AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

SEMINÁŘ: Poznatky ze systematických návštěv léčeben pro dlouhobě nemocné (Praha)

Cílem semináře Poznatky ze systematických návštěv léčeben pro dlouhodobě nemocné, které proběhl dne 13. června 2019 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, bylo přiblížit účastníkům a účastnicím (zejména pracovníkům a pracovnicím léčeben) problémy, se kterými se veřejná ochránkyně práv nejčastěji setkává během návštěv léčeben pro dlouhodobě nemocné. Návštěvy ochránkyně vykonává jako tzv. národní preventivní mechanismus za účelem prevence špatného zacházení s pacienty. 

Pozornost byla věnována především následujícím tématům:

  • přístup k pacientovi,
  • personální a materiálně-technické požadavky na péči poskytovanou v léčebnách,
  • zásady bezpečné ošetřovatelské péče.

PROGRAM SEMINÁŘE ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • I. blok

   - systematické návštěvy ochránce v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

   - vybavení pokoje, koupelny a toalet, prostředí léčebny

   - stanovování úhrad za pobyt

   - požadavky na personální zabezpečení péče v léčebně

  • II. blok

   - prevence malnutrice a dehydratace

   - mikčí režim

   - ordinace, příprava a podání léků

   - zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace

  • III. blok

   - lékařské tajemství 

   - pacient jako partner

   - udělování souhlasu s hospitalizací a s poskytováním zdravotních služeb

   - používání omezovacích prostředků

   - prevence pádů a používání postranic

  • IV. blok

   - kožní defekty, dekubity

   - rehabilitace, aktivizace pacientů

   - péče o umírající, paliativní péče