AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Statut Kanceláře veřejného ochránce práv

Na základě § 25 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává veřejný ochránce práv tento statut:

čl. I

(1) Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „Kancelář") plní v souladu s § 25 odst. 1 zákona úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv (dále jen „ochránce“).

(2) Kancelář je organizační složkou státu podle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“).

(3) Kancelář je v hospodářských, pracovněprávních a dalších vztazích v rámci § 25 odst. 1 zákona oprávněna jménem státu jednat, nabývat práv a zavazovat se.

(4) Kancelář hospodaří s rozpočtovými prostředky samostatné kapitoly státního rozpočtu.

(5) Sídlem Kanceláře je Brno, Údolní 39, 602 00.

čl. II

(1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává a o jehož pracovněprávních věcech rozhoduje ochránce. Svou činnost vykonává vedoucí Kanceláře v souladu s vnitřními řídícími akty ochránce a jemu za ni odpovídá. Ochránce může na přechodné období pověřit vedením Kanceláře některého z jejích zaměstnanců.

(2) Vedoucí Kanceláře jedná jménem Kanceláře a zastupuje ji navenek. Plní podle zákona č. 219/2000 Sb. funkci vedoucího organizační složky státu. Ve věcech nakládání s majetkem postupuje v souladu s tímto zákonem.

(3) Vedoucí Kanceláře plní podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům Kanceláře funkci statutárního orgánu zaměstnavatele a je nadřízeným všech zaměstnanců Kanceláře.

čl. III

Podrobnosti o organizační struktuře Kanceláře a o oprávněních a působnosti jednotlivých organizačních útvarů a zaměstnanců Kanceláře upravuje Organizační řád, který je přílohou tohoto Statutu. Organizační řád a metodické pokyny vydává ochránce. Ostatní vnitřní řídící akty Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře. Podrobnosti upraví Metodický pokyn ochránce k systému vnitřních řídících aktů ochránce a vedoucího Kanceláře.

čl. IV

Ochránce zmocňuje vedoucího Kanceláře k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech, které se týkají působnosti ochránce vyplývající ze zákona. Podrobnosti stanoví vnitřní řídící akt vedoucího Kanceláře.

čl. V

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. března 2013. Současně se ruší Statut Kanceláře ze dne 31.1.2001.

V Brně dne 25. února 2013

JUDr. Pavel Varvařovský