AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Zmeškání lhůty pro nahlížení do spisu lze napravit po skončení nouzového stavu

Pokud někdo v důsledku nařízených omezujících opatření nemůže ve stanovené lhůtě nahlédnout do spisu, má možnost své právo uplatnit po ukončení nouzového stavu. Nepřijde tím o možnost získat informace o aktuálním stavu správního řízení a zvolit pak účinný způsob ochrany svých práv a zájmů.

I za současného nouzového stavu mají lidé zachováno právo nahlížet do spisu včetně práva na pořízení kopie ze spisu či jeho části. Nahlížet je možné nejen do spisů v neukončených (běžících) správních řízení, ale i do spisů již pravomocně ukončených řízení. Obecně platí, že účastník správního řízení má vždy právo na to, aby mu správní orgán umožnil nahlédnout do spisu a pořídil mu kopie listin ze spisu. Jiné osoby tj. osoby, které nemají postavení účastníka řízení, mají právo nahlédnout a požadovat kopie ze spisu tehdy, pokud k nahlížení prokáží právní či jiný vážný důvod. Pokud úřad neumožní nahlédnutí, musí o tom rozhodnout usnesením o odepření nahlédnutí do spisu a usnesení žadateli oznámit (doručit je).  Proti usnesení o odepření nahlížení do spisu je možné se bránit odvoláním ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení usnesení.

Výkonem tohoto práva nahlížet do spisu lze získat informace o aktuálním stavu konkrétního správního řízení, či další podstatné informace, které umožní následně zvolit účinný způsob ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Ombudsman upozorňuje, že i v době vyhlášeného nouzového stavu mají lidé právo nahlížet do spisu včetně práva na pořízení kopie ze spisu či jeho části. Pokud v důsledku nouzového stavu resp. opatření, které byla v souvislosti s nouzovým stavem nařízena, nemohou ve stanovené lhůtě učinit konkrétní procesní úkon např. nahlédnout do spisu nebo se odvolat proti usnesení o odepření nahlédnutí do spisu, mohou požádat o prominutí zmeškání úkonu. Žádost o prominutí zmeškání úkonu lze podat k správnímu úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu. Současně s tím je ale třeba také učinit daný procesní úkon např. podat odvolání. Více informací k posuzování běhu lhůt a možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

Poskytnout lze i kopii projektové dokumentace

Ombudsman se zejména v oblasti stavebního práva poměrně často setkává s otázkou, zda a v jakých případech je stavební úřad povinen poskytnout osobě, která o to požádá, kopii projektové dokumentace stavby. Zákonodárce již od roku 2007 do stavebního zákona zakotvil, že stavební úřad je oprávněn poskytnou kopii projektové dokumentace jen v případě, pokud žadatel předloží souhlas projektanta či vlastníka stavby. Ochránce dané ustanovení stavebního zákona kritizoval jako nadbytečné a omezující procesní práva osob. Ochránce dlouhodobě zastává právní názor, že kopii projektové dokumentace lze poskytnou, i když s tím vlastník stavby či projektant nesouhlasí. Stavební úřad tak může učinit a projektovou dokumentaci poskytnout, pokud tím nepřiměřeně nezasáhne do práv těchto osob. Uvedený názor ochránce posléze potvrdil i Nejvyšší správní soud. (ze dne 23. 7. 2019, čj. 2 As 256/2017-48, www.nssoud.cz ).  

Vytisknout

Zpět na aktuality