Zveřejněno Tisková zpráva

Zasedání poradního orgánu pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením

Ve středu 27. ledna se sešel poprvé v tomto roce poradní orgán pro monitorování práv lidí s postižením. Setkání se vzhledem k epidemii konalo online. Hlavním tématem jednání bylo zaměstnávání a práce lidí s postižením a problémy, kterým na pracovním trhu čelí. Na jednání byla diskutována také aktuální problematika týkající se přístupnosti testovacích a očkovacích míst pro lidi s postižením. V této věci se zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která poradnímu orgánu předsedá, obrátila na ministra zdravotnictví. Zvolen byl také nový místopředseda poradního orgánu, jímž se stal právník Jiří Černý.

Důležitým tématem, které vzešlo od jednoho z členů poradního orgánu, byla otázka přístupnosti míst pro testování a očkování proti koronaviru pro lidi s postižením. Mnohá tato místa totiž nejsou bezbariérová a znemožňují lidem s postižením dostat se k testování. Krom fyzických bariér naráží mnozí lidé s postižením také na bariéry komunikační, kdy jim nejsou informace poskytovány ve srozumitelné a přístupné podobě. Hrozí přitom, že na stejný problém budeme narážet také v případě očkování. 

K tomu se vyjádřila zástupkyně ombudsmana: “V této věci jsem se již obrátila na ministra zdravotnictví, kdy jsem mu mimo jiné napsala, aby při zřizování testovacích a očkovacích center reflektoval potřeby lidí s omezenou mobilitou. Požádala jsem ho, aby mi sdělil, zda došlo v této věci k nápravě a jakým způsobem tento problém hodlá systémově řešit. Také jsem ministra vyzvala, aby do prioritní skupiny k očkování byli vedle sociálních pracovníků zahrnuti také veřejní opatrovníci, stejně tak klienti denních a týdenních stacionářů.”

Hlavním tématem jednání pak byla otázka zaměstnávání lidí s postižením. Probrány byly například otázky týkající se podpory podnikání nebo školení pracovníků úřadů práce, které by směřovalo ke změně jejich přístupu k osobám se zdravotním postižením, podpora IT firem při rekvalifikaci lidí se zdravotním postižením nebo přetrvávající ostrakizace lidí s duševním onemocněním.

Poradní orgán k tématu práce a zaměstnání přijal závěrečné usnesení. V něm vzal na vědomí všechny aktivity ombudsmana v oblasti naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Dále doporučil ombudsmanovi, aby seznámil veřejnost s výsledky výzkumu o zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Doporučil ombudsmanovi, aby zahájil dialog s orgány státu, které jsou odpovědné za dodržování povinnosti zaměstnávat lidi s postižením ve veřejném sektoru. Vyzval ochránce, aby do konce roku 2021 vydal a zveřejnil doporučení určené zaměstnavatelům, v němž by shrnul vhodné a osvědčené postupy vedoucí ke zvýšení podílu lidí s postižením zaměstnaných ve veřejném sektoru. Požádal také ombudsmana, aby ho průběžně informoval o tom, jak bylo toto usnesení do činnosti ochránce prakticky promítnuto a jaké konkrétní výsledky přinesly jednotlivé kroky. 

Jak již bylo zmíněno, novým místopředsedou poradního orgánu se stal Jiří Černý, který je, mimo jiné četné aktivity, právníkem odborného sociálního poradenství, kde především zastupuje u soudů lidi s psychickým postižením či duševním onemocněním v soudních řízeních o nezpůsobilosti zletilého právně jednat. Zaměřuje se také na lidská práva nebo na naplňování principů přístupnosti webů, služeb či veřejného prostoru pro všechny. 

Vytisknout

Zpět na aktuality