AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Úřady nemohou doručovat dopisy na adresy, které si určí bez souhlasu adresáta

Na ombudsmana Stanislava Křečka se obrátil muž, jemuž Magistrát města Ústí nad Labem doručoval ve správním řízení písemnosti na adresu, na které nežil. Stěžovatel žije trvale v Německu, ale dopisy mu byly doručovány na adresu v Mostě. Stěžovatel však správní orgán žádným způsobem nepožádal, aby doručoval písemnosti na tuto adresu. Magistrátu přitom mohla být známa jeho skutečná adresa v Německu, jelikož na ni ve sporu mezi tímto mužem a tímto úřadem doručoval soud.

Na adresu v Mostě správní orgán doručoval proto, že stěžovatel v evidenci obyvatel neměl zavedenu žádnou adresu trvalého pobytu a tato mostecká adresa byla uvedena v úředním záznamu policistů, kteří se stěžovatelem řešili jeho dopravní přestupek. Stěžovatel však úřední záznam nepodepsal a policisté vycházeli z údajů v registru řidičů. Správní orgán si dále ověřil, že na této adrese stěžovatel v minulosti písemnosti zasílané od jiných úřadů přebíral. Stěžovatelova německá adresa však mohla být Magistrátu města Ústí nad Labem známa, neboť na ni doručoval v roce 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem ve sporu mezi stěžovatelem a Magistrátem města Ústí nad Labem. 

Dle názoru ombudsmana však adresu v Mostě není možné považovat za adresu pro doručování ve smyslu § 19 odst. 4 správního řádu. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že o doručování na takovouto adresu musí 1) požádat účastník řízení svým projevem vůle, 2) tento projev vůle musí být adresován konkrétnímu správnímu orgánu a 3) má-li být adresy užito i v budoucnu, musí to být z projevu vůle účastníka řízení zřejmé.  

“V posuzovaném případě však stěžovatel žádným svým úkonem správní orgán nepožádal, aby na výše uvedenou adresu v Mostě doručoval a už vůbec ne, aby tak činil v budoucích řízeních. Je sice pravdou, že tato adresa je uvedena v úředním záznamu policistů, ale zde je třeba mít na paměti, že jde o dokument, který sepsali policisté sami a stěžovatelův podpis na něm není přítomen – nejde tedy o projev vůle stěžovatele, jakožto budoucího účastníka řízení.  Tím samozřejmě není dotčena možnost na tuto adresu zásilku odeslat – je pouze vyloučena možnost tzv. náhradního doručení,” vysvětluje k případu ombudsman. 

Magistrát města Ústí nad Labem argumenty ombudsmana akceptoval, ale cítí se vázán právním názorem Krajského úřadu Ústeckého kraje, který trvá na tom, že doručování příkazu bylo v souladu s právními předpisy. 

Protože nedošlo k přijetí žádného opatření k nápravě, ochránci nezbylo, než se obrátit na Ministerstvo dopravy a současně případ touto cestu medializovat v rámci sankční tiskové zprávy vůči Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Vytisknout

Zpět na aktuality