Výroková část: napište, o kterých právech a povinnostech účastníků jste rozhodovali a jak jste rozhodli

Pište jen to, co vyžaduje zákon

Uvádějte pouze informace, které vyžaduje zákon a jsou nezbytné pro to, aby byl výrok jasný, srozumitelný, přesný a určitý, aby mohl být závazný a vykonatelný.

Přečtete si následující výrokovou část. Pochopíte napoprvé, co sděluje?

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), rozhodla podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), o odvolání paní Iriny Bondarčuk, nar. 8. 7. 2002, státní příslušnost Ukrajina, na území České republiky hlášené na adrese Dlouhá 1234, 120 00 Praha (dále jen „účastnice řízení“), zastoupené na základě plné moci panem Janem Novákem (dále jen „zmocněný zástupce“), proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán I. stupně“), č. j. OAM-12345-98/DP-2019 ze dne 20. 7. 2021, kterým byla podle § 46 odst. 5 v návaznosti na § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do 31. 7. 2019, zamítnuta žádost účastnice řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, takto:

odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, č. j. OAM-12345-98/DP-2019 ze dne 20. 7. 2021, kterým byla podle § 46 odst. 5 v návaznosti na § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do 31. 7. 2019, zamítnuta žádost účastnice řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, se zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně, č. j. OAM-12345-98/DP-2019 ze dne 20. 7. 2021, se potvrzuje.

Proč je výroková část náročná na čtení i porozumění?

 • Celé sdělení je jediná obří věta, která se nedá přečíst najednou. V půlce už nevíte, o čem byl začátek, luštíte smysl věty.
 • První čtyři řádky výrokové části pouze vymezují věcnou působnost správního orgánu a zavádějí zkratky použitých právních předpisů.
 • Odkaz na ustanovení, podle kterého komise rozhodla (§ 90 odst. 5 správního řádu), si čtenář obtížně propojí se samotným výsledkem rozhodnutí (odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje).
 • Text bobtná údaji, které nemají vliv na rozhodnutí o právech a povinnostech účastníků a měly by být jinde. Například informace o zástupci správní řád ve výrokové části nevyžaduje.
 • Identifikační údaje o přezkoumávaném rozhodnutí zmíněné v návětí se zbytečně opakují ve výroku.

Co s tím?

Pište jen to, co ve výrokové části musí být, nic jiného. Čím víc informací totiž napíšete, tím spíše hrozí, že bude výroková část nepřehledná a že uděláte chybu. Proto do výrokové části pište jen to, co ukládá zákon:

 • Podle správního řádu musíte ve výrokové části vždy

  1. vyřešit otázku, která je předmětem řízení,
  2. napsat právní ustanovení, podle nichž jste rozhodli,
  3. označit hlavní účastníky (též přímé, neopominutelné).
 • Pokud ukládáte povinnost, musíte dále uložit lhůtu ke splnění ukládané povinnosti, případně jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění.

 • Pokud vylučujete odkladný účinek, musíte to do výroku napsat.

 • Zvláštní předpisy mohou vyžadovat další náležitosti správního rozhodnutí (například popis skutku v rozhodnutí o přestupku).

Co naopak psát nemusíte?

 • Nemusíte detailně popisovat předmět řízení. Například pokud odnímáte právě platné povolení k trvalému pobytu, stačí napsat, že se „ruší platnost povolení k trvalému pobytu“, nemusíte označit rozhodnutí, kterým toto povolení úřady udělily (rozsudek NSS ze dne 3. 9. 2020, čj. 1 Azs 504/2019-29, body 23–26).
 • Někdy nemusíte uvádět přesný rozsah ukládané povinnosti. Například když nařizujete odstranit neoprávněně navezenou výkopovou zeminu, stačí napsat, kde se nachází (přesným označením pozemku a odhadem výměry plochy navážky), a uvést povahu navážky (výkopová zemina), nemusíte ale přesně uvést objem navážky (rozsudek MS v Praze ze dne 28. 1. 2019, čj. 5 A 179/2015-37, bod 25).
 • Kdyby výrok nebyl přehledný kvůli obsáhlému výčtu údajů upřesňujících určitou skutkovou okolnost, můžete ve výroku odkázat na přílohu rozhodnutí, kde údaje uvedete. Například pokud ukládáte pokutu za umožnění výkonu nelegální práce, můžete seznam (jména) těchto zaměstnanců, dobu, po kterou vykonávali práci, a označení toho, pro něhož práci vykonávali, umístit do přílohy; a nemusíte do rozhodnutí psát, že tato příloha je nedílnou součástí rozhodnutí (rozsudek NSS ze dne 11. 1. 2012, čj. 3 Ads 96/2011-118).

Neopakujte se

Označení účastníků, spisovou značku, datum a předmět řízení nebo číslo jednací napadeného rozhodnutí stačí uvést pouze jednou.

