AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Tiskové zprávy

Transparentnost jako nástroj k potlačení korupce

Tisková zpráva

Otevřenost veřejné správy je jedním ze základních pilířů demokratického státu, je základním principem dobře fungující veřejné správy, je přímým nástrojem kontroly a je také nástrojem pro potlačování korupce veřejné moci. Bez respektování principu otevřenosti by veřejná správa nemohla plnit svou základní funkci – sloužit občanům. Otevřenost veřejné správy je také předpokladem důvěryhodnosti. To jsou stěžejní myšlenky, které se opakovaly v projevech všech účastníků konference Otevřenost veřejné správy.

Práva osob při ochraně osobních údajů

Tisková zpráva

Podle zákona o ochraně osobních údajů zpracovává správce údaje se souhlasem fyzické osoby a v mezích uděleného souhlasu. Je nutné, aby:

V Kyselce stát naprosto selhal

Tisková zpráva

Stav památkově chráněných objektů v Kyselce je smutným dokladem toho, jak mohou dopadnout památkově chráněné stavby, přidá-li se k nečinnosti vlastníka i nečinnost státu a jeho orgánů.

Čestný doktorát Univerzity Palackého JUDr. Motejlovi

Tisková zpráva

Otakar Motejl dnes z rukou rektora Lubomíra Dvořáka převzal čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci. Po Simonu Wiesenthalovi, JUDr. Vladislavu Davidovi, DrSc, a Prof. Dr. jur Willibaldu Poschovi se tak stal v pořadí čtvrtým nositelem tohoto titulu.

Zjištění z návštěv zařízení pro osoby s mentálním postižením

Tisková zpráva

Zařízení pro osoby s mentálním postižením by podle ochránce neměly investovat do rozšiřování stávajících velkokapacitních areálů na odlehlých místech, ale zaměřit se spíše na budování malých detašovaných pracovišť umístěných v běžné zástavbě v obcích a městech. Jen tak mohou napodobit přirozené domácí prostředí, které mají nahrazovat, a zajistit klientům příležitost kontaktů s vnějším okolím.

Opatrnost a zodpovědnost mohou snížit riziko zneužívání dětí

Tisková zpráva

Dětské domovy nemohou přihlašovat děti do soutěží, kde výhrou je pobyt u jiné fyzické osoby, tzv. hostitelský pobyt. S takovým pobytem musí předem písemně souhlasit orgán sociálně-právní ochrany dětí. V současné atmosféře medializovaných případů zneužívání dětí či dětské pornografie nabádá ochránce k opatrnosti, zvláště v případech, kdy organizátoři takové soutěže požadují osobní údaje o dětech včetně fotografie.

Chybou statistického úřadu přišla obec o peníze

Tisková zpráva

Kvůli chybě Českého statistického úřadu přišla obec Kuřimská Nová Ves (okr. Brno-venkov) o nemalou částku z finančních prostředků státu. Český statistický úřad totiž nesprávně vykazoval počet obyvatel v obci a kvůli tomu byla Kuřimská Nová Ves poškozena při výpočtu podílu obce na výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu. Ochránce proto navrhl, aby Český statistický úřad poskytl obci náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, pokud obec nárok na náhradu škody uplatní. Český statistický úřad neuznává svou odpovědnost za chybně sestavenou bilanci obyvatel a neakceptuje ani návrh na náhradu způsobené škody. Ochránce se proto rozhodl využít svého zákonného oprávnění použít medializaci jako formu sankce a informovat veřejnost o svých zjištěních.

Exekuce prováděná obecním úřadem

Tisková zpráva

Za určitých okolností může exekuci provést i obecní (městský) úřad, pokud vymáhá nedoplatky například na pokutách nebo místních poplatcích, které svým rozhodnutím sám uložil. Postup takového úřadu se řídí zákonem o správě daní a poplatků a přiměřeně občanským soudním řádem. Jiné dluhy (např. na nájemném) nesmí obce a města tímto způsobem vymáhat. V takových případech může obec (město) podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce prováděné soudním exekutorem.

Nová pravidla v exekucích

Tisková zpráva

Od 20. července 2009 se obstavení účtu (jednoho z účtů) dlužníka-povinného nedotkne částky odpovídající dvojnásobku životního minima (celkem 6.252 Kč). Tuto částku banka povinnému na jeho žádost vyplatí. Jde pouze o jednorázovou ochranu povinných.

Systém povinné veřejné služby není dořešen

Tisková zpráva

Lidem v hmotné nouzi, kteří nevykonávají krátkodobé zaměstnání či bezplatnou práci pro obec alespoň 20 hodin měsíčně, je od 1. července 2009 dávka pomoci v hmotné nouzi snížena na existenční minimum. V řadě případů tyto pracovní příležitosti nedostupné, takže tito lidé zákonnou podmínku objektivně splnit nemohou. Zástupkyně ochránce souhlasí s principem veřejných služeb a myšlenkou motivace k zapojení do pracovního procesu. Systém podle ní ale není dořešen, požadované pracovní aktivity nejsou dostupné a zákon tvrdě dopadá zejména na zdravotně postižené.

