AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Případ červené tchyně

Na příkladu si ukážeme, jak bychom postupovali při stavbě textu.

Paní Karmínová je snachou paní Rumělkové a stěžuje si Krajskému úřadu Červeného kraje na péči v nemocnici Rubín, kde paní Rumělkovou léčili a kde později zemřela. Pan Razítko jako ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví musí paní Karmínové sdělit, že se (zatím) nemůže její stížností zabývat.

Nejprve si přečtěte jeho původní odpověď. Zkuste číst očima paní Karmínové:

 1. Hlavička Krajského úřadu Červeného kraje

  Věc: informace Krajského úřadu Červeného kraje ke stížnosti

 2. Vážená paní Karmínová,

  Krajský úřad Červeného kraje, odbor správních činností ve zdravotnictví (dále jen „KÚČK“), obdržel dne 29. 1. 2019 Vaše podání s označením „Věc: Anna Rumělková, nar. xxx – stížnost na neposkytnutí odpovídající zdravotní péče“. Ve svém podání jste vyjádřila nespokojenost s poskytovanou zdravotní péčí Vaší tchyni, paní Anně Rumělkové, nar. xxx, zem. xxx, která jí byla poskytnuta u poskytovatele zdravotních služeb, v Nemocnici Rubín, se sídlem Purpurová 111/2, 111 22 Rubínov, IČO: 00011111 (dále jen „poskytovatel“), v období od 27. 12. 2018 do 14. 1. 2019.

 3. V této souvislosti Vám KÚČK sděluje, že jako příslušný správní orgán je v rámci kompetencí, které mu přísluší dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), oprávněn šetřit stížnosti týkající se poskytnuté zdravotní péče ve svém správním obvodu, kterým je území města Rubínov, a to za podmínek dodržení zákonného postupu.

 4. Podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat:

  a) pacient

  b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta

  c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel

  d) osoba zmocněná pacientem

 5. Obsah Vašeho podání ze dne 29. 1. 2019 nesplňuje náležitosti pro podání stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb. Z tohoto důvodu Vám KÚČK sděluje následující podmínky zákonného postupu.

  V souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle ustanovení § 19 odst. 3 správního řádu. Podání je třeba opatřit vlastnoručním podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že se jedná o podání stížnosti osobou blízkou, je současně nutné prokázat, že tato osoba je ve vztahu k pacientovi osobou blízkou.

 6. Dále si Vás KÚČK dovoluje informovat, že na základě ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. stěžovatel podává svou stížnost nejprve k poskytovateli, vůči kterému tato stížnost směřuje. Dle ustanovení § 93 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. je poskytovatel povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, přičemž tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.

  V souladu s ustanovením § 93 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. podává stěžovatel svou stížnost k příslušnému správnímu orgánu, který dotčenému poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v tomto případě tedy KÚČK, v případě, že stěžovatel s vyřízením své stížnosti ze strany poskytovatele nesouhlasí. Stěžovatel zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

  V této souvislosti Vás KÚČK současně informuje, že na webových stránkách odboru správních činností ve zdravotnictví, v sekci Informace pro pacienty, jsou k dispozici další informace o průběhu šetření stížnosti KÚČK.

  Vážená paní Karmínová, aby se mohl KÚČK jako příslušný správní orgán stížností zabývat, je potřeba nejprve splnit shora uvedené zákonem stanovené postupy a náležitosti. V případě, že se rozhodnete podat k poskytovateli zdravotních služeb stížnost podle výše uvedeného zákona č. 372/2011 Sb. a nebudete s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele spokojeni, zašlete Vaše podání, včetně veškerých souvisejících podkladů a stanoviska poskytovatele, na adresu KÚČK, odbor správních činností ve zdravotnictví, Korálová 12/34, 111 22 Rubínov, nebo elektronicky (v případě použití zaručeného elektronického podpisu) do datové schránky KÚČK (ID datové schránky 123jkl).

