AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Odůvodnění: vysvětlete, proč jste rozhodli právě takto

Ve výrokové části jste napsali, jak jste rozhodli, v odůvodnění vysvětlíte proč.

Rozhodnutí musíte zpravidla odůvodnit

Správní rozhodnutí se odůvodňují. Výjimky z tohoto pravidla může stanovit zákon. Odůvodnění není například třeba, když se všem účastníkům řízení vyhoví.

Pokud účastníkovi řízení nevyhovíte, rozhodnutí odůvodněte. Účastník řízení by se měl dozvědět, proč jste mu nevyhověli.

Uvědomte si, jaký typ informace sdělujete, a bezdůvodně různé informace nemíchejte

Podle § 68 odst. 3 správního řádu musí odůvodnění obsahovat:

 • právní a skutkové důvody výroků rozhodnutí,
 • podklady pro vydání rozhodnutí,
 • úvahy, kterými jste se řídili při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů,
 • informace o tom, jak jste se vypořádali s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

V kapitole Uvědomte si… (5P) jsme vysvětlili, že v úředních textech sdělujete zpravidla pět typů informací: 1. právní pravidlo, 2. příběh (věcné informace), 3. právní posouzení (vaše právní hodnocení věci), 4. průvodní informace (procesní a organizační), 5. pokyny čtenáři (rady a doporučení).

V odůvodnění jsou důležité první tři:

 1. právní pravidla, tedy právní důvody výroků rozhodnutí,
 2. příběh, tedy skutkové důvody výroků rozhodnutí a podklady pro vydání rozhodnutí,
 3. právní posouzení, tedy vaše úvahy při hodnocení podkladů a výkladu právních pravidel.

Informace o tom, jak jste se vypořádali s návrhy, námitkami či vyjádřením účastníků, najdete ve všech třech typech.

Proč to připomínáme? Protože je pro přehlednost důležité, abyste je dostatečně oddělili. Tak se ujistíte, že jste skutkovým důvodům vymezili jasný a přesvědčivý právní rámec a zároveň že uvádíte jen podstatné skutkové důvody a podklady, o které se opíráte.

Obvykle bývá přehledné, pokud nejprve vysvětlíte právní pravidlo a teprve pak je použijete na příběh a právně posoudíte. Připomeňme si příklad z kapitoly Právní posouzení…:

Platnost dlouhodobého víza za účelem studia nelze prodloužit, pokud nastane důvod ke zrušení platnosti víza [§ 35 odst. 3 a § 37 odst. 2 písm. a) zákona o pobytu cizinců]. Takovým důvodem je i to, že žadatel správnímu orgánu ve stanovené lhůtě nepředloží doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti [§ 56 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců].

Dne 15. května 2022 jste převzal naši výzvu, abyste do 15 dnů předložil potvrzení o studiu. Potvrzení jste nepředložil.

Proto jsme Vaši žádost o prodloužení platnosti dlouhodobého víza za účelem studia zamítli.

Uveďte (popřípadě sestavte) právní pravidla, podle kterých jste rozhodli, a vysvětlete je

Připomeňme si příklad z kapitoly Průvodní informace… V první variantě odůvodnění úřad nevymezil právní pravidlo, což v tomto krátkém případě nevadí, protože si je čtenář domyslí. Ve složitější věci však může být obtížné si právní rámec domyslet; odůvodnění pak nemusí být přesvědčivé a v krajním případě může být dokonce nepřezkoumatelné.

Městský úřad Dlouhá Lhota, odbor správních agend, rozhodl takto:

Podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se spojují řízení o návrhu společnosti Podnik, …, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Anny Blažkové, … a pana Františka Blažka, ….

Odůvodnění (varianta 1)

Městský úřad Dlouhá Lhota, odbor správních agend, obdržel dne 16. 7. 2021 návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Anny Blažkové a pana Františka Blažka.

Jelikož se návrhy týkají

stejného předmětu řízení,

rozhodl správní orgán, že tato řízení povede jako společné řízení.

Odůvodnění (varianta 2)

Městský úřad obdržel dne 16. 7. 2021 návrhy společnosti Podnik, s. r. o., na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Anny Blažkové a pana Františka Blažka. Tím se o každém návrhu automaticky zahájilo správní řízení.

Podle § 140 odst. 1 správního řádu může správní orgán na žádost účastníka řízení spojit různá řízení, pokud se týkají téhož předmětu řízení a pokud tomu nebrání povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků.

Městský úřad zjistil, že se návrhy týkají stejného předmětu řízení, protože Podnik navrhuje zrušit trvalý pobyt lidem, kteří bydlí na stejné adrese. Zároveň nezjistil, že by spojení věcí něco bránilo.

Proto rozhodl, že obě řízení spojí.

