AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci MŮJ ŽIVOT, MOJE VOLBA ANEB SEBEURČENÍ

Aktuálně

Sborník Stanoviska: Důchody

Tisková zpráva

Ochránce v těchto dnech vydal již čtvrtý sborník z řady Stanoviska, tentokrát zaměřený na problematiku důchodového pojištění. Jde o jednu z nejpočetněji zastoupených oblastí práva, v níž se na ochránce občané obracejí, což je dáno i tím, že rozhodování o důchodu je jedním z mála správních řízení, kterým v určité fázi života projde prakticky každý.

Exekuce na dávky pomoci v hmotné nouzi v Chomutově

Tisková zpráva

Na základě informací o exekucích prováděných zabavením hotových peněz pocházejících z právě vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi v prostorách Magistrátu města Chomutova ochránce podal Ministerstvu spravedlnosti podnět k výkonu státního dohledu nad exekuční činností soudního exekutora.

Rizikové nakládání s železničními pražci

Tisková zpráva

Použité dřevěné železniční pražce mohou být v důsledku kontaminace zdraví škodlivými látkami nebezpečným odpadem, který je nutné likvidovat způsobem, jenž stanoví zákon o odpadech (tj. předat k likvidaci příslušnému odbornému zařízení). Pražce nelze bez dalšího prodávat fyzickým osobám k volnému použití.

S likvidací ekologických zátěží jsou nadále problémy

Tisková zpráva

Ochránce se v posledních letech opakovaně setkával s nedořešeným problémem ekologických zátěží. České právo zná sice zákon o předcházení ekologické újmě, ale podle tohoto zákona nelze postupovat v případě, kdy k události způsobující ekologickou újmu došlo před jeho účinností, tj. před 19. 5. 2008. Navíc, i tento zákon se zabývá pouze otázkou bezprostředního ohrožení životního prostředí. Zcela opomíjena jsou však rizika dlouhodobého působení nepovolených nebezpečných skládek, bývalých skladů pesticidů nebo úložišť nebezpečných chemických látek, kdy dosud k bezprostřednímu ohrožení nedošlo, ale je zřejmé že během času se riziko zvyšuje a k poškození může dojít. To je typické pro řadu starých ekologických zátěží, kdy v řadě případů nelze ani identifikovat konkrétní osobu zodpovědnou za vzniklý stav. Navíc je dnešní ekologická zátěž mnohdy výsledkem činností probíhajících v souladu s dříve platnými právními předpisy. Tyto staré zátěže nejsou součástí vládou připravovaného velkého tendru sanací znečištění. Tendr se týká pouze závazků státu z privatizačních projektů.

Ochránce žádá zrušení protipožární vyhlášky

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb („protipožární vyhláška“), vydané Ministerstvem vnitra a účinné od 1. července 2008. Tato vyhláška mj. stanovuje povinnost vybavit nové domy hasicími přístroji a u vybraných objektů i kouřovými čidly.

Ústavní soud ve shodě s veřejným ochráncem práv

Tisková zpráva

Ochránce uvítal nález Ústavního soudu (Pl. ÚS 26/07, vyhlášený dne 17.12.2008) kterým zrušil ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců. Podle tohoto ustanovení se cizinci, kteří nacházeli na území České republiky neoprávněně, nemohli soudní cestou bránit proti rozhodnutí o vyhoštění.

Česká obchodní inspekce nezákonně odpírá informace

Tisková zpráva

Jestliže orgán státní správy odmítá občanům poskytnout informace o výsledcích správního řízení bez zákonného důvodu, porušuje tím zákon. Setrvávání na takovém postoji navíc vážným způsobem podkopává léta pečlivě budovaný systém transparentnosti a otevřenosti veřejné správy.

Rekordní rok 2008

Tisková zpráva

V průběhu roku 2008 se na ochránce obrátili občané se 7051 podněty, což je nejvíc za celou dobu existence institutu veřejného ochránce práv v České republice. Mezi přijatými podněty převažovaly stížnosti v záležitostech, jejichž řešení je v působnosti ochránce. Tento příznivý poměr – 56 % podnětů v působnosti proti 44 % směřujícím mimo působnost – je důkazem dobré informovanosti občanů o činnosti, působnosti a možnostech veřejného ochránce práv a svědčí také o vyšším právním povědomí českých občanů. V evropském srovnání zároveň poměr 56:44 představuje téměř unikát. Naprostá většina evropských ombudsmanů, dokonce i v zemích, kde institut ombudsmana existuje několik desetiletí, se totiž setkává s opačnou situací a v jejich agendě převažuje vyřizování stížností, které jsou mimo působnost a s nimiž ombudsmani nemohou občanům pomoci.

Systém sociálních dávek vykazuje řadu nedostatků

Tisková zpráva

Počet podnětů týkajících se dávek neklesá. Vedle konkrétních problémů s přiznáváním jednotlivých dávek se podle zástupkyně veřejného ochránce práv celý systém dlouhodobě potýká s roztříštěností. Dávky státní sociální podpory (celkem 10 různých dávek), dávky pomoci v hmotné nouzi (3 - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) a dávky pro zdravotně postižené (7 dávek podle zákona o sociálním zabezpečení + příspěvek na péči) nejsou vypláceny na jednom místě. Rozhodují o nich různé úřady, které se obvykle nenacházejí v téže obci a mají i různě stanoveny správní obvody. Například dávky pomoci v hmotné nouzi poskytují pověřené obecní úřady, se žádostí o dávky pro zdravotně postižené se však žadatelé musejí obracet na obecní úřady s rozšířenou působností, které jsou ve větších městech (tzv. malé okresy). Podporu v nezaměstnanosti nebo státní sociální podporu zase vyřizují úřady práce sídlící v okresních městech. Ty také provádějí posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání příspěvku na péči.

Nevymahatelné podmínky

Tisková zpráva

Jedním z pochybení, na které ochránce při šetření rozhodování stavebních úřadů naráží, je začleňování takových podmínek, které jsou mimo rámec působnosti stavebního úřadu. Obvykle se jedná o podmínky z oblasti občanského práva a stavební úřady si tímto postupem snaží často usnadnit průběh řízení.

Cena za ekologicky nejpříznivější provoz

Tisková zpráva

Cena za ekologicky nejpříznivější provoz

Už potřetí získala Kancelář veřejného ochránce práv cenu za ekologicky nejpříznivější provoz v kategorii „pověřené obecní úřady a instituce“ v Jihomoravském kraji.