AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je i v současné době možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Zveřejněno Tisková zpráva

Výroční zpráva 2020

Ombudsman zveřejnil výroční zprávu za rok 2020 a informoval o ní Poslaneckou sněmovnu. Ve zprávě shrnuje své poznatky za uplynulý rok, nejčastější podněty a problémy, ale také doporučení ke změnám právních předpisů nebo vydané sankce v případech, kdy nedosáhl nápravy.

V roce 2020 jsme obdrželi celkem 7926 podnětů, přičemž 68 % z nich bylo v působnosti ombudsmana a mohl se tak jimi zabývat. Tradičně nejvíce podnětů se týkalo oblasti sociálního zabezpečení. Následovala oblast stavebnictví a regionálního rozvoje a dále armády, policie a vězeňství. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu podnětů ve věcech cizinců, přestupků nebo daní, poplatků a cel.

Podněty, se kterými se lidé v roce 2020 obrátili na ombudsmana, výrazně ovlivnila epidemie COVID-19. Odrazilo se to v množství stížností na postupy cestovních kanceláří u zrušených zájezdů, nastavení pravidel poskytování kompenzačních bonusů nebo dotací, stížností na pravidla pro přijímání žáků na střední školy, uzavření škol a výuku na dálku. Na ombudsmana se obraceli také lidé kvůli omezení přeshraničního pohybu, nebo lidé, kteří namítali diskriminační nastavení některých opatření pro předcházení epidemie.

Z došlých podnětů jsme v roce 2020 provedli šetření v 671 případech, přičemž ve 490 věcech konstatoval ombudsman pochybení, v 17 případech diskriminaci. Ve většině případů (349) úřady po vydání zprávy o šetření pochybení napravily, v dalších 85 případech úřady chybu nenapravily, ale učinily tak po vydání závěrečného stanoviska s navrženým opatřením k nápravě, které úřad následně přijal. Pouze v 19 případech úřad chybu odmítl napravit a ombudsman tak musel přistoupit k využití sankce, ať už ve formě vyrozumění nadřízeného úřadu nebo v informování veřejnosti. Podali jsme také žalobu ve veřejném zájmu, kterou jsme napadli územní rozhodnutí o umístění výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci. Územní rozhodnutí, které žalobou napadáme, umísťuje stavbu na území ochranného památkového pásma městské památkové rezervace Olomouc a může tak nevratně poškodit historické panorama města.

V rámci prevence špatného zacházení se uskutečnilo 21 systematických návštěv zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě. Byla také vydána zpráva z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Ombudsman realizoval návštěvy také v době epidemie COVID-19. V celkem 13 zařízeních prověřil, jak epidemie zasáhla do života klientů a chodu zařízení, jaká opatření zařízení v souvislosti s epidemií přijala a zda nepřiměřeně nezasáhla do práv pobývajících osob. V žádném zařízení nebylo zjištěno špatné zacházení. Problém jsme však shledali v omezení kontaktu s vnějším světem v podobě zákazů návštěv nebo zákazů vycházení. Speciální pozornost jsme věnovali dětem, pro které jsme vydali dva informační letáky a rovněž jsme se zaměřili na přiblížení práce ombudsmana pro děti prostřednictvím osvětové kampaně.

V oblasti monitorování práv lidí s postižením jsme v roce 2020 zahájili 3 výzkumy a současně byly 4 další výzkumy dokončeny. Dokončené výzkumy se týkaly rozhodování soudů o omezení svéprávnosti, dostupnosti rané péče pro děti s postižením a dále se jednalo o dva výzkumy pokrývající zaměstnávání lidí s postižením. Vydali jsme několik doporučení, jedno z nich se týkalo ochrany práv rodičů s psychosociálním postižením. Zvolen byl nový poradní orgán (ombudsman jej zřizuje ze zákona), který pomáhá s naplňováním Úmluvy OSN o právech lidí s postižením. Zabývali jsme se také 67 podněty, které poukazovaly na různé systémové nedostatky v oblasti práv lidí s postižením, třeba problém opatrovníků, kteří zanedbávali své povinnosti vůči svěřeným osobám se zdravotním postižením. Opakovaně jsme se zabývali problémy vyřazování uchazečů z Úřadu práce kvůli nemoci.

