AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Proveďte čtenáře textem pomocí spojovacích výrazů

Spojovací výrazy slouží čtenáři jako rozcestníky a informační tabule. Díky nim čtenář ví, kde v textu je a kam jde. Zatímco v mluveném projevu je používáme zcela přirozeně, v psaném textu se jich bojíme. Přitom jsou pro čtenáře tak přínosné.

odkazujeme na předešlý text
ukazovací zájmena: tento, tito, …
přitom, tedy, proto, totiž, právě, …
přidáváme myšlenku
také, navíc, krom toho, podobně, dále, …
opakujeme
jinými slovy, jinak řečeno, …
představujeme důvod či výsledek
tak, proto, pak, …
odporujeme
ale, ovšem, přesto, na druhé straně, opačně, však, …
shrnujeme
závěrem, krátce, …
řetězíme myšlenky
za prvé, za druhé, …

Zvýraznili jsme spojovací výrazy:

Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, tedy i pracovníci Pomocné ruky, mají obecně povinnost mlčenlivosti (§ 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Informace o příjemcích sociálních služeb, tedy i o Vás, mohou někomu dalšímu sdělit jen ve dvou případech. Buď jim k tomu dá příjemce sociální služby písemný souhlas, nebo jim to ukládá zákon.

Zákon například ukládá pracovníkům poskytnout informace Policii České republiky, pokud je policie potřebuje pro plnění svých úkolů (§ 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Ve Vašem případě zřejmě policie požádala pracovníky Pomocné ruky o informace o Vás právě při plnění svého úkolu a pracovníci jí je v souladu se zákonem poskytli.

Protože z Vašeho podnětu nemáme dost informací, abychom zahájili řízení z moci úřední, musíme jej odložit (§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). To znamená, že se Vaším podnětem nebudeme dále zabývat.