AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Materiály na vládu

Ombudsman se může obracet na vládu. Činí tak ve třech případech:

  1. Informuje vládu o tom, že některé ministerstvo nepřijalo po šetření ombudsmana dostatečná opatření k nápravě konkrétního pochybení.

  2. Vyrozumívá vládu o systémovém problému, kdy ministerstvo nepřijalo dostatečná opatření k nápravě obecné nezákonné správní praxe. Vládu pak ombudsman žádá, aby uložila ministrovi správní praxi změnit.

  3. Doporučuje vládě přijmout, změnit nebo zrušit určitý zákon, případně nařízení nebo usnesení vlády. Vládu pak ombudsman žádá, aby zavázala příslušné ministerstvo k potřebným legislativním pracím.

2019

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu úřadů práce při rozhodování o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti

Vyrozumění vládě o nezákonné správní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu Ministerstva vnitra - bránění ombudsmance v šetření udělování státního občanství

2018

Umožnění dálkového nahlížení do spisů (doporučení ke změně zákona)

Povinnost správních orgánů poučovat o možnosti soudního přezkumu rozhodnutí (doporučení ke změně zákona)

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při přezkumech maturitních zkoušek

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu Ministerstva pro místní rozvoj ve věci zkrácení (nevyplacení) dotace

2017

Vyrozumění vládě o nesoučinnosti navštíveného zařízení

2016

Vyrozumění vládě o systémových nedostatcích Ministerstva pro místní rozvoj ve věcí výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu

Vyrozumění vládě o nezákonné praxi Ministerstva pro místní rozvoj při vyřizování žádostí o odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci

Přijetí zákona, který by upravil práva osob se zdravotním postižením využívající doprovodu psa se speciálním výcvikem

2015

Zrušení přílohy nařízení vlády o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod

Ubytovací zařízení poskytující služby sociální péče bez oprávnění

2012

Odškodňování za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu(vyrozumění o nezákonné správní praxi, doporučení ke změně zákona)

Systémové nedostatky při naplňování práva na spravedlivý soudní proces (vyrozumění o nezákonné správní praxi)

Regulace hazardu - nezákonná rozhodovací praxe Ministerstva financí (vyrozumění o nezákonné správní praxi)

2011

Blokování nesprávných údajů v evidenci obyvatel (vyrozumění o nezákonné správní praxi)

Správní poplatek za kopie z úředního spisu (doporučení ke změně zákona)

Poškozování účelových komunikací (doporučení ke změně zákona)