Pravidla elektronické komunikace

Elektronická podatelna Kanceláře veřejného ochránce práv je určena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě doručovaných Kanceláři veřejného ochránce práv nebo veřejnému ochránci práv a jeho zástupci.

Podání v elektronické podobě je možné učinit těmito způsoby (všechny jsou rovnocenné):

a) elektronickou poštou (e-mailem) na adresu elektronické podatelny podatelna@ochrance.cz

b) pomocí interaktivního on-line formuláře na portal.ochrance.cz.

c) zasláním datové zprávy prostřednictvím informačního systému datových schránek provozovaného Českou poštou, s. p., ID datové schránky Kanceláře veřejného ochránce práv: jz5adky

d) osobním doručením technického nosiče dat na podatelnu Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno v době pondělí až pátek v době od 8:00 do 16:00 hodin a následným zkopírováním příslušných dat do úložiště Kanceláře nebo zasláním nosiče poštou na výše uvedenou adresu

Přípustné typy nosičů:

  • datový disk s rozhraním USB
  • CD popř. DVD

Technický nosič zaslaný poštou Vám bude vrácen jen na výslovné požádání, při osobním doručení  bude nosič vrácen obratem po zkopírování příslušných dat do datového úložiště podatelny.

Celková velikost příchozí zprávy zasílané elektronickou poštou (e-mailem) a pomocí interaktivního on-line formuláře webové podatelny je omezena na maximálně 20 MB (včetně případných příloh). Stejné pravidlo jak je výše uvedeno platí pro předávané datové soubory na technických nosičích.

Seznam povolených formátů datových zpráv (odesílatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

txt, html, doc, rtf, pdf, xls, jpeg, tiff, htm, docx, xlsx, tif, png, jpg, odt, ods, gif, xml, zfo, msg, eml, p7s, mp3, wav, mpeg, mpg.

Adresa umístění elektronické i klasické podatelny:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 BRNO

Potvrzování doručených zpráv

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání elektrickou poštou, vyrozumí o tom odesílatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání nejpozději následující pracovní den. Zpráva je podepsána e- značkou Kanceláře veřejného ochránce práv. Zpráva obsahuje níže uvedený text:

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito základními údaji:
Datum podání:
Předmět obsahu zprávy:
Datum zaevidování:
Vaše evidenční údaje:
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

Do tohoto textu jsou při odeslání vloženy údaje o přijatém konkrétním podání.

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem, apod.:    

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, apod.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Seznam právních předpisů, podle kterých je v Kanceláři veřejného ochránce práv upravena komunikace v elektronické podobě:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@ochrance.cz, případně volejte na tel. 542 542 111.

Seznam zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Mgr. Bc. Libuše Kuncová

Elektronický podpis

Pokud ochránce odesílá stěžovateli zprávu v elektronické podobě, přiložený dokument je vždy opatřen elektronickým podpisem ochránce. Příjemce může dokument libovolně kopírovat nebo jej přeposílat (např. jiným úřadům). Elektronický podpis a tedy právní váha dokumentu zůstanou zachovány. Bude-li však v dokumentu provedena sebemenší změna, elektronický podpis automaticky a nevratně zanikne.