AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Veřejná ochránkyně práv v roce 2015: víc problémů rodin s dětmi a seniorů

Výroční zprávou za rok 2015 ochránkyně informuje Poslaneckou sněmovnu o svých poznatcích a trendech, o zajímavých případech, ale také o tématech, jejichž řešení vyžaduje změny na úrovni právních předpisů. Na základě svých poznatků také zformulovala celkem šest témat, jimiž by se měla Poslanecká sněmovna zabývat.

Veřejná ochránkyně práv doporučuje Poslanecké sněmovně, aby změnou právních předpisů zlepšila postavení rodičů žádajících o rodičovský příspěvek nebo o volbu způsobu čerpání příspěvku a aby odstranila znevýhodnění zaměstnanců s výdělkem nižším než minimální mzda při placení zdravotního pojištění. Doporučuje také zajistit kvalitnější péči o seniory, čemuž by napomohlo, kdyby zákon stanovil minimální materiální a personální požadavky na zařízení pobytových sociálních služeb. Rovněž doporučuje, aby byla zrušena povinnost stavebních úřadů řešit namísto soudů časté spory mezi vlastníky a uživateli domů o příjem rozhlasového a televizního vysílání.

Ochránkyně věří, že se jejími doporučeními budou poslanci zabývat přinejmenším stejně intenzivně, jako se věnovali doporučením, která jim adresovala v uplynulých dvou letech svého funkčního období. Z patnácti dosud předložených doporučení jich zůstává nenaplněno pouze šest. Stále například chybí zákon o opatrovnictví, který by zlepšil postavení a ochranu osob omezených ve svéprávnosti. Nepodařilo se také zajistit kolizním opatrovníkům nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti orgánem sociálně-právní ochrany dětí, což zhoršuje možnosti opatrovníků hájit zájmy dítěte u soudu.

Ve srovnání s předchozími roky se na ochránkyni loni obracelo více lidí s problémy, které spadají do její působnosti. Nejčastěji šlo o záležitosti týkající se sociálního zabezpečení (především důchody), ale přibylo i stížností z oblasti ochrany práv dětí a rodiny. Častěji než v minulých letech byla namítána diskriminace a zvýšil se i počet stížností na průtahy v soudních řízeních.

Fakta o roce 2015:

 • 7 541 osob žádalo o pomoc při řešení svých potíží.
 • 64 % podnětů bylo v působnosti, což je největší podíl za dobu existence ombudsmana.
 • 7 679 podnětů a případů jsme vyřídili a uzavřeli.
 • V 609 případech jsme zjistili pochybení na straně úřadů (12 % z podnětů v působnosti).
 • Jen v 17 případech úřady své pochybení odmítly uznat a napravit, takže ochránkyně využila sankčního oprávnění informovat nadřízený orgán nebo záležitost zveřejnit.
 • 379 podnětů se týkalo diskriminace – v osmi případech jsme diskriminaci zjistili.
 • Více než 50 dětí přímo žádalo o pomoc nebo radu – nejčastěji v souvislosti s podmínkami v dětských domovech, se stykem s rodiči a prarodiči, s vymáháním výživného.
 • V rámci dohledu nad místy, kde jsou lidé omezeni na svobodě a kde může docházet ke špatnému zacházení, jsme navštívili 20 léčeben dlouhodobě nemocných, věznic, policejních cel a zařízení pro zajištění cizinců.
 • Řadu možných problémů v praxi se podařilo předem odstranit v rámci připomínkových řízení k připravovaným právním předpisům. Ochránkyně uplatnila celkem 235 připomínek k 34 zákonům a předpisům. 57 % připomínek bylo úplně nebo alespoň částečně vyhověno, jen v 11 % předkladatel připomínky ochránkyně neakceptoval.
 • Uspořádali jsme odborná setkání a semináře pro 1750 úředníků a dalších pracovníků např. neziskových organizací, na nichž jsme diskutovali o problémech v praxi a sdíleli zkušenosti, seznamovali je s našimi stanovisky.
 • Uspořádali jsme 40 setkání s celkem 1130 lidmi v rámci celé ČR a pomáhali tak zvyšovat právní povědomí.
 • Podle analýzy za roky 2012 – 2015 soudy využívají stanoviska ochránce (Nejvyšší správní soud ve 38 rozhodnutích, Ústavní soud ve 37 rozhodnutích, krajské soudy ve 34 rozhodnutích) a ve většině případů se s názorem ochránce ztotožňují.