Pokud vynecháte nadbytečné informace a nebudete se opakovat, můžete napsat výrokovou část příkladu s povolením pobytu například takto:

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců rozhodla o odvolání žadatelky paní Iriny Bondarčuk, narozené 8. 7. 2002, hlášené k pobytu: Dlouhá 1234, 120 00 Praha, státní příslušnost Ukrajina (dále „Vy“), proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM-12345-98/DP-2019 ze dne 20. 7. 2021, kterým byla zamítnuta žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, takto:

podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vaše odvolání zamítáme a napadené rozhodnutí Ministerstva vnitra potvrzujeme.

Označte správní orgán stručně a výstižně

 • Nemusíte uvádět sídlo (adresu) správního orgánu. Tyto údaje mohou být v záhlaví/zápatí šablony, případně v poučení.
 • Některé zákony mohou pro označení správního orgánu stanovit zvláštní požadavky (například pro rozlišení výkonu přenesené/samostatné působnosti orgánu obce a kraje).

Označte účastníky řízení přehledně

 • Uveďte hlavní účastníky řízení, o jejichž právech a povinnostech rozhodujete. Nemusíte je uvádět přímo ve výroku, stačí v návětí.
 • Vedlejší účastníky můžete uvést v rozdělovníku. Někdy však může být označení vedlejšího účastníka ve výrokové části povinné pro vymezení předmětu řízení (například pokud rozhodujete o jeho odvolání).
 • Pokud je účastníků mnoho, vyhraďte pro ně ve výrokové části samostatnou část (účastníci řízení). Výjimečně při desítkách účastníků můžete seznam účastníků přesunout do zvláštní přílohy rozhodnutí a ve výrokové části na ni odkázat.
 • Všechny účastníky řádně označte. U fyzické osoby napište jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona. U právnické osoby uveďte název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla. Důležitá je nezaměnitelnost.
 • Nemusíte uvádět zástupce účastníků, protože o jejich právech a povinnostech nerozhodujete. Můžete je uvést až v rozdělovníku.

Uvádějte podstatná ustanovení právních předpisů, podle nichž jste rozhodli

Ustanovení uveďte co nejkonkrétněji – označte paragraf (článek), odstavec, písmeno i bod. „Uvedením“ ustanovení se přitom rozumí právě označení konkrétních ustanovení, nikoliv sdělení jejich obsahu.

 • Musíte uvést všechna ustanovení, z nichž jste složili právní pravidlo, podle kterého jste rozhodli. Nemusíte však vypsat všechna ustanovení, podle kterých jste rozhodovali. Stačí vymezit hmotněprávní základ rozhodnutí.

  Podle 4 odst. 2, § 15, § 16 odst. 1 a 2, § 18 odst. 1 a 4, § 29 odst. 1, § 33 odst. 1 a 2 § 34 odst. 1 a 7 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a § 3 nařízení vlády č. 260/2019 Sb. Vám od 23. 9. 2020 přiznáváme starobní důchod ve výši 15 260 Kč měsíčně.

  Přestože jste důchod spočítali podle uvedených ustanovení, nemusíte je všechna vypsat. Stačí ustanovení zakládající nárok na přiznaný starobní důchod:

  Podle § 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Vám od 23. 9. 2020 přiznáváme starobní důchod ve výši 15 260 Kč měsíčně.

 • Nemusíte uvádět kompetenční ustanovení, tedy ustanovení zakládající věcnou, místní, případně funkční příslušnost správního orgánu. Pokud jsou pro čtenáře užitečná, napište je do odůvodnění.

 • Nemusíte uvádět ani procesní ustanovení:

  Například že správní řízení bylo zahájeno z moci úřední podle § 46 správního řádu; že rozhodnutí vydáváte podle § 67 správního řádu a vydává je věcně příslušný správní orgán podle § 10 správního řádu.

Z výroku musí být zřejmé, čeho chcete rozhodnutím dosáhnout, tedy právní účinky, které má rozhodnutí vyvolat

Výrok musí být jasný, srozumitelný, přesný a určitý, aby mohl být závazný a vykonatelný.

Například:

… nařizuje odstranit překážku z účastníky vlastněné veřejně přístupné účelové komunikace.

… nařizuje odstranit nepovolenou pevnou překážku (betonový obrubník) z veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. X v místě hranice s pozemky parc. č. X a X v katastrálním území X, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Nejvyšší nároky na přesnost a určitost kladou soudy na rozhodnutí o přestupcích:

 • Popište skutek (protiprávní jednání) uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě dalších skutečností, pokud je to nutné, aby se skutek nedal zaměnit s jiným.

 • Uveďte všechna ustanovení, která tvoří porušené pravidlo.

  Obviněný Bohdan Rakvička, narozený 29. 2. 1967, bytem Puntíkatá 999, Ústí nad Labem (dále „obviněný“), je vinen tím, že se při couvání se svým vozidlem Seat před svým domem střetl s vozidlem Ferrari, čímž spáchal přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.