Ochránce a projekt "Ma den pes!"

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv se podílí na projektu "Ma den pes!", který realizuje občanské sdružení Z§vůle práva, o.s. s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

Plošná výplata dávek poukázkami v Litvínově byla nezákonná

Tisková zpráva

V pondělí 20. července zveřejnila některá média nepravdivou informaci o závěrech šetření zástupkyně ochránce ve věci výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi v Litvínově. Vyjádření starosty Litvínova Voláka, která média uváděla, jsou zcela pozměněná a nezakládají se na pravdě.

Kontrola ukládání, třídění a přepravy odpadu neodpovídá rizikům

Tisková zpráva

Nakládání s většinou odpadů, zejména nebezpečných, je podřízeno opačnému principu trhu, než je tomu u oběhu výrobků. Vlastník nebo původce odpadu při jeho prodeji – předání k dalšímu využití či likvidaci – nemá zisk, ale naopak musí zaplatit nemalou finanční částku. Je pak příznačnou snahou některých vlastníků se odpadu zbavit nelegálně. Pokud proto není odpad od svého vzniku po celou dobu evidován a sledován, dochází ke vzniku nelegálních skladů nebo skládek, u nichž se mj. nedbá na bezpečnostní předpisy. Důsledkem takové činnosti pak mohou být mj. i případy zahoření velkokapacitních nelegálních skladů odpadů.

Ochránce ke stavu v českých věznicích

Tisková zpráva

Na veřejného ochránce práv se obrátil generální ředitel Vězeňské služby ČR, genmjr. PhDr. Luděk Kula v souvislosti s požadavkem vládního usnesení z června 2009 na další snížení funkčních míst ve Vězeňské službě ČR. Ve svém dopise generální ředitel Vězeňské služby ČR poukazuje na již tak nedostatečný počet pracovníků Vězeňské služby ČR (zejména občanských zaměstnanců) a na souběžný nárůst odsouzených.

Datová schránka veřejného ochránce práv aktivována

Tisková zpráva

Kancelář veřejného ochránce práv dnes zprovoznila svoji datovou schránku a splnila tak povinnost vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Úřady, instituce nebo soukromé osoby, které mají buď ze zákona či z vlastního rozhodnutí datovou schránku rovněž aktivovánu, se mohou na veřejného ochránce práv od nynějška obracet i zprávami zasílanými touto cestou, tj. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

V České republice chybí sociální bydlení i zákon, který by ho upravoval

Tisková zpráva

Česká republika potřebuje nový zákon o sociálním bydlení, který by přesně definoval pojem sociální bydlení, vymezil jeho cílovou skupinu, rozdělil pravomoci a kompetence a uložil také konkrétní povinnosti. Současná právní úprava je roztříštěná a právní předpisy upravují pouze jednotlivé aspekty sociálního bydlení bez účinné provázanosti. Stát poskytuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, zakotvuje nárok na poskytnutí sociálního poradenství a obecně i povinnost obce uspokojovat sociální potřeby občanů, včetně bytových. Žádný z těchto nástrojů však nepředstavuje systémové řešení, které by umožnilo předcházet sociálnímu vyloučení. Díky vzájemné neprovázanosti jednotlivých nástrojů se naopak rozšiřuje podstandardní bydlení, prohlubuje sociální izolace a tvoří nová ghetta.

Evropský ombudsman v České republice

Tisková zpráva

Na pozvání veřejného ochránce práv navštívil ve dnech 17. – 20. května Českou republiku evropský ombudsman P. Nikiforos Diamandouros. V průběhu tří dnů se setkal s prezidentem Václavem Klausem, předsedou vlády Janem Fischerem a ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem. Významnou část programu evropského ombudsmana v České republice tvořila také setkání se zástupci podnikatelské sféry a nevládních organizací. Pan Diamandouros na těchto jednáních vysvětloval svou působnost a také skutečnost, že není nadřízeným českého ombudsmana, ani neslouží jako odvolací instance proti jeho závěrům. Na konkrétních příkladech ze své agendy ukazoval, jak může pomoci českým občanům, podnikatelům i nevládním organizacím v jejich komunikaci s orgány Evropské unie. Pokud se kterýkoli občan nebo firma cítí být poškozena na svých právech nějakou institucí EU, může se obrátit na evropského ombudsmana a žádat pomoc či nápravu. Podmínkou je, aby se porušení evropského práva dopustila instituce Evropské unie (např. Evropská komise, agentura zřízená Evropskou komisí apod.). Pokud by se takového jednání dopustila instituce česká, pochybením se bude zabývat český ombudsman, nikoli evropský.

Přístup k informacím stále s problémy

Tisková zpráva

Přístup občanů k informacím z činnosti úřadů není ještě stále dostatečný. Lidé se na ochránce obracejí v mnoha případech, kdy jim úřady mnohdy bezdůvodně odmítají informace poskytnout, nebo žádost o informaci chybně vyhodnotí. Občané se dostávají do situací, kdy právě kvůli neposkytnutým informacím nemají v řízení rovnocenné postavení a úřady jim tímto způsobem upírají jedno ze základních práv – právo na spravedlivý proces.