  S pozdravem

  Mgr. František Razítko

  ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví

Paní Karmínové by možná vadilo, že úřad:

 • napsal mnoho nepodstatných informací a nenapsal ty podstatné;
 • napsal podstatu sdělení spíš ke konci, ne na začátek;
 • nepostupoval logicky, protože ji nejprve vyzval, aby doložila, že je snachou paní Rumělkové, a teprve pak jí sdělil, že si předtím musí stěžovat nemocnici.

Nechme pana Razítka napsat text tak, aby byl pro paní Karmínovou užitečný. Postupujme podle příručky.

Komu píšu?

Píšu paní Karmínové, která si stěžuje na péči o tchyni v Nemocnici Rubín.

Co píšu a čeho chci dosáhnout?

Píšu adresnou odpověď na stížnost.

Chci dosáhnout toho, aby paní Karmínová věděla:

 • že se její stížností zatím nemůžu zabývat, protože si musí nejprve stěžovat nemocnici;
 • že musí nemocnici prokázat, že je snacha paní Rumělkové, a jak to má udělat;
 • co má dělat a jak, aby měla její stížnost nemocnici zákonné náležitosti;
 • že kdyby nebyla spokojená s vyřízením stížnosti, může si kraji stěžovat znovu.

Všimněte si, že to, čeho chci dosáhnout, vím teprve poté, co najdu právní řešení věci. Nejprve musím vědět (nebo zjistit), zda jsem k vyřízení věci příslušný a zda má stížnost všechny náležitosti. Když zjistím, že příslušný jsem, ale že je stížnost předčasná a chybí jí náležitost, teprve tehdy můžu začít sepisovat odpověď. Dokud nevím, co píšu a čeho chci dosáhnout, nemá smysl psát, protože hrozí, že budu muset mazat – v lepším případě. V horším případě toho napíšu čtenáři moc – prostě nechám na něm, ať si z toho vybere to podstatné (právě to se nám občas stávalo, než jsme začali psát podle příručky).

Co sdělím?

Když vím, čeho chci dosáhnout, vím také, že toho ke sdělení nemám moc. Stačí, když paní Karmínové napíšu:

 1. Aby nejprve podala stížnost přímo nemocnici – a vysvětlím proč:

  Podle zákona si musí na zdravotní péči stěžovat nejprve samotnému poskytovateli zdravotních služeb, tedy nemocnici (§ 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

  Nemocnice musí stížnost vyřídit do 30 dní a lhůtu může prodloužit o dalších 30 dní, pokud to odůvodní (§ 93 odst. 3 zákona o zdravotních službách).

 2. Aby doložila (pokud bude stížnost podávat), že je snachou paní Rumělkové, a jak to má udělat:

  Proč snacha: Stížnost na poskytovatele zdravotních služeb může podat i osoba blízká pacientovi, který zemřel (§ 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách). Snacha je podle občanského zákoníku osoba blízká.

  Užitečné bude napsat, jak má prokázat, že je snacha: Například rodným listem manžela a oddacím listem.

  A užitečné bude připomenout náležitosti stížnosti.

 3. Aby se na kraj znova obrátila, teprve kdyby nebyla spokojená s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila.

  Užitečné bude napsat, co má k opakované stížnosti poslat.

 4. A mohu přidat informaci, že více se může dozvědět na webu.

Nic dalšího sdělovat nemusím.

Všimněte si, že pokud chci paní Karmínové pomoci, vysvětlím jí i to, jak může prokázat, že je snacha paní Rumělkové. To v původním dopise chybí.

Co sdělovat nemusím?

Jako úředník musím vědět, jak postupovat podle práva. Musím vědět, zda jsem příslušný a jaké má mít stížnost náležitosti, a musím vědět proč. Ale nemusím paní Karmínové všechno z toho psát. Jí napíšu jen to, co je užitečné pro ni.

Co z původního dopisu sdělovat nemusím?

