AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

22 % k rovnosti: Rovnost žen a mužů se zaměřením na (ne)rovné odměňování

celým názvem Rovnost žen a mužů se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů

(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702, Operační program Zaměstnanost, Výzva 03_15_009 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů)

Systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (mj. ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv) se zaměřuje na (ne)rovnost žen a mužů na trhu práce, specificky na problematiku rozdílného odměňování žen a mužů, které představuje zásadní a dlouhodobý problém nejen České republiky, ale celé Evropské unie. ČR se navíc v rámci EU řadí k té skupině zemí, v níž je rozdíl v odměňování nejvyšší (zatímco v roce 2014 činil průměr Evropské unie 16,7 %, ČR na tom byla takřka o 6 % hůře – rozdíl zde dosahoval celých 22,5 %). V návaznosti na tuto skutečnost projekt navrhuje systémové řešení problému genderových nerovností v odměňování, které v České republice doposud chybí, a je v mnohých ohledech inovativní.

Hlavním cílem projektu je:

  • zahájit proces snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR
  • propojit a aktivizovat hlavní aktéry a aktérky tohoto jevu; a to za účelem

– změnit současnou neuspokojivou situaci

– zvýšit povědomí o problému a o jeho komplexnosti

– navrhnout a v praxi ověřit inovativní nástroje a přístupy k řešení dané problematiky

Více o aktuálním dění v projektu, jeho zaměření, aktivitách, výstupech i problematice jako takové se dozvíte na www.rovnaodmena.cz.

Na obrázcích jsou loga EU, MPSV a Rovné odměny.