Výroční zpráva obsahuje také 13 legislativních doporučení, která se týkají systémových a dlouhodobých problémů. Mezi nimi je například doporučení na zkrácení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod; zvýšení odměn pěstounů na přechodnou dobu; deinstitucionalizace péče o malé děti; posílení ochrany spotřebitele v oblasti dodávek energií; stížnostní mechanismus v sociálních službách; nebo zrušení subjektivní lhůty pro zahájení přezkumného řízení.

Ombudsman vznesl v roce 2020 celkem 404 připomínek ke 37 materiálům ministerstev. Takřka polovina připomínek (49 %) byla alespoň částečně akceptována, ve 13 % zůstal rozpor. Nejvíce jsme připomínkovali připravovaný stavební zákon, zákon o ochránci práv dětí nebo novelu zákona o zdravotních službách.

Obrázek je infografikou shrnující přehled podnětů za rok 2020.

Časová osa významných momentů

Podali jsme žalobu ve veřejném zájmu, kterou jsme napadli územní rozhodnutí o umístění výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci.
Představili jsme zprávu z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Kromě jiného zde upozorňujeme, že transformace sociálních služeb se téměř zastavila a přestala být společenským a politickým tématem.
Ohradili jsme se proti nestandardnímu a nepředvídatelnému postupu Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s návrhem stavebního zákona.
Upozornili jsme na to, že distribuce ochranných pomůcek a jiných prostředků do sociálních služeb či služeb následné péče, které se poskytovaly seniorům, musí mířit i do zařízení, která o seniory pečují, aniž by měla k činnosti potřebná oprávnění.
Upozornili jsme ministry, že některá z vládních opatření proti COVID-19 dopadají nepřiměřeně na zranitelné skupiny, zejména na ohrožené rodiny, lidi s postižením nebo jejich pečující.
Spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme společně oslovili provozovatele cestovních kanceláří a uvedli přesné postupy, jak by se cestovní kanceláře měly v případě rušení zájezdů kvůli pandemii COVID-19 vůči klientovi zachovat.
Vydali jsme výzkumnou zprávu mapující, jak obce přistupují k individuálním žádostem o vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením. Jen čtvrtina obcí vůči nim projevuje jistou vstřícnost.
Zveřejnili jsme zprávu z návštěv zařízení, která reflektovala dobu pandemie COVID-19. Lidé v zařízeních byli v této době někdy úplně „odříznuti“ od okolí. Omezení návštěv, absence kontaktu s blízkými osobami a mnohdy i nemožnost vycházet z objektu patřily k nejproblematičtějším důsledkům opatření proti šíření onemocnění.
Osvobození bytu v rodinném domě od daně z nabytí nemovitých věcí lze nově uplatnit zpětně. Lidé, kteří si před 1. listopadem 2019 pořídili byt v rodinném domě, mohou osvobození uplatnit, pokud jim ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně. Napravuje se tak několik let trvající nespravedlnost způsobená opomenutím zákonodárce, na kterou jsme dlouhodobě upozorňovali.
Připravili jsme informační leták a video, které dětem jednoduchou formou přibližuje činnost ombudsmana a možnosti, jak jim může pomoci. Dále jsme vydali i druhý leták, který je určený dětem umístěným v dětském domově nebo ve výchovném ústavu. Leták se zaměřuje na práva dětí a nejčastější problémy, se kterými se potkávají.
Vydali jsme sborník Stanovisek: Odstraňování staveb II. Jde o aktualizovanou publikaci pro občany i úřady.
Apelovali jsme na vládu a politickou reprezentaci, aby se zabývaly postupným prodloužením doby důchodového pojištění až na mimořádně přísných 35 let. Povede to k nárůstu počtu seniorů, kterým nevznikne nárok na starobní důchod.
Začali jsme se zabývat stavbou „Nová Masaryčka“ v Praze, abychom prověřili postup úřadů a možné pochybení úřadů.
Vydali jsme výzkum, jak o diskriminaci rozhodují české soudy.
Zveřejnili jsme výzkum rozhodování soudů o podpůrných opatřeních – soudy nejčastěji volí omezení svéprávnosti. Výzkum analyzoval 256 rozhodnutí soudů z let 2013 až 2019.
Spustili jsme podcasty Na kávu s ombudsmanem s radami, jak řešit různé životní situace.
Začali jsme prověřovat činnost orgánů státní správy v souvislosti s úniky závadných látek do řeky Bečvy.
Vypracovali jsme doporučení týkající se kontaktu dětí v pěstounské péči s rodiči, sourozenci a dalšími blízkými. Upozorňujeme zde, že zakázat kontakt s rodičem může pouze soud.

Vytisknout

Zpět na aktuality