Některá právní pravidla (nebo jejich části):

 • V bodu 3 úřad zmínil, že je k šetření stížnosti oprávněn. No prima, řekne si paní Karmínová, takže to vyřeší. Jenže dále se dozví, že její stížnosti něco chybí, a především že si nejdříve musí stěžovat v nemocnici. Samotné oprávnění tak paní Karmínovou leda zmátlo. Vůbec nebylo třeba je zmiňovat, protože paní Karmínová by oprávnění pochopila právě ze sdělení o tom, jak má dále postupovat.
 • V bodu 4 úřad opsal celý § 93 odst. 1 zákona, přestože stačilo zmínit pouze část písmene c) o osobě blízké. Paní Karmínová totiž není ani pacient či jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, ani neměla od své tchyně zmocnění.
 • V bodu 5 úřad vyjmenoval veškeré náležitosti podání, sdělil, jak má paní Karmínová podání podepsat, a nakonec připsal, že pokud podání píše osoba blízká, je třeba prokázat její vztah k pacientovi. Pouze informace o osobě blízké je potřeba; naopak informace o podání a podpisu paní Karmínovou jen zmatou, protože v nich úřad nedostatky neviděl.

Některé průvodní informace:

 • V bodu 2 úřad sděluje paní Karmínové „název“ jejího podání, že se to týkalo zdravotní péče o její tchyni, datum narození a úmrtí tchyně a že o tchyni pečovali v Nemocnici Rubín, včetně přesné adresy a IČO. Většinu informací paní Karmínová nepotřebuje, protože je zná nebo protože nejsou ve věci podstatné a nejsou sporné. Tchyni má člověk v daném okamžiku vždy jen jednu (obvykle si ji dobře pamatuje) a není třeba uvádět její datum narození a úmrtí. Přesnou adresu nemocnice a její IČO snacha nepotřebuje už vůbec, protože nehrozí záměna s jinou nemocnicí.

Sdělení uspořádám tak, aby bylo pro paní Karmínovou užitečné:

Jádro sdělení napíšu na začátek

Jádrem je, že se stížností zatím nemohu zabývat, ale že paní Karmínové poradím, jak na to. Protože navazuji na její stížnost, krátce ji připomenu.

Vážená paní Karmínová,

dne 29. 1. 2019 jsme obdrželi Vaši stížnost na péči, kterou Nemocnice Rubín poskytla Vaší tchyni, paní Anně Rumělkové, v období od 27. 12. 2018 do 14. 1. 2019.

Prozatím se nemůžeme Vaší stížností zabývat, ale poradíme Vám, co můžete dělat.

Seřadím text tak, aby paní Karmínové dával smysl (a rozčlením text do oddílů)

Vím, že jí chci sdělit pouze tři jednoduché informace:

 1. aby nejprve podala stížnost přímo nemocnici (a vysvětlím proč);
 2. aby doložila (pokud bude stížnost podávat), že je snachou paní Rumělkové, a jak to má udělat;
 3. aby se na kraj znova obrátila, teprve kdyby nebyla spokojená s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila.

Nemá smysl psát nejprve o nové stížnosti na kraj, když paní Karmínová ještě neví, že si má stěžovat nemocnici. Asi nezačnu ani tím, aby prokázala, že je snacha paní Rumělkové, protože pokud bude paní Karmínová zbrklá, bude to obratem prokazovat mně; a já chci, aby to prokázala nemocnici. Takže text seřadím takto:

 1. Nejprve podejte stížnost na péči o Vaši tchyni přímo nemocnici.
 2. Budete-li stížnost podávat, musíte doložit, že jste blízkou osobou paní Anny Rumělkové.
 3. Teprve kdybyste nebyla spokojená s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila, můžete se znova obrátit na nás.

Tyto hlavní body musím dále vysvětlit, aby jim paní Karmínová rozuměla. Poslouží mi nadále jako nadpisy.

Naplním strukturu obsahem

Mám tři sdělení, tři nadpisy. Všechna sdělení vysvětlím. Píšu jen to důležité, nic dalšího:

 1. Nejprve podejte stížnost na péči o Vaši tchyni přímo nemocnici.

  Podle zákona si musíte na zdravotní péči stěžovat nejprve samotnému poskytovateli zdravotních služeb, tedy nemocnici (§ 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Nemocnice musí Vaši stížnost vyřídit do 30 dní a lhůtu může prodloužit o dalších 30 dní, pokud prodloužení odůvodní (§ 93 odst. 3 zákona o zdravotních službách).

