AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Zástupkyně ochránce žádá zákaz užívání honitby Obora Radějov jako obory

Zástupkyně ochránce ukončila šetření ve věci práva myslivosti v oboře Radějov vydáním závěrečného stanoviska s návrhem opatření k nápravě. Šetření vedla z vlastní iniciativy na základě informací o vysokém překročení normovaných stavů zvěře a neetickém hromadném odlovu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že obora Radějov se nachází v CHKO Bílé Karpaty, kde je z důvodu ochrany přírody zvýšený zájem na tom, aby normované stavy zvěře nebyly překračovány.

Tyto informace byly šetřením potvrzeny. Orgány státní správy pověřené správou myslivosti, zejména Městský úřad Veselí nad Moravou, byly ve věci nečinné a neuplatnily svoje kompetence, které by vedly k nápravě.

Městskému úřadu Veselí nad Moravou zástupkyně ochránce vytýká, že neposoudil, zda je honitba v souladu se zákonem, především neověřil vlastnická prává k pozemkům zahrnutým do obory. Městský úřad dále nezjistil při terénních obchůzkách nadměrné poškození lesa zvěří, přestože k těmto závěrům opakovaně docházela Česká inspekce životního prostředí. Jako orgán státní správy myslivosti tak nezahájil správní řízení, v němž mohl rozhodnout o snížení stavu zvěře, a to ani poté, kdy už prokazatelně o poškození lesů věděl. Řízení zahájil až v důsledku šetření zástupkyně ochránce. Ke způsobu, jakým došlo v únoru 2009 k odlovu daňků, se sice vyjádřil negativně, ale dále se věcí nezabýval, i když je k tomu ze zákona oprávněn.

Bohužel také Správa CHKO Bílé Karpaty tolerovala existenci obory, přestože její vliv na přírodu byl v posledních letech prokazatelně negativní. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny má přitom Správa CHKO možnost užívání obory výrazně omezit nebo zakázat i přesto, že byla její činnost povolena jinými správními orgány. K tomuto řešení však Správa CHKO až dosud nepřistoupila.

Vzhledem k tomu, že zjištění zástupkyně ochránce nebyla dotčenými orgány státní správy plně akceptována a nedošlo z jejich strany ani k přijetí kroků k odstranění pochybení, přistoupila zástupkyně ochránce k formulování závěrečného stanoviska i s návrhem konkrétních opatření a žádá orgány státní správy o jejich realizaci.

Správu CHKO Bílé Karpaty žádá mj., aby zahájila řízení podle ustanovení § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny o zákazu užívání honitby Obora Radějov jako obory. Kromě toho, že je existence obory na území CHKO Bílé Karpaty zcela zřejmě v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, má Správa CHKO i dostatek informací o tom, že dopady obory na chráněné ekosystémy jsou značně negativní a přesvědčivě došlo k naplnění předpokladu nevhodnosti intenzivního chovu zvěře v CHKO.

Městský úřad Veselí na Moravě zástupkyně ochránce vyzývá, aby vyhověl návrhu Správy CHKO a nařídil uživateli honitby postupné snižování stavů zvěře (daňčí, srnčí, černé) tak, aby na konci mysliveckého roku 2010, tj. v březnu 2011, dosahovaly počty zvěře minimálních stavů.

Posuzování souladu honitby se zákonem o myslivosti

Nejzávažnějším zjištěním zástupkyně ochránce je skutečnost, že u honitby Obora Radějov nedošlo k uvedení do souladu podle zákona o myslivosti a honitba proto právně zanikla.

Při posuzování souladu honitby se zákonem o myslivosti je třeba, aby byl naplněn především požadavek plochy a souvislosti honebních pozemků. Znamená to, že u takových honebních pozemků musí existovat buď jediný vlastník, nebo musí být majitelé pozemků sdruženi do honebního společenstva. Honitba Obora Radějov se však nachází na pozemcích různých vlastníků bez toho, že by tito tvořili honební společenstvo nebo že by tyto pozemky byly a mohly být k honitbě zákonným způsobem přičleněny. Honitba proto nebyla uvedena do souladu a k 31. 3. 2003 tedy právně zanikla.

Celý text stanoviska je k dispozici zde.

Vytisknout

Zpět na aktuality