AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

ODBORNÝ SEMINÁŘ: Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v činnosti orgánů inspekce práce

Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením dne 28. září 2009.

Od roku 2018 plní ombudsman roli tzv. monitorovacího orgánu pro naplňování práv osob se zdravotním postižením podle čl. 33 odst. 2 Úmluvy.

To v praxi znamená, že se systematicky zabývá problematikou práv osob se zdravotním postižením a jejich naplňováním. Provádí výzkumy a osvětu, vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a dále také navrhuje opatření směřující k jejich ochraně.

Orgány inspekce práce jsou naprosto klíčové a zásadní státní orgány pro naplňování práva na rovné zacházení a práva na zaměstnání, které určují čl. 5 a čl. 27 Úmluvy.

Je proto důležité, aby orgány inspekce práce znaly význam Úmluvy, pracovaly se sociálním modelem zdravotního postižení, využívaly Úmluvu jako vodítko při řešení konkrétních případů, aplikovaly závěry Soudního dvora Evropské unie k zákazu diskriminace a osvojily si základní principy komunikace s lidmi a o lidech s postižením.

Odborný seminář, který proběhl 11. února 2020 v Brně, byl prvním krokem k tomu, aby se tento důležitý cíl co nejdříve naplnil.

 

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO PŘÍSPĚVKY A DISKUSNÍ BLOK:

   ÚVODNÍ SLOVO

   Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv

   Jiří Macíček, Státní úřad inspekce práce

   I. BLOK
   Úmluva o právech osob se zdravotním postižením stručně a přehledně

   Denisa Kramářová, Kancelář veřejného ochránce práv

   Základní principy komunikace s lidmi a o lidech se zdravotním postižením

   Veronika Vítková, Kancelář veřejného ochránce práv

   II. BLOK
   Zdravotní postižení v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

   Jakub Tomšej,

   advokát, PrF UK, European network of legal experts in gender equality and non-discrimination

   Nejdůležitější případy diskriminace lidí s postižením před českými soudy a v činnosti ombudsmana

   Hana Brablcová, Kancelář veřejného ochránce práv

   III. BLOK
   Úmluva a její praktické dopady do činnosti orgánů inspekce práce

   diskusi všech zúčastněných moderovali

   Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv

   Dalimila Solnická, Státní úřad inspekce práce

   ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

SOUVISEJÍCÍ PODKLADY A MATERIÁLY: