AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

V souvětích volte správné spojovací výrazy

Jsou v následující větě obě „kdy“ použita správně?

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat i údaj o tom, kdy byl přestupek spáchán, kdy tento údaj v podání chybí.

Správná odpověď je, že první ano, druhé ne. Co tam druhé „kdy“ dělá? Nic podstatného, jen volně spojuje pisatelovy neuspořádané myšlenky do jednoho zbytečně dlouhého souvětí. Je to podobné, jako když posloucháme někoho, kdo neklesá hlasem jako při tečce, ale vrší jednu myšlenku za druhou, což nám nedovolí myšlenky vstřebat. Podobně je tomu při psaní:

Následně byla otevřena diskuse, kdy byla probírána překotná příprava materiálu z důvodu časové tísně, kdy pan starosta dal ke zvážení variantu stažení a dopracování materiálu, když zastupitelka Doleželová vyjádřila názor, že dopracovávat materiál by bylo vhodné až po Vánocích, když teď stejně nikdo nebude v kanceláři.

Všimněte si, že „kdy“ ani „když“ nejsou použity správně ani jednou. Protože slouží jen jako lepidlo jednotlivých sdělení.

Nesprávně zvolené spojovací výrazy můžeme obvykle nahradit dvěma způsoby. Prvním je, že se zeptáme, co rozvíjí vedlejší věta, a navážeme ji na větu hlavní vztažným zájmenem:

Následně byla otevřena diskuse, kdy byla probírána překotná příprava materiálu…

Následně byla otevřena diskuse, v níž byla probírána překotná příprava materiálu…

Vedlejší věta rozvíjí „diskusi“, proto ji můžeme navázat.

Druhým způsobem je, že souvětí rozdělíme a jednotlivé věty pak svážeme pomocí gramaticky správných spojovacích výrazů. V příkladu je píšeme kurzívou:

Následně se diskutovalo o materiálu, na němž se kvůli časové tísni pracuje překotně. Proto pan starosta navrhl, aby se materiál stáhl a přepracoval pořádně. Zastupitelka Doleželová s tím souhlasila a navrhla, aby se pokračovalo až o Vánocích, protože mezi svátky nebude nikdo v kanceláři.

V předchozím příkladu si všimněte i tučně napsaných výrazů. Zatímco kurzívou napsané výrazy vyjadřují vztahy ve větách, tučně napsané výrazy vyjadřují vztah mezi větami a jsou důležité pro plynulost textu (více v kapitole Proveďte čtenáře textem pomocí spojovacích výrazů).