AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

KULATÝ STŮL: Aktuální témata problematiky hluku v komunálním prostředi (Brno)

Cílem kulatého stolu Aktuální témata problematiky hluku v komunálním prostředí, který proběhl dne 19. listopadu 2019 ve Velkém konferenčním sále Otakara Motejla, byla vzájemná výměna zkušeností z aplikace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon“), a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“), v návaznosti na další právní předpisy. Diskutována byla aktuální problematická témata hluku v komunálním prostředí, aplikační nejasnosti zákona i nařízení vlády a jejich praktické řešení.

Mezi hlavní témata patřila prezentace výsledků výzkumného šetření, které veřejná ochránkyně práv provedla v tomto roce a jež se týkalo efektivity státního zdravotního dozoru při využití vybraných preventivních a sankčních nástrojů zákona. Kulatý stůl přispěl k diskusi ohledně možností orgánů ochrany veřejného zdraví aktivně ovlivňovat postupy provozovatelů nadlimitního zdroje hluku nástroji státního zdravotního dozoru se zaměřením na časově omezená povolení a jejich odejmutí, na pokuty za přestupek a jejich výši v případě opakovaných deliktů, jakož i na pozastavení provozu nebo používání zdroje hluku nebo pozastavení výkonu činnosti zdroje hluku

V odpoledním bloku jsme se zaměřili na problematiku sdílené odpovědnosti více provozovatelů zdrojů hluku. V rámci diskuse byly předmětem kulatého stolu i další aktuální témata preventivního a následného dozoru orgánů ochrany veřejného zdraví (viz blíže rámcový program). Po uvedení tématu pracovníky a pracovnicemi Kanceláře veřejného ochránce práv byla volena forma řízené panelové diskuse. 

PROGRAM KULATÉHO STOLU ZAHRNOVAL TYTO TEMATICKÉ OKRUHY:

  • Prezentace výzkumného šetření
  • Časově omezená povolení a jejich odejmutí 
  • Pokuty za přestupek a jejich výše v případě opakovaných deliktů, pozastavení provozu nebo používání zdroje hluku, pozastavení výkonu činnosti zdroje hluku
  • Sdílená odpovědnost více provozovatelů zdrojů hluku, platný právní stav a stav de lege ferenda 
  • Diskuse k vybraným aktuálním tématům ochrany před hlukem v komunálním prostředí (např. hluk ze střelnic a „sportovních“ letišť, užívání staveb – hluk z tepelných čerpadel, hluk z pravidelných hudebních produkcí ve stavbě ad. 

POZVÁNKA S PROGRAMEM ZDE.