Podpora účinného systému sledování nucených návratů

Obrázek zobrazuje logo EU s textem Financováno Evropskou unií - AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Kancelář veřejného ochránce práv vykonává na základě zákona o veřejném ochránci práv sledování výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (sledování vyhoštění).

Smyslem sledování vyhoštění je zabezpečení respektování práv zajištěných a vyhošťovaných cizinců a také dodržování mezinárodních závazků České republiky v této oblasti. Sledování vyhoštění přispívá ke zvyšování standardů zacházení s vyhošťovanými osobami a posiluje ochranu zvlášť zranitelných osob, jako jsou zejména nezletilí, nezletilí bez doprovodu, osoby se zdravotním postižením, starší lidé, těhotné ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi a osoby, které byly mučeny, znásilněny nebo vystaveny jiné závažné formě psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.

Kancelář od 1. listopadu 2016 realizuje tříletý projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora fungování nezávislého a účinného systému pro sledování nucených návratů cizinců podle článku 8 odst. 6 návratové směrnice. Realizací projektu dojde k podpoře ochrany práv cizinců (včetně zranitelných osob), k posílení kontroly zacházení s cizinci v procesu jejich navrácení, k zefektivnění boje proti nedovolenému přistěhovalectví a šíření dobré praxe v oblasti návratových operací. Za tímto účelem je v rámci projektu naplánováno navýšení počtu návratů, které budou monitorovány zaměstnanci Kanceláře, na 40 za každý rok trvání projektu. Veškeré identifikované problematické aspekty návratových operací či systematické nedostatky zjištěné v rámci intenzivního monitoringu, tj. formální i materiální stránky realizace nuceného návratu, budou zapracovány do písemné zprávy. V případě pochybení budou poskytnuta doporučení k nápravě. Tímto způsobem dojde k posílení fungování nezávislého a účinného systému pro sledování nucených návratů cizinců.

Projekt Podpora účinného systému sledování nucených návratů, registrační číslo AMIF/8/02, je spolufinancován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.