 2. Budete-li stížnost podávat, musíte doložit, že jste blízkou osobou paní Anny Rumělkové.

  Stížnost na poskytovatele zdravotních služeb může podat i osoba blízká pacientovi, který zemřel (§ 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách). Jako snacha paní Rumělkové jste podle občanského zákoníku její osoba blízká, proto za ni stížnost podat můžete. To, že jste snacha paní Rumělkové, však musíte nemocnici prokázat, třeba rodným listem Vašeho manžela a Vaším oddacím listem.

  Ve stížnosti nezapomeňte uvést dále:

  • svoje jméno a příjmení
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování
  • svůj podpis (vlastnoruční či elektronicky uznávaný).
 3. Teprve pokud byste nebyla spokojená s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila, můžete se znova obrátit na nás.

  Pokud byste nebyla spokojena s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila, nebo pokud by nemocnice stížnost nevyřídila včas, můžete se na nás znovu obrátit. V tom případě nám pošlete v kopii svou stížnost nemocnici i odpověď nemocnice, případně další dokumenty, které považujete za důležité.

Všimněte si, že v druhém bodě paní Karmínové sestavuji a vysvětluji právní pravidlo, proč může jako snacha podat stížnost za paní Rumělkovou. V původním znění (v bodu 5) se paní Karmínová dozvěděla pouze, že „v případě, že se jedná o podání stížnosti osobou blízkou, je současně nutné prokázat, že tato osoba je ve vztahu k pacientovi osobou blízkou“. To je vše. Paní Karmínová se musela dovtípit, že je osobou blízkou a že to musí prokázat. Úřad jí nijak nepomohl.

Při psaní zároveň zachovávám pravidla příručky pro psaní, například píšu se slovesy, trpný rod jen s rozmyslem, píšu „my“ za úřad, vypouštím slovní vatu, vysvětluji odborné výrazy (osoba blízká), píšu krátké věty.

A mám hotový text

Vážená paní Karmínová,

dne 29. 1. 2019 jsme obdrželi Vaši stížnost na péči, kterou Nemocnice Lhota poskytla Vaší tchyni, paní Anně Rumělkové, v období od 27. 12. 2018 do 14. 1. 2019.

Prozatím se nemůžeme Vaší stížností zabývat, ale poradíme Vám, co můžete dělat:

 1. Nejprve podejte stížnost na péči o Vaši tchyni přímo nemocnici.

  Podle zákona si musíte na zdravotní péči stěžovat nejprve samotnému poskytovateli zdravotních služeb, tedy nemocnici (§ 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Nemocnice musí Vaši stížnost vyřídit do 30 dní a lhůtu může prodloužit o dalších 30 dní, pokud prodloužení odůvodní (§ 93 odst. 3 zákona o zdravotních službách).

 2. Budete-li stížnost podávat, musíte doložit, že jste blízkou osobou paní Anny Rumělkové.

  Stížnost na poskytovatele zdravotních služeb může podat i osoba blízká pacientovi, který zemřel (§ 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách). Jako snacha paní Rumělkové jste podle občanského zákoníku její osoba blízká, proto za ni stížnost podat můžete. To, že jste snacha paní Rumělkové, však musíte nemocnici prokázat, třeba rodným listem Vašeho manžela a Vaším oddacím listem.

  Ve stížnosti nezapomeňte uvést dále:

  • svoje jméno a příjmení
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování
  • svůj podpis (vlastnoruční či elektronicky uznávaný).
 3. Teprve pokud byste nebyla spokojená s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila, můžete se znova obrátit na nás.

  Pokud byste nebyla spokojena s tím, jak nemocnice stížnost vyřídila, nebo pokud by nemocnice stížnost nevyřídila včas, můžete se na nás znovu obrátit. V tom případě nám pošlete v kopii svou stížnost nemocnici i odpověď nemocnice, případně další dokumenty, které považujete za důležité.

Na našich webových stránkách najdete další informace o stížnostech na poskytování zdravotní péče.

S pozdravem

Mgr. František Razítko

ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví