AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Rodina a dítě

Účelem konference je představit sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Rodina a dítě“ a analyzovat aktuální problémy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a ústavní výchovy.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Rodina a dítě

která se koná v pondělí 25. února 2008 od 9: 30 hod. ve velkém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem konference je představit sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Rodina a dítě“ a analyzovat aktuální problémy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a ústavní výchovy.

PROGRAM KONFERENCE

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45

Zahájení konference

JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv

9:45 – 10:10

Odnětí dětí (pochybení v postupu OSPOD, judikatura ESLP)

Mgr. Klára Panovská, Kancelář veřejného ochránce práv

10:10 – 10:30

Aktuální problémy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí

10:30 – 10:40 Diskuse

10:40 – 10:55 Přestávka na kávu

10:55 – 11:20

Poznatky veřejného ochránce práv z návštěv zařízení pro výkon ústavní i ochranné výchovy

Mgr. Hana Zaplatílková, Kancelář veřejného ochránce práv

11:20 – 11:45

Koncepce transformace ústavní a ochranné výchovy

zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

11:45 – 12:05 Diskuse

12:05 – 13:05 Oběd

13:05 – 13:20 Tisková konference

13:20 – 13:45

Právo dítěte na styk s oběma rodiči

JUDr. Alice Žižlavská, Kancelář veřejného ochránce práv

13:45 – 14:15

Rozhodovací praxe soudů

JUDr. Hana Nová, Obvodní soud pro Prahu 8

14:15 – 14:25 Diskuse

14:25 – 14:35 Přestávka na kávu

14:35 – 14:50

Výživné – vymáhání výživného z ciziny

Mgr. Jiří Foral, Kancelář veřejného ochránce práv

14:50 – 15:15

Problémy při vymáhání výživného

zástupce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

15:15 – 15:35 Diskuse

15:35 Ukončení konference

Organizační informace a pokyny

  • Toto pozvání, spojené s programem a přihláškou k účasti, je zasíláno všem krajským úřadům a magistrátním městům, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu spravedlnosti, Soudcovské unii ČR, státním zástupcům vykonávajícím dohled nad dozorem dodržování právních předpisů při výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, České advokátní komoře, vybraným diagnostickým a výchovným ústavům, Asociaci dětských domovů, vybraným nevládním organizacím. Naleznete je též na webových stránkách ochránce www.ochrance.cz.
  • K účasti na konferenci je třeba se přihlásit zasláním přiložené přihlášky a uhrazením účastnického poplatku.
  • Odborným garantem konference je Mgr. Klára Panovská, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv (panovska@ochrance.cz; tel: 542 542 386).
  • Účastnický poplatek za osobu činí 130 Kč. Je v něm zahrnuto občerstvení, káva, minerálka, oběd. Oběd bude podáván v budově Kanceláře veřejného ochránce práv. Účastnický poplatek je nutno uhradit bankovním převodem na účet č. 41123621/0710 (kód ČNB), variabilní symbol – 444, a to nejpozději do 15. 2. 2008. Do „zprávy pro příjemce“ prosím uveďte příjmení toho, za nějž je účastnický poplatek hrazen.
  • V případě, že Vaše organizace vysílá více účastníků, použijte stejný variabilní symbol.
  • Současně s přihláškou vyplňte prosím údaje na Dokladu o úhradě účastnického poplatku – pouze údaje v orámované části. Tento doklad bude po potvrzení dodavatelem sloužit pro vysílající organizaci jako potvrzení o účasti na konferenci a úhradě účastnického poplatku.
  • Vyplněnou přihlášku zašlete prosím nejpozději do 15. 2. 2008 na e-mailovou adresu mailto:horakova@ochrance.cz nebo faxem na 542 542 772. 
  • Kontaktní osoba: PhDr. Marcela Horáková, tel. 542 542 784, 606 659 652.