AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

To, co spolu ve větě souvisí, pište blízko sebe

Podmět a přísudek

Podmět (původce děje) a přísudek (děj) jsou hlavními herci věty. Proto čtenář nevěnuje pozornost zbytku věty, dokud je nenajde:

Podle rozhodnutí nese nepříznivé následky toho, že se nepodařilo doložit listinu prokazující jednoznačně existenci právního titulu, na jehož základě by některému z dědiců svědčila práva k dílu, žalobce.

Podmět věty hlavní, „žalobce“, najdeme na samém konci věty. Přísudek, „nese“, je třetím slovem věty. Mezi nimi je 24 slov. Na ně se však nemůžeme soustředit, protože stále podvědomě hledáme toho, kdo nese následky. V tom jsme jako poručík Columbo: dokud nevíme, kdo to udělal, nepřestaneme ho hledat. Proto pište podmět a přísudek blízko sebe, a pokud tím neporušíte plynulost textu (kapitola Pište plynule…), na začátek věty:

Podle rozhodnutí je to žalobce, kdo nese nepříznivé následky toho, že se nepodařilo doložit listinu prokazující existenci právního titulu, na jehož základě by některému z dědiců svědčila práva k dílu.

Teď už víme, kdo nese následky, známe kontext a můžeme se soustředit i na zbytek věty.

Přísudek můžete napsat na konec krátké věty, když jej chcete zdůraznit.

A žalobce taky nepříznivé následky ponese.

Přísudek a předmět

V kapitole Pište s plnovýznamovými slovesy jsme vysvětlili, že taková slovesa předmět nepotřebují. Například „vydal rozhodnutí“ můžeme nahradit slovesem „rozhodl“. Některá slovesa však nahradit nemůžeme. Pak musíme dbát na to, aby stál předmět blízko nich. Přečtěte si následující větu. Jakmile narazíte na sloveso „podal“, budete chtít vědět, co podal. Že podal námitky, se dozvíte až po 15 slovech. Těch 15 slov však nečtete, protože hledáte, co ten člověk podal:

Dne 5. 2. 2022 jste podal proti rozhodnutí, kterým jsme Vám nepřiznali starobní důchod, protože jste nezískal potřebnou dobu důchodového pojištění, námitky a přiložil jste aktuální lékařské posudky.

Dne 5. 2. 2022 jste podal námitky proti rozhodnutí, kterým jsme Vám nepřiznali starobní důchod, protože jste nezískal potřebnou dobu důchodového pojištění. K námitkám jste přiložil aktuální lékařské posudky.

Slovesa složená z více částí (češtináři prominou)

Složenými slovesy rozumíme: slovesa v trpném rodu (bylo napsáno, psal se), slovesný tvar rozvitý (psal jsem, budu psát, napsal bych) a způsobová slovesa s infinitivem (může napsat).

Pokud sloveso složené z částí rozbijeme, čtenář přeskočí sdělení uvedené mezi oběma částmi, protože hledá zbylé části slovesa. Zkuste to:

V případě, že nebude v uvedené lhůtě vada odstraněna, bude v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastaveno.

„Nebude“ a „odstraněna“ od sebe dělí čtyři slova, „bude“ a „zastaveno“ dokonce slov 21. Zkusme napsat části slovesných tvarů blízko sebe (ponechejme pro názornost trpný rod):

Pokud v uvedené lhůtě nebude vada odstraněna, bude řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Teď obě části sloves dělí jen jedno slovo, v obou případech podmět. Věta je srozumitelnější.