Témata a trendy roku 2015:

 • 1 293 lidí potřebovalo pomoc v oblasti sociálního zabezpečení, z toho 34 % tvořily podněty týkající se důchodů.
 • Podařilo se nám zajistit vydání metodických pokynů MPSV a Úřadu práce ČR, díky kterým určují všechny úřady práce obvyklé nájemné stejným způsobem, tj. porovnáním výše tří tržních nájemných v daném místě.
 • Výzkumem jsme zjistili, že každý desátý člověk se v ČR setkal s nějakou formou diskriminace, nejčastěji z důvodu věku a pohlaví. Jen minimum lidí se ale proti diskriminaci brání. Tři čtvrtiny dotázaných si totiž myslí, že oběti diskriminace se jen velmi obtížně mohou dovolat svých práv.
 • Zaznamenali jsme více stížností na odebrání dítěte z péče rodičů a s tím spojenou nedostatečnou ochranu zájmů dítěte ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Zformulovali jsme doporučení týkající se registračních podmínek pro poskytování sociálních služeb, používání tlumicích léků a přístupu k boji s demencí.
 • Zaměřili jsme se na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti: řešili jsme stížnosti na zamítnuté žádosti o rekvalifikaci nebo na problémy se zřizováním společensky účelných pracovních míst a chráněných pracovních míst určených osobám se zdravotním postižením.
 • Intenzivně jsme se zabývali tématem rovného odměňování: kritizovali jsme nařízení vlády o minimální mzdě ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, vyzvali jsme Státní úřad inspekce práce ke kontrolám rovného odměňování, doporučili jsme MPSV aktivní kroky proti nerovnosti odměňování mužů a žen.
 • Zabývali jsme se nárokem a výplatou rodičovského příspěvku, pokud jeden z rodičů pracuje v jiném státě Evropské unie. Řešili jsme i případy, kdy rodina s malým dítětem zůstala až rok bez rodičovského příspěvku.
 • Zjišťovali jsme výzkumem, jak úřady poskytují informace. Počet žádostí o informace meziročně stoupl o 47 %, ale úřadům se je daří vyřizovat včas. Průtahy jsme zjistili pouze na Ministerstvu spravedlnosti při rozhodování o odvoláních proti neposkytnutí informace.
 • Zaznamenali jsme dlouhodobé průtahy na úseku dopravních přestupků ve Středočeském kraji. Kvůli nim často odpovědnost za přestupek zaniká a pachatele pak nelze potrestat. Požadujeme systémová opatření včetně personálního posílení.
 • Podpořili jsme návrh Krajského soudu v Praze, kterým žádá Ústavní soud o zrušení části zákona o pozemních komunikacích. Napadaná ustanovení umožňují obcím svévolně blokovat připojení nemovitostí na pozemní komunikaci bez legitimního důvodu.
 • Usilovali jsme o zachování včasného odškodnění a pomoci obětem trestných činů. V rámci připomínek k zákonu jsme zabránili problematickému prodloužení lhůt k vyřízení žádostí.
 • Podali jsme Ústavnímu soudu návrh na zrušení částí obecně závazných vyhlášek měst Litvínova a Varnsdorfu, které plošně zakazují sedět na veřejných prostranstvích na předmětech k tomu neurčených.
 • Po tříletém úsilí se podařilo dosáhnout proplácení nesprávně nařizované služební pohotovosti vojákům.
 • Na základě v srpnu a říjnu provedených návštěv Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová jsme kritizovali podmínky zejména zajištěných rodin s dětmi.
 • Zformulovali jsme doporučení k rovnému zacházení při přijímání dětí do mateřských škol a upozornili jsme rovněž na zásadu rovného přístupu ke vzdělání v souvislosti se zápisy do prvních tříd.

Výroční zpráva 2015

Archiv zpráv pro Poslaneckou sněmovnu

Vytisknout

Zpět na aktuality