
  • že odvolání nemá odkladný účinek, pokud to tak je.

Můžete doplnit i další poučení, například o možnosti podat správní žalobu nebo o náležitostech odvolání.

Účastník musí poučení rozumět, aby podaných informací skutečně mohl využít bez porady s odborníkem (rozsudek NSS ze dne 3. 6. 2020, čj. 6 Azs 28/2020-96, bod 20).

Nepoučujte odkazem na právní předpis

Pořád platí, že neznalost zákona neomlouvá, ale nezapomínejme, že tento princip vznikl ve starém Římě. Hádejte, kolik času by vám zabralo přečíst všechny české právní předpisy (jen ty, které se vás týkají)? Odpověď je na konci další kapitoly.

Lhůta k podání odvolání se počítá podle § 40 odst. 1 správního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Napište jasně, co může účastník řízení dělat a proč

Odvolání se podává k České správě sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava u zdejšího správního orgánu.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc, třída Kosmonautů 1151/6C, 779 11 Olomouc. Rozhodne o něm Česká správa sociálního zabezpečení – pracoviště Ostrava.

Vyhýbejte se odborným termínům nebo je vysvětlete

Odborným termínem může být např. „den oznámení rozhodnutí“ nebo „odkladný účinek“. Uveďte proto, co přesně to pro konkrétního účastníka znamená.

Podané námitky nemají odkladný účinek, proto Vám důchod podle tohoto rozhodnutí vyplatíme, i když námitky podáte.