AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Trvalý pobyt

Účelem konference je analyzovat z různých úhlů pohledu současnou právní úpravu trvalého pobytu státního občana České republiky a přinést náměty k její změně.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci na téma

Trvalý pobyt

která se koná ve čtvrtek dne 25. října 2007 od 9:30 hod ve velkém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem konference je analyzovat z různých úhlů pohledu současnou právní úpravu trvalého pobytu státního občana České republiky a přinést náměty k její změně.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

8:45 – 9:30 hod Registrace účastníků

9:30 – 9:45 hod Zahájení

9:45 – 10:00 hod

Obecnější problémy trvalého pobytu ve vazbě na ústavní právo

Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu

10.00 – 11:00 hod Diskuse

11:00 – 11:15 hod Přestávka

11:15 – 11:30 hod

Trvalý pobyt občana na adrese sídla ohlašovny

JUDr. Zdeněk Němec, ředitel odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR

11:30 – 12: 30 hod Diskuse

12:30 – 13:15 hod Oběd

13:15 – 13:30 hod

Praktické problémy správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

JUDr. Alena Kozlová, vedoucí oddělení správních činností Magistrátu hlavního města Prahy

13:30 – 14:30 hod Diskuse

14:30 – 14:45 hod Přestávka

14:45 – 15:00 hod

Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

JUDr. Miloš Valášek, Kancelář veřejného ochránce práv

15:00 – 15.45 hod Diskuse

15:45 – 16:00 hod Závěr

Organizační informace:

 • Toto pozvání spojené s předběžným programem a přihláškou k účasti je zasíláno vybraným městským a obecním úřadům, všem magistrátním městům, všem krajským úřadům, ministerstvu vnitra, ředitelství služby cizinecké pohraniční policie, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Nejvyššímu správnímu soudu, příslušným výborům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Svazu měst a obcí, Sdružení nájemníků ČR, Občanskému sdružení majitelů domů, Exekutorské komoře ČR, České advokátní poradně, katedrám správního práva právnických fakult a některým nevládním organizacím. Naleznete je též na webových stránkách ochránce www.ochrance.cz/
 • K účasti na konferenci je třeba se přihlásit zasláním přiložené přihlášky a uhrazením účastnického poplatku.
 • Pokud budete chtít vystoupit nejen v rámci diskuse, ale též s vlastním stručným, zhruba desetiminutovým, příspěvkem, uveďte prosím v přihlášce též jeho název. Vítáno je zaslání podrobnějšího zaměření příspěvku, např. ve formě power pointové prezentace. (Není podmínkou.) Výběr příspěvků si však s ohledem na předpokládaný počet účastníků vyhrazuje pořadatel.

Případné náměty diskusních příspěvků:

 • Trvalý pobyt na území ČR jako hmotně právní podmínka práv a povinností
 • Místo trvalého pobytu jako kritérium pro určení místní příslušnosti
 • Trvalý pobyt a rozpočty obcí
 • Občané s místem trvalého pobytu evidovaným na adrese ohlašovny pobytu a doručování v řízení zahájeném nikoliv z jejich iniciativy
 • Určení místa trvalého pobytu občana v době jeho narození
 • Místo trvalého pobytu občana a trvalého pobytu cizince – srovnání
 • Bylo by stanovení povinnosti hlásit pobyt v místě, kde se občan převážně zdržuje, porušením svobody pohybu a pobytu?
 • Místo trvalého pobytu evidované v bytové jednotce, definice adresy
 • Odborným garantem konference je JUDr. Miloš Valášek, vedoucí oddělení veřejného pořádku, justice a financí Kanceláře veřejného ochránce práv (valasek@ochrance.cz; tel. 542 542 343).
 • Vzhledem k omezené kapacitě sálu zvolte prosím za Vaši instituci nejvýše dva zástupce.
 • Účastnický poplatek za osobu činí 130 Kč. Je v něm zahrnuto občerstvení, káva, minerálka, oběd. Oběd bude podáván v budově Kanceláře veřejného ochránce práv. Účastnický poplatek je nutno uhradit bankovním převodem na účet č. 41123621/0710 (kód ČNB), variabilní symbol – 333, a to nejpozději do 5. 10. 2007. Do „zprávy pro příjemce“ prosím uveďte příjmení toho, za nějž je účastnický poplatek hrazen.
 • Vyplněnou přihlášku zašlete prosím nejpozději do 16. 9. 2007 na e-mailovou adresu horakova@ochrance.cz nebo faxem na 542 542 772. 
 • Kontaktní osoba: PhDr. Marcela Horáková, tel. 542 542 784, 606 659 652 
 • Přihlášení účastníci obdrží koncem září 2007 podrobnější program konference a další organizační informace.

Sborník z konference najdete v části Publikace – Sborníky z konferencí