AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Zápisy do mateřských škol: přehled doporučení pro rodiče a ředitelky a ředitele školek

Rodiče dětí stejně jako ředitelky a ředitelé mateřských škol si často nejsou jistí, jaké jsou práva a povinnosti jednotlivých stran. Přinášíme proto jejich přehled, který pomůže rodičům s nástupem jejich potomka do předškolního vzdělávání. Ředitelkám a ředitelům škol zase ujasní, jak stanovit kritéria výběru dětí tak, aby neporušovali zákon a zajistili všem dětem rovný přístup ke vzdělání.

Toto doporučení je určeno zejména ředitelkám a ředitelům mateřských škol, jejichž zřizovatelem jsou obce či svazky obcí, krajským úřadům, které posuzují odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte, zřizovatelům, České školní inspekci, rodičům dětí a široké veřejnosti. 

Z doporučení pro rodiče a jiné zákonné zástupce dětí

 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let. Přihlaste je k zápisu, který se koná v období od 2. května do 16. května (konkrétní termín a místo se dozvíte v mateřské škole).
 • V odůvodněných případech můžete své dítě vzdělávat individuálně (např. doma či v lesní mateřské škole nezapsané ve školském rejstříku). Vaše dítě pak bude do mateřské školy docházet pouze na ověření úrovně vzdělání za podmínek stanovených školním řádem. Účast dítěte u tohoto ověření jste povinni zajistit.
 • Přihlaste své dítě k trvalému pobytu v místě vašeho skutečného bydliště. Jen tak zajistíte dítěti právo na přednostní přijetí do mateřské školy, v jejíž spádové oblasti žijete.
 • Pokud nemá vámi zvolená mateřská škola kapacitu pro přijetí všech spádových dětí, ředitelka či ředitel musí upřednostnit děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání, či děti s právem přednostního přijetí před vaším. Mezi dětmi, které nedosáhly věkové hranice pro přednostní přijetí, lze upřednostnit starší děti před mladšími.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se písemně odvolat. Účastníkem řízení, a tedy osobou podávající odvolání, je dítě – vy je pouze v řízení zastupujete jako zákonní zástupci.
Z doporučení pro ředitelky a ředitele mateřských škol

 • Kritéria je vhodné zveřejnit jak na webových stránkách školy, tak na informační desce školy přístupné veřejnosti.
 • Rozhodnutí o nepřijetí musí být řádně odůvodněné. Konstatování, že dítě nepřijímáte z kapacitních důvodů nebo kvůli nedostatečnému počtu bodů, nestačí.
 • Na všechny děti se vztahuje povinnost podrobit se stanoveným druhům pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pouze u dětí s povinností předškolního vzdělávání není splnění této povinnosti podmínkou pro přijetí do mateřské školy.
 • Pokud nemáte dostatečnou kapacitu, kontaktujte zřizovatele.
 • Spádové děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání, přijměte přednostně. Dále přijměte děti s právem přednostního přijetí, tedy spádové děti, které dosáhly před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (od roku 2018), resp. druhého roku věku (od roku 2020).
 • Za určitých okolností můžete následně zvýhodnit děti na základě věku, docházky sourozence do mateřské školy, zaměstnanosti rodičů, sociální situace dítěte nebo sdílení alternativního pedagogického přístupu.
 • Mezi nevhodná kritéria patří pořadí přijetí přihlášky, vzdálenost bydliště či místa trvalého pobytu od mateřské školy nebo zdravotní stav dítěte. Raději je nepoužívejte.

Stejně jako v jiných typech vzdělávání je třeba i v předškolním vzdělávání zajistit rovnost a řídit se zákazem diskriminace. Doporučení vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě kterých ředitelky a ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a jejich možné využití pro různé skupiny dětí. Doporučení se věnuje také procesním aspektům rozhodování ředitelek a ředitelů mateřských škol o přijetí či nepřijetí dětí.

Více informací:

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5940 

Vytisknout

Zpět na aktuality