AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Aktuálně

Tisková zpráva

Připomínky ke Strategii romské integrace

Ombudsman uplatnil připomínky ke Strategii romské integrace 2021 – 2030, v nichž konstatoval, že jde o nerealizovatelný dokument.

Tisková zpráva

Přesvědčivé určení data vzniku invalidity vedlo k vyššímu důchodu a doplatku

Datum vzniku invalidity je třeba určit přesvědčivě a řádně ho odůvodnit. Nelze za něj bez dalšího považovat datum vydání lékařské zprávy. Přesto se ombudsman s takovými případy setkává. Naštěstí se pochybení prakticky vždy podaří napravit. V souvislosti s invalidními důchody se na ombudsmana ročně obrátí více než 300 lidí.

Tisková zpráva

Věznice nesmí bránit advokátům v účasti na kázeňském řízení

Ani ve vězení člověk nepřichází o všechna svá práva. Jedním z nich je právo na právní pomoc, které garantuje Listina základních práv a svobod. Úspěšně jsme vyřešili případ odsouzeného, jehož advokátovi věznice bránila, aby se osobně účastnil kázeňského řízení, které proti odsouzenému vedla. Věznice takto postupovala proto, aby nemohlo dojít k protahování řízení. Takový argument jsme však považovali za neudržitelný.

Tisková zpráva

Partneři z jiných zemí mohou žít zase spolu

Přispěli jsme k prosazení výjimky pro partnery a partnerky občanů Evropské unie žijících v České republice, kteří nemohli kvůli ochranným opatřením vstupovat na její území. Ministerstvo zdravotnictví totiž svým ochranným opatřením stanovilo podmínky vstupu na české území pro zahraniční partnery českých občanů. Tyto podmínky se však nevztahovaly na partnery občanů Evropské unie, kteří v Česku žijí, což podle zástupkyně ombudsmana porušovalo Smlouvu o fungování EU, podle které se musí vztahovat stejná pravidla na občany EU pobývající v ČR jako na české občany.

Tisková zpráva

Ombudsman upozorňuje na možné problémy při výplatě „rouškovného“

V souvislosti s výplatou jednorázového příspěvku seniorům – tzv. rouškovného – upozorňuje ombudsman na problémy, s nimiž se mohou setkat lidé, kteří nepobírají důchod na bankovní účet. Příspěvek se nevyplácí spolu s důchodem a pro výplatu v hotovosti se využívá odlišná poštovní služba. Zatímco běžný důchod se lidem v hotovosti vyplácí prostřednictvím Důchodové služby, rouškovné se vyplácí složenkou typu B. Dle informací České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo takových složenek rozesláno 860 tisíc.

Tisková zpráva

Pravidla OSN pro zacházení s vězni nově v češtině

Ve výčtu relevantních dokumentů upravujících téma omezení osobní svobody ve vězení nesmí chybět základní dokumenty, které byly vytvořeny na půdě mezinárodních organizací a mají povahu toliko doporučení – tzv. soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Patří k nim i „Pravidla Nelsona Mandely“, která právníci Kanceláře veřejného ochránce práv přeložili do češtiny.

Tisková zpráva

Ombudsman vydal informační leták „Ochrana zvířat“

Právní úprava, která stanoví pravidla pro chov zvířat a jejich ochranu, není jednoduchá. Prolíná se několika právními předpisy, pomocí nichž se stát snaží zajistit, aby se zvířaty nebylo špatně zacházeno. Po zkušenostech s případy nezvládnutých chovů zvířat se ombudsman rozhodl jednoduchou formou seznámit veřejnost s nejdůležitějšími povinnostmi, které se k chovu zvířat a jejich ochraně vztahují. V novém informačním letáku odpovídá na základní otázky a popisuje, v jakých souvislostech se ombudsman může ochranou zvířat zabývat a s čím může pomoci. Informace v letáku nejsou určeny pouze chovatelům, nýbrž i široké veřejnosti.

Tisková zpráva

Stavba „Nová Masaryčka“ v Praze je stále předmětem posuzování ombudsmana

V listopadu tohoto roku ombudsman informoval veřejnost, že se na základě mediálních zpráv rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy a prověřit tak postupy úřadů ve věci stavby Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1, nazývané též jako Nová Masaryčka v Praze. Šetření zatím není ukončeno.

Tisková zpráva

Nedobrovolní pacienti mají právo na setkání se zástupci, důvěrníky či podpůrci

Lidé hospitalizovaní bez svého souhlasu se i v době krizového opatření vlády mohou osobně stýkat se svým zástupcem, důvěrníkem nebo podpůrcem, pokud přitom budou splněna nezbytná hygienická opatření, aby se předešlo šíření epidemie. Ministerstvo zdravotnictví na základě upozornění zástupkyně ombudsmana přislíbilo sjednotit přístup poskytovatelů zdravotních služeb tak, aby nedocházelo k omezování práv nedobrovolných pacientů v rozporu s vládními opatřeními.

Tisková zpráva

Návrat k normálu přinese víc stížností na hluk. Ombudsman připravil návod, jak obtěžování hlukem řešit

V poslední době sice lidi hluk příliš netrápil, o to citlivěji budou po návratu k normálnímu fungování hostinských provozoven vnímat hluk z obnovených hudebních produkcí. Ombudsman proto považuje za nutné na danou věc upozornit už nyní a poskytnout lidem v předstihu jednoduchý návod, jak problémy s hlukem řešit.