AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Oznámení a další písemnosti

V oznámení o zahájení řízení z moci úřední vysvětlete, o čem budete rozhodovat a proč

Oznámení o zahájení správního řízení musí obsahovat (podle § 46 odst. 1 správního řádu):

  • označení vašeho úřadu;
  • vaše jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a váš podpis jako oprávněné úřední osoby;
  • předmět řízení;
  • ve které věci jste řízení zahájili (například: řízení o přestupku, o odebrání licence, o vyřazení uchazeče z evidence o zaměstnání, přezkumné řízení apod.);
  • proč jste řízení zahájili;
  • o kterých právech a povinnostech budete rozhodovat.

Účastník řízení se z oznámení musí dozvědět, o čem konkrétně budete rozhodovat, aby se na to mohl připravit. Jinak riskujete zrušení výsledného rozhodnutí pro nezákonnost.

V následujícím příkladu se účastník řízení dozví, že mu úřad asi uloží povinnost využít odbornou poradenskou pomoc:

Městský úřad Litovel Vám v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že s Vámi, jako účastníkem řízení, zahajuje správní řízení ve věci

uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc

podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Ve správním řízení ve shora uvedené věci je určena úřední osobou oprávněnou k provádění úkonů paní Bc. Jana Šikovná, zaměstnankyně odboru sociálního a právního, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. K podepisování oznámení, usnesení a rozhodnutí je v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Litovel určen vedoucí Odboru sociálního a správního JUDr. Petr Uvážlivý.

JUDr. Petr Uvážlivý, vedoucí odboru sociálního a právního, Městský úřad Litovel

Zkuste popsat, proč jste řízení zahájili, z jakého právního důvodu a vysvětlete, co se bude dít. Pište lidsky, je zbytečné lidi úředničinou děsit:

Zjistili jsme, že se s manželem nemůžete dohodnout na výchově Vaší dcery Anežky. Domníváme se, že by Vám mohla pomoci odborná poradna.

Proto s Vámi zahajujeme správní řízení, ve kterém Vám můžeme uložit povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Váš případ má na starosti paní Bc. Jana Šikovná, zaměstnankyně odboru sociálního a právního, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Bude s Vámi v této věci jednat a odpoví na Vaše případné dotazy.

JUDr. Petr Uvážlivý, vedoucí odboru sociálního a právního, Městský úřad Litovel

Pokud zahajujete řízení o přestupku, popište obviněnému, co udělal, co porušil a co tím spáchal a jaký postih mu hrozí

Pokud zahajujete řízení o přestupku, musíte obviněnému

  • popsat skutek (jednání), o kterém budete rozhodovat,
  • sdělit jeho předběžnou právní kvalifikaci (co porušil a co tím spáchal),
  • uvést, jaký postih mu hrozí, pokud bude shledán vinným.

Například obviněnému moc neřekne, pokud napíšete:

Oznamujeme, že vůči Vám zahajujeme správní řízení pro podezření ze spáchání přestupku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., za který Vám může být uložena pokuta až 50 000 Kč.

Místo toho napište:

Zahajujeme vůči Vám správní řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Přestupku jste se měl dopustit tím, že jste dne 8. ledna 2022 okolo 22:00 hod odcizil paní Jiřině Novákové, narozené dne 17. 8. 1953, červené dámské jízdní kolo značky AUTHOR z chodby před bytem č. 5 v panelovém domě na adrese Zahradní 123, Opava, a způsobil jí tak škodu ve výši 4 500 Kč.

Za tento přestupek Vám podle § 8 odst. 4 zákona o některých přestupcích můžeme uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.