  Kromě dostatečného popisu protiprávního jednání chybí odkaz na § 24 odst. 2 zákona o silničním provozu, podle kterého „při couvání řidič nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. Samotný § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu totiž říká jen toto: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích […] jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

  Pan Bohdan Rakvička, narozený 29. 2. 1967, bytem Puntíkatá 999, Ústí nad Labem (dále „obviněný“), je vinen tím, že se dne 13. 11. 2018 ve 14.30 při couvání s vozidlem Seat (RZ ABC 123) z výjezdu domu na adrese Puntíkatá 999 střetl s vozidlem Ferrari (RZ EFG 456, řízeným panem Alešem Nehodou, narozeným dne 24. 12. 1980, bytem Strakatá 888, Ústí nad Labem), a poškodil tak přední část vozidla Ferrari a levou zadní část vozidla Seat.

  Tím spáchal přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) a § 24 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, neboť při couvání motorovým vozidlem ohrozil dalšího účastníka provozu na pozemních komunikacích.

Přehledně informace uspořádejte

Výroková část se většinou člení na návětí a samotný výrok. V návětí se obvykle uvádí správní orgán, účastníci řízení a předmět řízení. Tato část končí slovy „rozhodl takto“ (případně „vydal toto rozhodnutí“) a dvojtečkou. Následuje samotný výrok (výroky) rozhodnutí, včetně výroku o nákladech řízení a vedlejších ustanovení.

Je na vás, co napíšete do návětí a co do výroku. Čtenář se však musí co nejdříve dozvědět, kdo rozhodoval, o čem a jak.

Důležité informace výrokové části (podstatu rozhodnutí) můžete zvýraznit.

Výroková část:

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců rozhodla o odvolání žadatelky paní Iriny Bondarčuk, narozené 8. 7. 2002, hlášené k pobytu: Dlouhá 1234, 120 00 Praha, státní příslušnost Ukrajina (dále „Vy“), proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM-12345-98/DP-2019 ze dne 20. 7. 2021, kterým byla zamítnuta žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, takto:

podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vaše odvolání zamítáme a napadené rozhodnutí Ministerstva vnitra potvrzujeme.

Výrokovou část nemusíte napsat v jedné větě/souvětí a můžete napsat více výroků, které logicky seřadíte

V jednom výroku můžete napsat více vět. Ani v přestupkových věcech nemusí výrokovou část tvořit jedna dlouhá věta/souvětí. Můžete větu rozdělit, ale dbejte, aby bylo jasné, jak skutek porušil pravidlo.

Městský úřad Kolín, odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení (dále též „OSCP" nebo „správní orgán“), jako příslušný správní organ podle § 60 a § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeni o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“), rozhodl dne 17. 8. 2020 takto:

Obviněný Bedřich Laskonka, narozený dne 29. 2. 1992, bytem U Mléčného baru 22, 123 45 Kocourkov, je vinen tím, že dne 14. 1. 2020 kolem 16:45 hod. v prostoru kolínského nádraží, Rorejcova 569, Kolín, opakovaně neuposlechl výzvy policistů OO PČR Kolín, aby zanechal svého protiprávního jednání, a dále téhož dne kolem 20:20 hod. v ordinaci chirurgické ambulance Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, Kolín, neuposlechl výzvu strážníků Městské policie Kolín, aby opustil prostory nemocnice. Tedy úmyslně neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, čímž spáchal přestupek proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“). Za to se mu podle ust. § 35 písm. b) ZOP a § 5 odst. 3 písm. b) zákona o některých přestupcích ukládá pokuta ve výši 2.000 Kč. Podle § 95 odst. 1 ZOP ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, je obviněný povinen nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč. Pokuta společně s náklady řízení je splatná do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet města Kolína č. 3662472/0800 či v hotovosti v hlavní pokladně Městského úřadu Kolín.

Městský úřad Kolín, odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení, rozhodl podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,

takto:

 1. Pan Bedřich Laskonka, narozený 29. února 1992, bytem U Mléčného baru 22, 123 45 Kocourkov (dále „obviněný“), je vinen, že dne 14. ledna 2020:

  • kolem 16:45 hod. v prostorách hlavního vlakového nádraží v Kolíně opakovaně neuposlechl výzev policistů obvodního oddělení Policie České republiky v Kolíně, aby zanechal svého protiprávního jednání; a
  • kolem 20:20 hod. neuposlechl v ordinaci chirurgické ambulance Oblastní nemocnice v Kolíně výzev strážníků Městské policie Kolín, aby opustil prostory nemocnice.

  Tím spáchal přestupek proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., neboť úmyslně neuposlechl výzvy úředních osob při výkonu jejich pravomoci.

  Za to se mu ukládá pokuta ve výši 2 000 Kč podle § 35 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb. ve spojení s § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb. Pokutu je obviněný povinen uhradit do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí Městskému úřadu Kolín na bankovní účet č. xxx nebo na hlavní pokladně městského úřadu.

 2. Obviněný je povinen uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb.), a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí Městskému úřadu Kolín na bankovní účet č. xx nebo na hlavní pokladně městského úřadu.

Bývá zvykem psát výroky římskými číslicemi. Pokud vás však k jejich použití nenutí vnitřní předpis, použijte arabské. Římské číslice jsou totiž pro čtenáře hůře čitelné i srozumitelné a v případném odvolání je mohou poplést.