AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Pokyny čtenáři pište přehledně a prakticky (fialová)

Tímto typem informací se obracíme přímo na čtenáře a vysvětlujeme, co má ve své věci dělat. Například v poučení ve správním rozhodnutí nebo v informačním letáku:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat písemné námitky u nás (Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. V námitkách uveďte číslo jednací tohoto rozhodnutí. O námitkách rozhodujeme my. Podané námitky nemají odkladný účinek, to znamená, že Vám důchod budeme vyplácet podle tohoto rozhodnutí, dokud o námitkách nerozhodneme.

V naší praxi víme, co může adresát dělat, protože se s tím setkáváme denně. Náš čtenář ale rozhodnutí může vidět poprvé. Proto se vžijme do jeho situace a napišme praktickou radu. Jinak nám bude psát a volat, aby se jí dobral:

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o starobním důchodu může oprávněná osoba podat námitky, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách je třeba uvést, proti kterému rozhodnutí námitky směřují, proti kterému správnímu orgánu námitky směřují, důvod nesouhlasu oprávněné osoby, označení oprávněné osoby. Námitky je třeba podepsat.

Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o starobním důchodu můžete podat námitky, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

V námitkách uveďte:

  1. proti kterému rozhodnutí podáváte námitky – napište číslo jednací (zpravidla jde o Vaše rodné číslo),
  2. ČSSZ jako úřad, s jehož rozhodnutím nesouhlasíte,
  3. s čím konkrétně nesouhlasíte – v čem podle Vás rozhodnutí odporuje právním předpisům, proč rozhodnutí považujete za nesprávné apod.,
  4. své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo jinou adresu pro doručování písemností,
  5. svůj podpis.

Námitky zašlete nám (ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5). Můžete je podat i u okresní správy sociálního zabezpečení.