Důsledkem toho, že nedostatečně vysvětlíte právní pravidlo, může být, že čtenáře vaše odůvodnění nepřesvědčí. Například v následujícím (kráceném) sankčním správním rozhodnutí zjistěte, proč přestupková komise uložila pokutu v polovině zákonné sazby:

Přestupková komise města Velké Město, …, rozhodla takto:

 1. Obviněný Karel Věneček, … , je vinen tím, že v období od 3. 5. 2020 do 2. 6. 2020 prostřednictvím mobilních textových zpráv (SMS) opakovaně několikrát denně kontaktoval paní Libuši Sladkou, …, ačkoliv si to nepřála, tedy úmyslně narušil občanské soužití tím, že se vůči jinému dopustil schválnosti, čímž spáchal přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ….
 2. Za spáchání uvedených přestupků se obviněnému v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 písm. b) zákona o některých přestupcích ukládá pokuta ve výši 10 000 Kč, …

Odůvodnění

Přestupková komise zahájila … řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o některých přestupcích a předvolala obviněného k ústnímu jednání. Obviněný při jednání … uvedl, že mu paní Sladká slíbila společný život a přátelství a nevysvětlila, proč se k tomu teď nechce znát. Proto má v úmyslu ji nadále kontaktovat, aby se to dozvěděl.

Přestupková komise na základě uvedených skutečností výrokem pod bodem 1 uznala obviněného vinným, neboť na základě provedeného dokazování lze spolehlivě dospět k závěru, že se dopustil přestupku, který je mu kladen za vinu. Obviněný se ke kontaktování paní Sladké přiznal, …

Při stanovení druhu sankce a její výměry přihlédla přestupková komise k závažnosti přestupku, způsobu spáchání přestupku a jeho následkům, jakož i k okolnostem, za kterých byl přestupek spáchán. Přestupková komise zohlednila, že obviněný byl trestním příkazem … uznán vinným z přečinu nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, …, za což mu byl uložen peněžitý trest ve výši 30 000 Kč, a tudíž nelze ve prospěch obviněného zohlednit dosavadní bezúhonnost. Dále vzala přestupková komise v potaz množství zpráv zaslaných obviněným v předmětném období, které svědčí o intenzivním nevyžádaném a nevítaném kontaktování ze strany obviněného. Ve prospěch obviněného nelze zohlednit ani jeho postoj, neboť z jeho vyjádření neplyne, že by s tímto obtěžováním hodlal přestat, a proto přestupkové komisi nezbylo než uložit pokutu v polovině zákonné sazby stanovené § 7 odst. 4 písm. b) zákona o některých přestupcích. Přestupková komise proto obviněnému za spáchání přestupku podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o některých přestupcích uložila pokutu ve výši 10 000 Kč, …

Dozvěděli jsme se, že při stanovení druhu sankce a její výměry přestupková komise zohlednila, že byl pan Věneček potrestán za přečin nebezpečného pronásledování, že paní Sladkou kontaktoval intenzivně a že s tím nehodlal přestat. Bezprostředně následuje „a proto přestupkové komisi nezbylo, než uložit pokutu v polovině zákonné sazby“. Proč v polovině? Tohoto rozčarování by se přestupková komise vyvarovala, kdyby právní pravidlo lépe vysvětlila.

Předchozí průběh správního řízení popište, jen pokud je to důležité pro samotný výrok rozhodnutí nebo pro vypořádání námitek účastníků k postupu úřadu

Základní shrnutí sepište, pokud pokračujete v projednávání věci po zrušení dřívějšího rozhodnutí. Pokud chcete procesní postup rekapitulovat jen pro přezkumný orgán, udělejte to raději v předkládací zprávě.

Komise proto vyzvala žadatele výzvou č. j. MV-xxxx/SO-2021 ze dne 5. 3. 2021, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení dané výzvy odstranil uvedené vady žádosti a doložil bankou potvrzený periodický výpis z účtu, aktuální doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, aktuální doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území a aktuální souhlas rodičů s pobytem žadatele na území.

Na základě výzvy byl Komisi dne 1. 4. 2021 doručen aktuální doklad o prostředcích k pobytu, doklad o zajištění ubytování, souhlas matky a otce s pobytem žadatele na území a doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který však nesplňoval požadavky vyššího ověření.

Komise proto opětovně vyzvala žadatele výzvou č. j. MV-xxxx/SO-2021 ze dne 15. 4. 2021, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení dané výzvy odstranil uvedené vady žádosti a doložil aktuální doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a to včetně doložky vyššího ověření, jež provádí Velvyslanectví České republiky v Káhiře.

Dne 19. 5. 2021 byl žadatelem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů podle § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb. prokazující bezúhonnost žadatele, včetně doložky vyššího ověření, předložen.

