AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Průvodní informace pište jen ty podstatné a co nejstručněji (oranžová)

Průvodní informace jsou různá procesní, organizační či informativní sdělení, která nejsou důležitá pro právní řešení věci, ale potřebujeme je pro její zpracování. Píšeme je co nejstručněji. Například:

Městský úřad obdržel dne 16. 7. 2021 návrhy společnosti Podnik, s. r. o., na zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Anny Blažkové a pana Františka Blažka. O každém z návrhů zahájil řízení.

Pište pouze podstatné informace, ostatní vypusťte. Zpravidla půjde o některé detaily, které nikomu neslouží, protože je adresát úředního textu zná často lépe než my a nadřízený orgán zbytečně odvádějí od věci. Obvykle je píšeme proto, že určitý typ dokumentu píšeme pořád dokola, často podle vzoru nebo ve znění předávaném na úřadě z jednoho úředníka na druhého už od dob průmyslové revoluce (samozřejmě přeháníme, ale někdy to tak vypadá).

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy (dále jen „MŽP“), dne 31. 8. 2020 obdrželo Vaši písemnost, označenou jako „Stížnost na nečinnost ČIŽP a dalších orgánů státní správy“ (dále jen „stížnost“). V zaslané stížnosti požadujete uplatnění opatření proti nečinnosti České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), a to ve věci řešení neoprávněného návozu stavební sutě, popř. dalších blíže nespecifikovaných hmot (dále jen „deponie“) na pozemcích parc. č. 1 a 2, obojí v kat. území Rampouchy (dále jen „předmětné pozemky“). Ve stížnosti blíže popisujete skutkový stav a dále rekapitulujete Vaši dosavadní komunikaci s různými orgány státní správy, včetně veřejného ochránce práv. V závěru Vaší stížnosti poukazujete na to, že nezákonná deponie by měla být řádně odstraněna.

Protože čtenář ví, co ve stížnosti napsal, stačí toto:

Dne 31. 8. 2020 jsme dostali Vaši stížnost na nečinnost České inspekce životního prostředí a dalších orgánů státní správy, které podle Vás nezajistily odstranění neoprávněných návozů na pozemcích v Rampouších.