AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Vzdělávací akceVybrané problémy z aplikace stavebního zákona

Kulatý stůl s účastí zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů, Magistrátů hl. m. Prahy a statutárního města Brna. Jeho cílem je porovnat zkušenosti a poznatky a zajistit jednotnost postupů v rámci metodických pokynů a stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj.

Evidence pobytu českých občanů

Veřejný ochránce práv pořádá kulatý stůl k problematice evidence pobytu s ohledem na svobodu pobytu a potřeby veřejné správy a rovněž s přihlédnutím k potřebám a zájmům vlastníků objektů. Odborné setkání je určeno zejména zástupcům ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu a Svazu měst a obcí.

Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv

Panelová diskuze a workshop, jejichž cílem je zhodnotit uplatňování antidiskriminačního zákona v českém prostředí, pojmenovat faktické, institucionální a zákonné bariéry a navrhnout způsoby řešení problémů v oblasti rovného zacházení.

Aktuální problémy vězeňství

Konference odborníků a institucí udávajících směr vývoje vězeňství, těch, kdo tyto kroky realizují v praxi, orgánů dohlížejích na dodržování zákonnosti a respektování práv osob vazebně stíhaných nebo odsouzených a orgánů, jejichž práce spočívá zejména v pomoci osobám, které věznice opouštějí.

Rovný přístup dětí ke vzdělání

Panelolvá diskuze navazuje na výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Umožní odborníkům, aby v diskuzi hledali odpovědi na otázku, co může stát a samospráva udělat pro změnu stávající situace.

Sociální reforma v praxi

Pracovní konference s výměnou zkušeností plynoucích z praktických důsledků nové právní úpravy nepojistných sociálních dávek a aktivní politiky zaměstnanosti.

Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Cílem semináře je seznámit se s výsledky systematických návštěv zařízení pro děti, hovořit o podmínkách, v nichž děti žijí, a také o právech dětí a právu na rodinný život.

Konference Nečinnost ve veřejné správě (Kroměříž)

6. letní mezinárodní konference pořádaná společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a veřejným ochráncem v Kroměříži se zaměřuje na nečinnost, jako nejčastější pochybení v praxi úřadů.

Konference Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR

Konference pořádaná společně veřejným ochráncem práv a Katedrou politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoci za účasti předních právníků, zástupců veřejných institucí, politiků, vysokoškolských pedagogů a publicistů.

Konference Kontrola ve veřejné správě

Cílem je vymezit ústavní a zákonné limity kontroly ve veřejné správě, představit roli ochránce jako specifického kontrolního orgánu a věnovat se kontrolním mechanismům samostatné i přenesené působnosti územních samosprávných celků.

Příspěvek na péči

Pracovní seminář s cílem seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky ochránce, vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání.

Sociální vyloučení a chudoba

Pracovní seminář, jehož účelem je diskutovat o tématu sociálního vyloučení a chudoby. Základními východisky budou poznatky ochránce z konkrétních případů, z výsledků systematických návštěv míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě, a rovněž z nové působnosti ochránce v oblasti rovného zacházení.

Místní poplatky v praxi obcí a měst

Odborná konference veřejného ochránce práv k problematice stanovování, regulace a vymáhání místních poplatků, včetně poplatků a daní tematicky souvisejících. Konference shrne současné nástroje státní správy a samosprávy, které k tomu mohou sloužit, včetně konkrétních případů dobré a špatné praxe.

Otevřenost veřejné správy

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 pořádá veřejný ochránce práv mezinárodní konferenci Otevřenost veřejné správy. Jejím sílem je představit a porovnat právní prostředí v oblasti přístupu orgánů státní správy a samosprávy k veřejnosti ve středoevropských zemích. Mezi účastníky budou ombudsmani ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, které doplní zástupci z řad akademiků, pracovníků nevládních organizací a dalších odborníků na uvedenou problematiku.

Správní trestání

Již 5. ročník mezinárodní konference pořádané společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Veřejným ochráncem práv se uskuteční ve dnech 25. – 26. června 2009 v budově Justiční akademie v Kroměříži, tentokrát pod názvem „Správní trestání“. Konference naváže na úspěšné předchozí ročníky věnované (novému) českému správnímu řádu a právní regulaci územní samosprávy.

Hluková zátěž

Účelem konference je diskutovat o aktuálních i přetrvávajících problémech ochrany veřejného zdraví před hlukem.

Stavební řád

Účelem pracovní konference je diskutovat nad úskalími při výkonu státní správy na úseku stavebního řádu.

Sociální bydlení

Účelem pracovní konference je diskutovat a nalézt praktické a použitelné návody pro obce a města, které by jim pomohly předcházet rozšiřování a tvorbě sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním potřeby zajištění bydlení.