Na naši výzvu jste předložil tyto nové doklady:

 • potvrzení xx, a. s., o zůstatku 425 344,69 Kč na bankovním účtu Vašeho otce ze dne xx,
 • doklad o zajištění ubytování na adrese xx ze dne xx,
 • souhlas Vašich rodičů s pobytem v České republice ze dne xx,
 • doklad o Vaší bezúhonnosti ze dne xx.

Podklady uvádějte věcně a stručně

 • Uveďte podklady, o které opíráte svá zjištění. Nemusíte vyjmenovat všechny podklady založené ve správním spisu.
 • Vždy uveďte i podklady, které nepodporují vaše zjištění, a vypořádejte se s nimi. Pokud takové doklady nevyhodnotíte, riskujete nepřezkoumatelnost rozhodnutí.
 • nesporných podkladů stačí odkázat na konkrétní podklad. Pokud si podklady odporují, musíte přesvědčivě vysvětlit, jak jste se s rozpory vypořádali.
 • Nepřepisujte obsah podkladů. Vlastními slovy shrňte jen ty skutečnosti, které jsou podstatné pro vaše rozhodnutí. Obsah písemnosti doslovně citujte, jen pokud záleží „na každém slovu“. Doslovné citace zkracujte – nepodstatné pasáže nahraďte třemi tečkami v hranaté závorce […].
 • Podklady označte tak, aby byl zdroj vašich informací zřejmý. Někdy můžete odkázat na protokol o provedení určitého důkazu. Pokud byl důkaz proveden listinou (mimo ústní jednání), stačí odkázat na listinu založenou ve správním spisu. Pokud vycházíte ze skutečností, které jsou vám známy z úřední činnosti, musíte uvést, ze které úřední činnosti nebo postupu jste se o nich dozvěděli, např. označením konkrétního správního rozhodnutí, správního spisu či informačního systému. Nemusíte dokládat zdroj obecně známých informací (týden má sedm dní).
 • Obrázek někdy řekne víc než složitý popis zjištěného skutkového stavu. Slona je lehčí poznat než popsat.

Pokud vaše rozhodnutí vychází ze správního uvážení, uvážení popište

Například z tohoto sdělení se čtenář o uvážení úřadu moc nedozví:

Úřad přihlédl ke všem hlediskům stanoveným v § 11 a § 12 přestupkového zákona. Pokutu uložil ve výši na horní hranici stanovené přestupkovým zákonem, protože to odpovídá společenské nebezpečnosti jednání obviněného a důkazům shromážděným ve správním spise.

Vysvětlete čtenáři, jak jste uvažovali. Ujistěte se, že jste meze správního uvážení uvedli ve výkladu právního pravidla a že jste v hodnocení vysvětlili, podle čeho jste rozhodli.

Usoudili jsme, že ve výroku uložený druh a výměra trestu naplní smysl tohoto příkazu, kterým je zejména to, že svůj přestupek napravíte a že ho příště nespácháte (zásada prevence).

Při určení druhu a výměry správního trestu jsme vycházeli z § 125c odst. 5 písm. g) zákona o silničním provozu, podle kterého se „za přestupek […] uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k)“. Dále jsme přihlédli k povaze a závažnosti přestupku [§ 37 písm. a) zákona o přestupcích], k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem [§ 37 písm. c) zákona o přestupcích] a k Vašim osobním poměrům [§ 37 písm. f) zákona o přestupcích].

Zjistili jsme, že:

 • přestupek nebyl závažný a neopakoval se; do zákazu vjezdu jste vjel pouze jednou;
 • je polehčující okolností, že jste do zákazu vjezdu vjel při výkonu svého zaměstnání jako řidič pro rozvážkovou službu BOLT a ihned po zjištění, že k vjezdu do této oblasti je třeba povolení, jste si je obratem vyřídil;
 • Vaše osobní poměry neměly na spáchání přestupku žádný vliv.

Pokutu uloženou ve výměře u spodní hranice zákonné sazby proto považujeme za dostatečně přísnou, aby Vás vedla k řádnému plnění povinností řidiče.

Vypořádejte se s námitkami, vyjádřeními a návrhy účastníků

 • Námitky, vyjádření a návrhy účastníků shrňte vlastními slovy (nepřepisujte je) a vypořádejte se s nimi. Můžete to udělat při právním posouzení, ale můžete se s nimi vypořádat i při výkladu právního pravidla (pokud jsou právní) nebo při popisu příběhu ‒ skutkových zjištění (pokud jsou věcné).

 • Pokud jste neprovedli důkaz navržený účastníkem, musíte vysvětlit, proč to nepovažujete za nutné.

  Navržený důkaz svědeckou výpovědí Daniela Ostrovida jsme neprovedli, protože nemůže prokázat, že stále bydlíte v domě svých rodičů. I kdyby totiž potvrdil, že jste byl dne 2. 1. 2022 v domě rodičů, nevyvrátilo by to zjištění, že jste se od nich odstěhoval v polovině prosince 2021, založené na ostatních dosud provedených důkazech: konkrétně…